Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου “Κατασκευαστικά αγροτικής οδοποιίας”

 

                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 74
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου “Κατασκευαστικά αγροτικής οδοποιίας Δήμου
                      Άσσου-Λεχαίου»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
 
 
    ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
   
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                                
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                   
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλειος -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                           
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  
Απόφαση: 74 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του οικείου φακέλου, ως εξής:
 
1.- την αριθμ. 19/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Άσσου- Λεχαίου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευαστικά Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου» προϋπολογισμού 154.564,82 €.
 
2.- την αριθμ. 200/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Άσσου-Λεχαίου, περί καθορισμού όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία του εν θέματι έργου.
 
3.- την υπ’ αριθ. 245/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Άσσου-Λεχαίου, περί επικύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και ανακήρυξης της εργοληπτικής επιχείρησης «Ασφαλτοδομή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»
 
4- το υπ’ αριθ. πρωτ. 6831/2010 συμφωνητικό εργασιών συνολικού ποσού 94.898,56€, με ΦΠΑ με την ανωτέρω ανάδοχη επιχείρηση.
 
5.- την αριθμ. 192/23-11-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τέως Δήμου Άσσου-Λεχαίου, περί έγκρισης του 1οθ ΑΠΕ του έργου ποσού 94.898,56 €, όσο και η σύμβαση.
 
6.- την αριθμ. 198/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τέως Δήμου Άσσου –Λεχαίου, περί παράτασης περαίωσης του έργου μέχρι 27-2-2011.
7.- τον 2ο ΑΠΕ του έργου «Κατασκευαστικά Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου» ποσού 94.898,56 €, συνοδευόμενο από την αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο 2ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου και τα απρόβλεπτα.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου  την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. , δυνάμει  της αριθ. πρωτοκόλλου 6831/2010 συμβάσεως,του τέως Δήμου Άσσου-Λεχαίου ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ. αριθμ.19/2010 μελέτη από την Τεχν. Υπηρεσία του Δήμου Άσσου-Λεχαίου.
Η σύμβαση βάσει της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και της Διακήρυξης καθόρισε προθεσμία τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι έναρξη την 27/9/2010 και λήξη την 27/12/2010. Επιπλέον έχει εγκριθεί με ην 198/2010 παράταση δύο μηνών έως τις 27-2-2011.
Ο εν λόγω 2ος ΑΠΕ δεν παρουσιάζει καμία αύξηση σε σχέση με το συμφωνητικό.
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
             
Εγκρίνει  τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ» τέως Δήμου Άσσου- Λεχαίου ποσού 94.898,56 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), εργολαβίας «Ασφαλτοδομή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Άσσου-Λεχαίου, σύμφωνα με την αριθ. 19/2010 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 74 / 2011.
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ