Διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων τις Απόκριες

 

                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 68
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 12ο: «Διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων τις Απόκριες»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
 
 
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
   
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  
Απόφαση: 68    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος Κορινθίων θα διοργανώσει καρναβαλικές εκδηλώσεις το χρονικό διάστημα από 05/03/2011 έως 07/03/2011 στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου και συγκεκριμένα στην Κόρινθο, το Χιλιομόδι, τις Κλένιες, το Αγιονόρι, τον Αγ. Βασίλειο, τα Αθίκια, το Σοφικό, τον Κόρφο και το Σπαθοβούνι.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε τη διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων ύψους 42.000,00 €. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
α) ηχητική κάλυψη,
β) προμήθεια αποκριάτικου στολισμού (γιρλάντες, επιστήλια σημαιάκια, κλπ),
γ) ενοικίαση αρμάτων,
δ) προμήθεια αποκριάτικων στολών,
στ) διαφημιστικό υλικό (αεροπανό, λάβαρα, γιγαντοαφίσες),
ε) αναλώσιμα υλικά διοργάνωσης εκδήλωσης.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω εκτεθέντα από το Πρόεδρο και το Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Τη διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων το χρονικό διάστημα από 05/03/2011 έως 07/03/2011 στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα στην Κόρινθο, το Χιλιομόδι, τις Κλένιες, το Αγιονόρι, τον Αγ. Βασίλειο, τα Αθίκια, το Σοφικό, τον Κόρφο και το Σπαθοβούνι.
            Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων εγκρίνει ποσό ύψους 42.000,00 €, με το οποίο θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
α) ηχητική κάλυψη,
β) προμήθεια αποκριάτικου στολισμού (γιρλάντες, επιστήλια σημαιάκια, κλπ),
γ) ενοικίαση αρμάτων,
δ) προμήθεια αποκριάτικων στολών,
στ) διαφημιστικό υλικό (αεροπανό, λάβαρα, γιγαντοαφίσες),
ε) αναλώσιμα υλικά διοργάνωσης εκδήλωσης.
            Για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον υπό σύνταξη Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2011 με ΚΑ 6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 68 / 2011.
 
 
      Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ