Έκδοση ψηφίσματος

 

                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 54
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 4/16-02-2011)
 
ΘΕΜΑ μοναδικό: «Έκδοση ψηφίσματος για τον αιφνίδιο θάνατο του πρώην Δημάρχου Κορινθίων Νικολάου Κουίνη»
 
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 02 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. ύστερα από την αριθμ. 5560/16.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 5 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς
 
 
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
     
                      
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   Ενημέρωσε το Σώμα ότι το κατεπείγον συνίσταται στον αιφνίδιο θάνατο του πρώην Δημάρχου Κορινθίων Νικολάου Κουίνη.      
 
Απόφαση: 54  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης  
                          ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι μετά την αναγγελία του ξαφνικού θανάτου του πρώην Δημάρχου Κορινθίων Νικολάου Κουίνη, την έκδοση ψηφίσματος ,σχέδιο του οποίου παρέθεσε στους Συμβούλους και ζήτησε την έγκρισή του.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την έκδοση ψηφίσματος για τον αιφνίδιο θάνατο του πρώην Δημάρχου Νικολάου Κουίνη, το περιεχόμενο του οποίου (ψήφισμα) έχει ως εξής:
 
ΨΗΦΙΣΜΑ
 
Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, με αφορμή τον αιφνίδιο  θάνατο του πρώην Δημάρχου Κορινθίων Νικολάου Κουϊνη, έχοντας υπόψη τη μεγάλη προσφορά του κατά την 8ετή θητεία του στο Δήμο Κορινθίων, η οποία ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη της πόλης της Κορίνθου, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
 
 1. Να εκφράσουν τα βαθιά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος πρώην Δημάρχου Νικολάου Κουϊνη.
 2. Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο τη νεκρώσιμη ακολουθία.
 3. Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την νεκρώσιμη ακολουθία
 4. Να δοθεί το όνομα του σε οδό της γενέθλειας πόλης του
 5. Να αποδώσει τιμές η Φιλαρμονική του Δήμου κατά τη νεκρώσιμη  ακολουθία
 6. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στο τοπικό τύπο και σε όλα τα τοπικά Μ.Μ.Ε.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 54 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

Leave a Comment