Εφαρμογή συλλογικού συστήματος ΄΄Ανταποδοτική Ανακύκλωση΄΄

 

                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 66
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 7o : «Εφαρμογή συλλογικού συστήματος ΄΄Ανταποδοτική Ανακύκλωση΄΄»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
 
 
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Απόφαση: 66    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος στα πλαίσια της σωστής και αποτελεσματικής εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευασιών και αποβλήτων ώστε να επωφεληθεί το περιβάλλον και ο δημότης, δεδομένου ότι αποτελεί κοινό τόπο πλέον ότι η ποιότητα ζωής εξαρτάται κυρίως από τη σωστή διαχείριση αποβλήτων, την αξιοποίηση, επεξεργασία ή ανακύκλωση συσκευασιών και αποβλήτων ή άλλη ενδεδειγμένη διαχείριση αυτών, προτίθεται να συνεργαστεί με την «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα εθνικής εμβέλειας για την οργάνωση, ανάπτυξη  και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και των Αποβλήτων, όπως προβλέπεται από το Ν. 2939/01 και είναι εγκεκριμένη από το ΥΠΕΧΩΔΕ. (αριθμ. οικ. 193471/08 (ΦΕΚ 2711/Β/31-12-2008).
            Ο Δήμαρχος πήρε το λόγο και ανάφερε ότι η ανταποδοτική ανακύκλωση είναι ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα κέρδη κάθε οικονομικής χρήσης επανεπενδύονται στην επόμενη χρήση, με αποτέλεσμα την προώθηση (ως αποκλειστικού στόχου) της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στην χώρα μας.
Βασική συνιστώσα του προγράμματος ανάπτυξης του Συλλογικού Συστήματος ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ , αποτελούν τα προγράμματα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Κυρίαρχο πλεονέκτημα του συστήματος είναι ο συνεχής δίαυλος επικοινωνίας με τους καταναλωτές, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπή της διαδικασίας ανακύκλωσης σε διαδικασία αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες, όπου σε ένα καθαρό και ελκυστικό χώρο ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους , συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η επιτυχία της ανταποδοτικής ανακύκλωσης στηρίζεται στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ανακύκλωσης, αξιοποιεί την διεθνή εμπειρία που υποστηρίζει ότι οι ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης για να επιτευχθούν πρέπει να βασίζονται όχι μόνο στην εθελοντική συμμετοχή των πολιτών αλλά και στη παροχή κινήτρων για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες. Έτσι επιτυγχάνονται αφ΄ ενός υψηλά επίπεδα συμμετοχής στην διαδικασία και αφ΄ ετέρου οι καταναλωτές κατανοούν πολύ καλύτερα ότι οι άδειες συσκευασίες δεν είναι σκουπίδια αλλά υλικά που έχουν αξία. Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση αναπτύσσεται με την τοποθέτηση και λειτουργία των κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, που αποτελούνται από εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για τη «Διαλογή στη πηγή» των άδειων συσκευασιών. Αυτά τα κέντρα τοποθετούνται σε Δήμους, καταστήματα super markets εντός σχολείων κ.λ.π. Σε κάθε κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης πραγματοποιούντα οι ακόλουθες εργασίες:
 • Παραλαβή των άδειων συσκευασιών σε ειδική χοάνη υποδοχής και με υψηλή ταχύτητα παραλαβής.
 • Αναγνώριση και διαχωρισμός των συσκευασιών ανά υλικό.
 • Συμπίεση ή τεμαχισμός της συσκευασίας, επιτυγχάνοντας μείωση όγκου έως 90%
 • Συλλογή των επιστρεφόμενων συσκευασιών σε ειδικό ενσωματωμένο κλειστό αποθηκευτικό χώρο.
 • Αποθήκευση, εκτύπωση και αποστολή όλων των στατιστικών στοιχείων και δεδομένων
 • Αυτόματη εκτύπωση και παράδοση στον ανακυκλωτή των αποδείξεων του ανταποδοτικού αντιτίμου, μέσω αξιοποίησης του ενσωματωμένου Η/Ρ και εκτυπωτή.
 • Αυτόματη εκτύπωση και παράδοση στον ανακυκλωτή κουπονιών με διάφορες προσφορές.
 • Αυτόματη δωρεά της αξίας του χρηματικού αντιτίμου υπερ κάποιου κοινωνικού σκοπού.
 • Καθοδήγηση και ενημέρωση του καταναλωτή για τη διαδικασία της λειτουργίας του εξοπλισμού για την επιστροφή των συσκευασιών.
 
Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση έχει σαν στόχους:
 
-Την καθοριστική συμβολή για την επίτευξη των εθνικών ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης.
-την αλλαγή ης περιβαντολλογικής συμπεριφοράς των πολιτών μέσω της ανταπόδοσης.
-την προώθηση της ανακύκλωσης τόσο σε περιοχές που έχουν περιθώρια βελτίωσης, όσο και περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη.
-την μείωση του περιβαλλοντικού «αποτυπώματος» της διαδικασίας της ανακύκλωσης.
-Την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.
-Τη βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλώσιμων υλικών
-Τη σημαντική μείωση του κόστους ανά συλλεγμένο τόνο υλικών συσκευασίας
-Τη διαφάνεια και αξιοπιστία των ποσοτικών στοιχείων ανακύκλωσης συσκευασιών.
Την ενίσχυση περιβαλλοντικών και κοινωνικών σκοπών. 
Καθοριστικός παράγοντας για την αλλαγή της συμπεριφοράς είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, με έμφαση κυρίως στους νέους ανθρώπους.
και στη συνέχεια με όλους του πολίτες , επιχειρήσεις, οργανισμούς και όλους τους χρήστες των προϊόντων αυτών. Από τη συνεργασία του συλλογικού συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης Συσκευασιών και αποβλήτων με τον Δήμο μας δεν θα υπάρξει κόστος για τη συλλογή και μεταφορά των ανακτηθέντων συσκευασιών και ούτε δέσμευσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας, αφού όλες οι εργασίες θα γίνονται από την ανταποδοτική ανακύκλωση. Αντίθετα θα υπάρξει μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και της επιβάρυνσης των καυσαερίων από την ανακύκλωση, ενίσχυση των Κοινωνικών σκοπών, αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, μείωση των απορριμμάτων στη πόλη, μη κατάληψη θέσεων στάθμευσης στους δρόμους της πόλης και τέλος περιβαλλοντική εκπαίδευση. Πιστεύω ότι είναι μια καλή προσπάθεια και καλώ το Σώμα να ψηφίσει.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω εισηγήσεις των Προέδρου και Δημάρχου, τις διατάξεις του Ν. 2939/01 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.- Τη σύναψη κατ΄ αρχήν σύμβασης συνεργασίας με την «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εγκεκριμένη από το ΥΠΕΧΩΔΕ. (αριθμ. οικ. 193471/2008 (ΦΕΚ 2711/Β/31-12-2008), για την οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και  Αποβλήτων όπως προβλέπεται από το Ν. 2339/01, που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευασιών και αποβλήτων και άλλων προϊόντων.-
 
2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων για περαιτέρω έρευνα των όρων της σύμβασης και διαπραγμάτευση με την εταιρία. Στη συνέχεια το θέμα να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 66 / 2011 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 2-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ