Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου

 

                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
        ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 116
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/23-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 1o ΕΗΔ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση –
                            Διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας».
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 03 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 10641/18.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
           ΑΠΟΝΤΕΣ 
       1. Μπάκουλης Δημήτριος
 
 Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα εννέα (19) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τρεις (3)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                      
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς             
 1. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος     
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
 6. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 11. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 12. Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 15. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
 16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
Προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλός κ. Μπάκουλης Δημήτριος.
Αποχώρησαν στο τέλος του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκουλης Δημήτριος, 2) Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος, 3) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 4) Καρπούζης Γρηγόριος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας, ως κατεπείγον, το θέμα:
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας», επειδή υπάρχει χρονικός περιορισμός.   Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Απόφαση: 116 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
 
1.Την αριθμ. 51/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας» προϋπολογισμού 320.000,00€ από χρηματοδότηση: πόροι δήμου.
 
2. Την αριθμ. 11/191/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, περί καθορισμού των όρων διακήρυξης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
 
3. Την αριθμ. 18/269/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής.
4.- Το με αριθμ. πρωτ. 27487/15-10-2010 συμφωνητικό με την ανάδοχη εταιρεία ποσού 144.000,02 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) για την εκτέλεση του εν λόγω έργου εντός προθεσμίας τεσσάρων  (4) ημερολογιακών μηνών, ήτοι μέχρι 15/02/2011.
 
5.- Την με αριθμ. πρωτ. 5053/14-2-2011 αίτηση της ανάδοχη εταιρείας «ΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ε.», περί παράτασης περαίωσης του παραπάνω έργου κατά 5 μήνες, ήτοι μέχρι 15/7/2011.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
            «Η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ε» δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 27187/2010 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 51/2010 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
            Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι έναρξη την 15/10/10 και λήξη την 15/2/2011.
            Με την αριθ. 5053/2011 αίτηση ο ανάδοχος του έργου ζήτησε παράταση προθεσμίας πέντε μηνών έως 15/7/2011.
            Η ανωτέρω παράταση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου και γίνεται με αναθεώρηση τιμών.
            Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο».
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει, με αναθεώρηση τιμών, το χρόνο περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας» ποσού 144.000,02 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), εργολαβίας της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ε» που συντάχθηκε με την αριθμ. 51/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , κατά 5 μήνες δηλαδή μέχρι 15/7/2011, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 116 / 2011
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ