Καθορισμός νέων θέσεων εγκατάστασης περιπτέρων υπό μετακίνηση

 

                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 67
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 11o : «Καθορισμός νέων θέσεων εγκατάστασης περιπτέρων υπό μετακίνηση»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
 
   Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2). 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  
Απόφαση: 67    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη  των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου, ως εξής:
1.- το με αριθμ. πρωτ. 3626/25-11-2010 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτ/σης Κορινθίας, σχετικά με γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρων.
Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο η γνωμοδότηση για τα περίπτερα:
α) Εθνικής Αντίστασης και Γεωργ. Παπανδρέου, η θέση του οποίου έχει χηρεύσει και το Δημοτικό Συμβούλιο με την 330/5-10-2010 απόφασή του  έχει ζητήσει την κατάργηση και απομάκρυνση της συγκεκριμένης θέσης.
β) Περιάνδρου και Γεωργ. Παπανδρέου η θέση του οποίου έχει χηρεύσει.
2.- το  με αριθμ. πρωτ. 3724/30-11-2010 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτ/σης Κορινθίας,  περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου  για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη χηρεύουσα θέση Κολιάτσου και Ερμού.
3.- την με αριθμ. πρωτ. 3509/2-2-2011 απόφαση Δημάρχου , περί σύστασης 3μελούς επιτροπής για τον καθορισμό θέσεων περιπτέρων στα όρια του νέου Δήμου Κορινθίων.
            Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στο Σώμα ότι τα θέματα περί περιπτέρων είχαν έρθει στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά απεσύρθησαν από την ημερήσια διάταξη.
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τις από 10-2-2011 και 17/2/2011 εισηγήσεις της αρμόδιας επιτροπής  καθορισμού θέσεων περιπτέρων, σύμφωνα με τις οποίες προτείνονται τρεις θέσεις περιπτέρων ως εξής:
 
1.- Επί της οδού Αράτου στη συμβολή  των οδών Απ. Παύλου & Αράτου (έναντι περιβόλου Ι.Ν. Απ. Παύλου στη πλευρά της αδόμητης ιδιοκτησίας), όπως ειδικότερα αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο
 
2.- Επί της οδού Περιάνδρου μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Πηγάσου (στη πλευρά του Δημοτικού Σχολείου), όπως ειδικότερα αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο
 
3.- Επί της οδού Εθνικής Αντίστασης μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και σιδηροδρομικής γραμμής (στο παρκάκι), όπως ειδικότερα αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο
           Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε να εγκρίνει το Σώμα τις εισηγήσεις της Επιτροπής, για να μεταφερθούν τα περίπτερα τα οποία αφενός μεν έχουν χηρεύσει, αφετέρου δε δημιουργούν στις υπάρχουσες θέσεις κυκλοφοριακά προβλήματα, τόσο στους πεζούς, όσο και στα αυτοκίνητα με την έλλειψη ορατότητας.
            Εν συνεχεία ο λόγος δόθηκε στους νέους δικαιούχους περιπτέρων (Τσώτο Χρήστο, Ουλή Σωτηρία και Αράπογλου Κων/να) οι οποίοι τελικά συμφώνησαν με την πρόταση για μετατόπιση των περιπτέρων στις νέες προτεινόμενες θέσεις.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3421/2005 και του Ν. 3648/2008  και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Την μετατόπιση των κατωτέρω περιπτέρων σε νέες θέσεις, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή και απρόσκοπτη διάβαση των πεζών επί των πεζοδρομίων, να μην υπάρχουν προβλήματα ορατότητας σε συμβολή οδών για τους οδηγούς αυτοκινήτων και αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και τέλος για να υλοποιηθεί η ομόφωνη βούληση όλων των Δημοτικών Συμβουλίων τα τελευταία 15 χρόνια στο Δήμο Κορινθίων περί απομάκρυνσης των περιπτέρων οι θέσεις των οποίων χηρεύουν στο εμπορικό κέντρο της πόλης ( Δαμασκηνού- Απ. Παύλου – Αδειμάντου- Εθν. Ανεξαρτησίας) :
 
1.- Το περίπτερο στη συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης και Γ. Παπανδρέου επί της Εθν. Αντίστασης, με δικαιούχο αδείας τον Χρήστο Τσώτο, να μετατοπισθεί λίγο δυτικότερα επί της Εθν. Αντίστασης στη πλευρά του μικρού πάρκου, όπως εμφανίζεται στο σχέδιο της Επιτροπής.
 
2.- Το περίπτερο στη συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Περιάνδρου γωνία με δικαιούχο αδείας τον Χρήστο –Πρόδρομο Αράπογλου, να μετατοπισθεί λίγο δυτικότερα επί της οδού Περιάνδρου ,στη πλευρά του δημοτικού σχολείου, όπως εμφανίζεται στο σχέδιο της Επιτροπής.
 
3.- Το περίπτερο στη συμβολή των οδών Κολιάτσου και Ερμού επί της πλατείας Παν. Τσαλδάρη, με δικαιούχο αδείας την Σωτηρία Ουλή, να μετατοπισθεί στην συμβολή των οδών Αράτου και Απ. Παύλου, επί της Αράτου, έναντι του Μητροπολιτικού Ναού Απ. Παύλου στην πλευρά της αδόμητης ιδιοκτησίας, όπως εμφανίζεται στο σχέδιο της Επιτροπής. 
 
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 67 / 2011 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

 

Leave a Comment