Διοργάνωση εκδήλωσης την Καθαρά Δευτέρα στην Ανάληψη

 

                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 69
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 13ο: «Διοργάνωση εκδήλωσης την Καθαρά Δευτέρα στην Ανάληψη
                     Εξαμιλίων»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
  
  Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                                
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Απόφαση: 69  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος πρόκειται να διοργανώσει αποκριάτικη εκδήλωση για την Καθαρά Δευτέρα στην ‘’Ανάληψη’’ Δ.Κ. Εξαμιλίων στις 07-03-2011 με σαρακοστιανά εδέσματα, μουσική κ.λ.π., όπου μπορούν να προσέλθουν όλοι οι δημότες και να γλεντήσουν.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος είπε ότι ο Δήμος μπορεί να διοργανώσει μία τέτοια εκδήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 158 § 3α του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι πρόκειται για μία ψυχαγωγική – κοινωνική εκδήλωση που πραγματοποιείται στην εδαφική του περιφέρεια (Δ.Κ. Εξαμιλίων) και συνδέεται με την προαγωγή των κοινωνικών συμφερόντων και των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Πρόσθεσε ότι η δαπάνη για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 3.000,00 €, με το οποίο θα καλυφθεί η προμήθεια λαγάνων, σαρακοστιανών εδεσμάτων, οίνου, αναψυκτικών, πλαστικών ειδών (πιάτων, ποτηριών, κουταλιών κλπ.), φιαλών προπανίου (υγραερίου), αποκριάτικων ειδών και η ηχητική κάλυψη.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Τη διοργάνωση αποκριάτικης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στην “Ανάληψη” της Δ.Κ. Εξαμιλίων στις 07-03-2011 – Καθαρά Δευτέρα με σαρακοστιανά εδέσματα, μουσική κ.λ.π., όπου μπορούν να προσέλθουν όλοι οι δημότες και να γλεντήσουν. Πρόκειται για μία ψυχαγωγική – κοινωνική εκδήλωση που πραγματοποιείται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου (Δ.Κ. Εξαμιλίων) και συνδέεται με την προαγωγή των κοινωνικών συμφερόντων και των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών (άρθρο 158 § 3α του Ν. 3463/2006).
Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00 € για την κάλυψη της ανωτέρω εκδήλωσης, με την οποία θα καλυφθεί η προμήθεια λαγάνων, σαρακοστιανών εδεσμάτων, οίνου, αναψυκτικών, πλαστικών ειδών (πιάτων, ποτηριών, κουταλιών κλπ.), φιαλών προπανίου (υγραερίου), αποκριάτικων ειδών και η ηχητική κάλυψη.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα προβλεφθεί στον υπό σύνταξη Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2011 πίστωση με ΚΑ 6443.0002 και τίτλο «Εκδήλωση του Δήμου για την Καθαρά Δευτέρα στην Ανάληψη ΔK Εξαμιλίων» ποσού 3.000,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 69 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

 

Leave a Comment