Αποδοχή ή μη των όρων δανείου Δήμου Άσσου – Λεχαίου

 

                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 7
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή ή μη των όρων δανείου Δήμου Άσσου – Λεχαίου για αθλητικά
      έργα και αγορά ακινήτων»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
 
 
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
  
  Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                                
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλειος -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                            
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 79     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο πρώην Δήμος Άσσου – Λεχαίου ενέκρινε :
α) με την υπ’ αριθ. 10/95/2010 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου τη σύναψη δανείου ύψους 450.000,00 € με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Τ.Δ. Κάτω Άσσου,
β) με την υπ’ αριθ. 10/96/2010 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου τη σύναψη δανείου ύψους 550.000,00 € με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Τ.Δ. Λεχαίου και  
γ) με την υπ’ αριθ. 12/131/2010 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου τη σύναψη δανείου ύψους 171.000,00 € με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την απευθείας αγορά ακινήτου, συνολικής επιφάνειας 1.097,21 τ.μ. με παλιά ισόγεια κεραμοσκεπή αποθήκη, που βρίσκεται στο Τ.Δ. Περιγιαλίου του Δήμου Άσσου – Λεχαίου, με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης.
            Στη συνέχεια το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το υπ’ αριθ. πρωτ. 107317/11-10-2010 έγγραφό του ενημέρωσε το Δήμο Άσσου – Λεχαίου ότι κατά την 3368/08-10-2010 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εγκρίθηκε η χορήγηση δύο δανείων, συνολικού ποσού 735.000,00 €, που αναλύονται ως εξής:
Α) Ποσό 564.000,00 €, για την εκτέλεση έργων, ως έξης:
·        Ποσό 254.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Κάτω Άσσου».
·        Ποσό 310.000, 00 € για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Λεχαίου».
 
Β) Ποσό 171.000,00 € για την απευθείας αγορά ενός ακινήτου, συνολικής επιφάνειας 1.097,21 τ.μ. με παλιά ισόγεια κεραμοσκεπή αποθήκη, που βρίσκεται στο Τ.Δ. Περιγιαλίου του Δήμου Άσσου – Λεχαίου, με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης.
            Με την 17/181/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άσσου – Λεχαίου έγιναν αποδεκτοί οι όροι του εγκεκριμένου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η απόφαση, όμως, αυτή δεν υλοποιήθηκε, λόγω των συνενώσεων με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» από 01/01/2011. 
            Μετά τη συνένωση των Δήμων σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4606/13-01-2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κρίνεται απαραίτητη α) η επικαιροποίηση των υπ’ αριθ. 10/95/2010, 10/96/2010 και 12/131/2010 αποφάσεων του πρώην Δήμου Άσσου – Λεχαίου περί έγκρισης σύναψης δανείων, β) η αποδοχή των όρων των δανείων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 107317/11-10-2010 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και γ) η εξουσιοδότηση του Δημάρχου του νυν Δήμου Κορινθίων για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 264 και 265 του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Επικαιροποιεί τις ακόλουθες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Άσσου – Λεχαίου:
α) αριθ. 10/95/2010 απόφαση για τη σύναψη δανείου ύψους 450.000,00 € με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Τ.Δ. Κάτω Άσσου (νυν Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου Δήμου Κορινθίων),
β) αριθ. 10/96/2010 απόφαση για τη σύναψη δανείου ύψους 550.000,00 € με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Τ.Δ. Λεχαίου (νυν Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου Δήμου Κορινθίων) και 
γ) αριθ. 12/131/2010 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου για τη σύναψη δανείου ύψους 171.000,00 € με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την απευθείας αγορά ακινήτου, συνολικής επιφάνειας 1.097,21 τ.μ. με παλιά ισόγεια κεραμοσκεπή αποθήκη, που βρίσκεται στο Τ.Δ. Περιγιαλίου του Δήμου Άσσου – Λεχαίου (νυν Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου Δήμου Κορινθίων), με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης.
           
Β. Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην 3368/08-10-2010 συνεδρίασή του, για τη χορήγηση δύο δανείων, συνολικού ποσού 735.000,00 €, που αναλύονται ως εξής:
α)   Ποσό 564.000,00 €, για την εκτέλεση έργων, ως εξής:
v     Ποσό € 254.000,00 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ. Δ. Κάτω Άσσου» (νυν Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου Δήμου Κορινθίων).
 
v     Ποσό € 310.000,00 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ. Δ. Λεχαίου» (νυν Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου Δήμου Κορινθίων).
 
β) Ποσό 171.000,00 €, για την απευθείας αγορά ενός ακινήτου, συνολικής επιφανείας 1.097,21 τ.μ., με παλαιά ισόγεια κεραμοσκεπή αποθήκη, που βρίσκεται στο Τ. Δ. Περιγιαλίου, του Δήμου Άσσου – Λεχαίου Ν. Κορινθίας (νυν Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου Δήμου Κορινθίων), με σκοπό την δημιουργία χώρου στάθμευσης.
οι οποίοι έχουν ως εξής:
1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου σε 10 χρόνια με έναρξη την 1/1 του επόμενου έτους της συνομολόγησης.
2. Επιτόκιο χορήγησης προς πέντε και ενενήντα τοις εκατό (5,90%). 
3. Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση : 99.390,36 €
 76.266,89 € για την εκτέλεση έργων για 10 χρόνια.
 23.123,47 € για την αγορά ακινήτου για 10 χρόνια.
     Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις είναι ετήσιες και σταθερές και υπολογίζονται με το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας.
4. Η καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται μέσα στους έντεκα (11) πρώτους μήνες του χρόνου.
5. Για την ασφάλεια του δανείου ο Δήμος:     
Εκχωρεί από τώρα και μεταβιβάζει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από τα δυνάμενα να εκχωρηθούν έσοδά του τακτικά και έκτακτα παρόντα και μέλλοντα, και από τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις εκ μέρους του Ελληνικού δημοσίου ή τρίτων, ανάλογο ποσό – εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006, όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 τουΝ. 3731/2008 –ώστε από τα έσοδα αυτά, σε όλη τη διάρκεια του δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, να παρακρατείται οίκοθεν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή να αποδίδεται σ’ αυτό το ποσό της τοκοχρεολυτικής δόσης, και κάθε άλλο ποσό που οφείλεται από και εξ αιτίας του δανείου, παρέχει δε για το σκοπό αυτό, από τώρα και προς εκτέλεση των ανωτέρω, την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή του προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όσο και προς οποιονδήποτε τηρεί λογαριασμό ή ενεργεί ή θα ενεργεί τις εισπράξεις του.
Επίσης ο Δήμος δηλώνει ότι ποσό ίσο με την τοκοχρεολυτική δόση του συνομολογουμένου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί, ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου δανειστή, ούτε θα συμβεί αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου.
6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης του δανείου η ασφάλεια που χορηγήθηκε δεν είναι πλέον επαρκής ο Δήμος έχει την υποχρέωση να την αναπληρώσει.
7. Ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος αν δεν εξοφλήσει την οφειλόμενη ετήσια τοκοχρεολυτική δόση κατά την ημέρα της λήξης της και τα τυχόν κάθε μορφής έξοδα και κάθε είδους τόκους και λοιπές απαιτήσεις στις χρονολογίες που θα καθορισθούν στο δανειστικό συμβόλαιο.
8. Ο Δήμος οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισμό του και μέχρι την απόσβεση του δανείου, το σχετικό τοκοχρεολύσιο.
9. Το ποσό του δανείου θα αποδίδεται μετά τη συνομολόγησή του, κατόπιν εγγράφου του Δήμου, ως εξής:
       Για τα έργα
Κατά ποσοστό 20% ως προκαταβολή χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών και κατά το υπόλοιπο 80% με την προσκόμιση στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θεωρημένων κατά νόμο πιστοποιήσεων για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν και για το ποσό της δαπάνης τους ή των σχετικών δικαιολογητικών προκειμένου για αγορά μηχανημάτων, εξαρτημάτων και γενικά υλικών προς εκτέλεση έργων, για τα οποία προορίζεται το δάνειο. Από κάθε ποσό που θα αποδίδεται θα αφαιρείται ποσοστό 20% μέχρι να καλυφθεί η προκαταβολή.
       Για το ακίνητο
Εφ’ άπαξ ή τμηματικά με την προσκόμιση στο δανειστή συμβολαιογραφικής πράξης λήψης από τους πωλητές του προϊόντος του δανείου και ολοσχερούς εξόφλησης του τιμήματος των αγοραπωλητηρίων συμβολαίων προκειμένου να αποδοθεί στη συνέχεια στους πωλητές των ακινήτων που αγοράσθηκαν με το δάνειο.
10. Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαμβάνεται και για το χρονικό διάστημα από κάθε ανάληψη και μέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου, θα παρακρατείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο απλός τόκος που αντιστοιχεί σε κάθε αναλαμβανόμενο ποσό, αφού αφαιρεθεί το με το ίδιο επιτόκιο και για το ίδιο διάστημα αναλογούν προεξόφλημα.
11. Το ποσό του δανείου πρέπει να αναληφθεί μέχρι το τέλος του επόμενου της συνομολόγησης του έτους. Το υπόλοιπο του δανείου ή και ολόκληρο το δάνειο που δεν θα έχει αναληφθεί στο ανωτέρω διάστημα μπορεί να μεταφέρεται σε έκτακτη απόσβεση του δανείου.
12. Το ποσό του δανείου που δεν αναλαμβάνεται από την έναρξη της διάρκειας του δανείου μέχρι το τέλος του επόμενου της συνομολόγησης έτους, καθίσταται έντοκο υπέρ του Δήμου με επιτόκιο κατά μία μονάδα μικρότερο του επιτοκίου του παρόντος δανείου. Οι τόκοι που θα υπολογίζονται ως ανωτέρω θα φέρονται εις πίστωση του λογαριασμού εξυπηρετήσεως των δανείων του Δήμου.
13. Το δάνειο μπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε μερικώς.
14. Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι του.
15. Όλα γενικά τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και τρίτων για την αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων σε ποσοστό 0,50% επί του ποσού του δανείου σύμφωνα με τις 2291/92 & 2850/2001 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και τυχόν επιβαρύνσεις που αφορούν την συνομολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του δανείου και γενικά κάθε είδους έξοδα που θα δημιουργηθούν σε όλη τη διάρκεια του δανείου, υπολογίζονται και παρακρατούνται από το ποσό του δανείου την ημέρα της εκταμίευσης.
16. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση οποιασδήποτε από το δάνειο διαφοράς, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
17. Ο Δήμος εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου, την ανάληψη του προϊόντος του δανείου κ.λ.π.
18. Ο Δήμος αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
19. – Ο Δήμοςοφείλει να χρησιμοποιήσει το δάνειο μόνο για την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο χορηγείται. Αν θελήσει να τροποποιήσει το προβλεπόμενο έργο, οφείλει να ενημερώσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να ολοκληρώσει το έργο με τις τροποποιήσεις που θα δεχθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
– Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την Επιθεώρηση των εργασιών, και μετά την ολοκλήρωση, να υποβάλλει έκθεση με τα στοιχεία που θα υποδείξει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως και τη διενέργεια λογιστικού ελέγχου για τη διαπίστωση της επιβολής και είσπραξης των τελών που έχουν επιβληθεί για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου.
20. Η από τον Δήμο παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος παρέχει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το δικαίωμα να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το δάνειο και πριν την λήξη του.
21. Ο Δήμος υποχρεούται να επιτρέπει την διενέργεια κάθε νόμιμου ελέγχου.
   
Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν εκτενέστερα
στο σχετικό δανειστικό συμβόλαιο.
 
Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό να υπογράψει τις συμβάσεις για τη λήψη των ανωτέρω δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 79 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ