ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κόρινθος, 24-3-2011 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 11678                 
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      ΠΡΟΣ
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                 Τ… …………………….   
                ΠΛΗΡ.:                                                                         Δημοτικό Σύμβουλο
                ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                                                                                                                        
 
 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 30η Μαρτίου  2011   ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης  
 

1. Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης σε πολύτεκνους, τρίτεκνους , ΑΜΕΑ και αναπήρους πολέμου στις δημοτικές ενότητες Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας.

   2. Επικαιροποίηση αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
    3. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού
   4. Καθορισμός τελών Ύδρευσης στις δημοτικές ενότητες Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας
     5. Καθορισμός τελών Άρδευσης στην δημοτική ενότητα Άσσου-Λεχαίου
     6. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
     7. Καθορισμός φόρος ηλεκτροδοτουμένων χώρων
     8. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης νεκροταφείου
     9. Καθορισμός τελών διαφήμισης
  10.Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για τις δημοτικές ενότητες Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας
   11.Καθορισμός Δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας
   12. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτι8κή αναγέννηση» για την «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή   πεζογέφυρας –ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» προϋ/σμού 1.200.000 € και «Στατική μελέτη για την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» προϋ/σμού 57.441.00 €
  13.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση Α/θμιας Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων.
    14.Αντικατάσταση Γεωργίου Τσάκωνα από μέλος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου
   15. Αντικατάσταση Κων/νου Παρτσινέβελου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ»
    16. Έγκριση πίστωσης για την τελετή συγκέντρωσης επιταφίων τη Μεγάλη  Παρασκευή
   17. Αίτηση Αγγελικής Ρουμελιώτη για προσκύρωση εδαφικού τμήματος σε ιδιοκτησία της σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρα ΟΤ 689
 
 
 
                                                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ