Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

 

                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 53
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/31-01-2011)
 
ΘΕΜΑ 16o : «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών»
 
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 01 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) έλειπε (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Μελέτης Χρήστος
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Περόγαμβρος Μιχάλης
 6. Χατζής Μιχάλης
 7. Παππάς Αντώνης
 8. Δράκος Παναγιώτης
 9. Σταματάκης Μάριος
 10. Φαρμάκης Γεώργιος
 11. Καμπάς Νικόλαος
 12. Τζαναβάρας Δημήτριος
 13. Λέκκας Πέτρος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Οικονόμου Γεώργιος
 16. Φόρτης Φώτης
 17. Λέκκα Σοφία
 18. Βατουσιάδης Νικόλαος
 19. Κεφάλας Σταύρος
 20. Παρτσινέβελος Κων/νος
 21. Λαμπρινός Παναγιώτης
 22. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Κολοκούρης Νικόλαος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
                                       
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 3. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 5. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 4. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 5. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 11. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 13. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.           
 
Απόφαση: 53  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης παρέθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις ακόλουθες αποφάσεις της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου:
 
 1.- την υπ’ αρ. 3/56/10-12-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 24-9-2008 προσφυγή της επιχείρησης CORINTHIAN PALACE ΑΕ και επιστρέφει τον φάκελο οφειλών στην Οικονομική Υπηρεσία ώστε να αναπροσαρμόσει & να ρυθμίσει τις οφειλές της παραπάνω εταιρείας βάσει του Ν. 3649/2008 των διατάξεων & αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.
2.- την υπ’ αρ. 3/57/10-12-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 19-02-2009 προσφυγή της επιχείρησης CORINTHIAN PALACE ΑΕ και επιστρέφει τον φάκελο οφειλών στην Οικονομική Υπηρεσία ώστε να αναπροσαρμόσει & να ρυθμίσει τις οφειλές της παραπάνω εταιρείας βάσει του Ν. 3649/2008 των διατάξεων & αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.
3.- την υπ’ αρ. 3/58/10-12-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 19-02-2009 προσφυγή της επιχείρησης CORINTHIAN PALACE ΑΕ και επιστρέφει τον φάκελο οφειλών στην Οικονομική Υπηρεσία ώστε να αναπροσαρμόσει & να ρυθμίσει τις οφειλές της παραπάνω εταιρείας βάσει του Ν. 3649/2008 των διατάξεων & αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.
4.- την υπ’ αρ. 3/59/10-12-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 28-12-2007 προσφυγή της Κακογιάννη Κυριακής και επιστρέφει τον φάκελο οφειλών στην Οικονομική Υπηρεσία ώστε να αναπροσαρμόσει & να ρυθμίσει τις οφειλές της παραπάνω βάσει του Ν. 3649/2008 των διατάξεων & αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.
 
5.- την υπ’ αρ. 3/60/10-12-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 24-9-2008 προσφυγή της Κακογιάννη Κυριακής και επιστρέφει τον φάκελο οφειλών στην Οικονομική Υπηρεσία ώστε να αναπροσαρμόσει & να ρυθμίσει τις οφειλές της παραπάνω βάσει του Ν. 3649/2008 των διατάξεων & αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.
6.- την υπ’ αρ. 3/61/10-12-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 19-2-2009 προσφυγή της Κακογιάννη Κυριακής και επιστρέφει τον φάκελο οφειλών στην Οικονομική Υπηρεσία ώστε να αναπροσαρμόσει & να ρυθμίσει τις οφειλές της παραπάνω βάσει του Ν. 3649/2008 των διατάξεων & αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.
 7.- την υπ’ αρ. 3/62/10-12-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 19-2-2009 προσφυγή της επιχείρησης ΚΑΤΑΙ ΑΕ και επιστρέφει τον φάκελο οφειλών στην Οικονομική Υπηρεσία ώστε να αναπροσαρμόσει & να ρυθμίσει τις οφειλές της παραπάνω εταιρείας βάσει του Ν. 3649/2008 των διατάξεων & αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων
 
-Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο κ. Χαράλαμπο Κασίμη, ο οποίος επισήμανε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αναγκάστηκε να εξετάσει την εκπρόθεσμη αίτηση της εν λόγω επιχείρησης για ένταξη στο νόμο περί ρύθμισης οφειλών και να εγκρίνει το αίτημα. Έκτοτε οι υπηρεσίες του Δήμου θεωρούν παράνομη την ληφθείσα απόφαση Δ.Σ. και δεν την εκτελούν. Προσφύγαμε στην αρμόδια επιτροπή , αλλά η προσφυγή μας απορρίφθηκε λόγω μη έννομου συμφέροντος και όχι για την ουσία του θέματος.
Σας ενημερώνω επίσης ότι με απόφαση του ΣτΕ επιτρέπεται η προσφυγή αιρετών για ληφθείσες αποφάσεις Δ.Σ. ακόμη  και  αν δεν υπάρχει έννομο συμφέρον.
Τώρα γιατί προσφεύγει η επιχείρηση στην Επιτροπή, αφού έχει κάνει όλες τις άλλες ενέργειες, (δικαστική οδός) δεν γνωρίζω. Η επιχείρηση έχει να πληρώσει οφειλές στο Δήμο από το έτος 2003 και εξακολουθεί να μη πληρώνει. Πέρα από τη νομική εκκρεμότητα δεν πληρώνει ακόμη και τις κλήσεις στάθμευσης στο Δήμο. Από τη στιγμή που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της θεωρώ ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και πρέπει να προστατέψουμε το συμφέρον του Δήμου. 
Κύριοι, οι οφειλές της επιχείρησης ανέρχονται περίπου σε 345.000 €. Η επιχείρηση εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να μη πληρώνει. Σας καλώ να μην υποκύψετε σε άλλα επιχειρήματα, γιατί μπορεί η υπόθεση να καταλήξει σε μείζον νομικό θέμα και να έχουμε ένα Corinthian-gate.  Σας βεβαιώνω ότι με το δικαίωμα που μου δίνει ο νόμος θα προβώ στα δέοντα.
 
-Ακολούθως , ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο κ. Κων/νο Γιώτη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ των άλλων: Εκπλήσσομαι και μου είναι αδιανόητο το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή επιμένει να επικυρώσει μια παράνομη πράξη. Ανεύθυνα απεμπολείτε συμφέροντα του Δήμου . Αποδέχεστε να λύσετε εσείς το θέμα , τη στιγμή που υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα. Ειλικρινά σας λέγω ότι η διάθεσή σας να εξυπηρετήσετε κάποια πράγματα ενδέχεται ποινικής δίωξης. Αν αυτή η επιχείρηση γλιτώσει κάποια χρήματα δεν ανταγωνίζεται κάποιες άλλες μικρές ή μεγάλες που είναι συνεπείς στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή συμπράττετε σε υπόθεση που μπορεί να εξελιχθεί σε σκάνδαλο. Προσωπικά δεν θα το ψηφίσω .
-Ύστερα ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο νομικό εκπρόσωπο της επιχείρησης κ. Χρήστο Βενετσάνο, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι πρόκειται για τρεις επιχειρήσεις, οπότε υπάρχει καταμερισμός οφειλών. Είπε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου ενέταξαν τις επιχειρήσεις στην κατηγορία των κέντρων διασκεδάσεων και χρεώνονταν με τέλος 5% αντί 2% . Καταθέσαμε αίτηση προς το Δήμο για την αναπροσαρμογή της επιβολής τέλους στο 2% αντί 5%. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας ενημέρωσε ότι καλώς μας έχει χρεώσει και μας κάλεσε να αποπληρώσουμε την οφειλή. Εμείς, επειδή οι υπηρεσίες του Δήμου δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματά μας, για την υπαγωγή των βεβαιωμένων και μη οφειλών των επιχειρήσεων από τα τέλη 2% και 5% στις διατάξεις του ν. 3649/2008 περί ρύθμισης οφειλών, υποβάλλαμε το ίδιο αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έγινε  αποδεκτό και εκδόθηκε η αριθμ. 382/ 2008 απόφαση, την οποία οι υπηρεσίες του Δήμου δεν την εφάρμοσαν ποτέ, θεωρώντας την παράνομη.  
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αποφάσεις της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, τις τοποθετήσεις των συμβούλων  και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1)Χαράλαμπου Κασίμη, 2)Σοφίας Δασκαλοπούλου, 3) Θωμά Αθανασάκου, 4)Κων/νου Γιώτη, 5) Δημητρίου Μπάκουλη, 6) Γρηγορίου Καρπούζη, 7)Χρήστου Κορδώση, 8) Νικολάου-Αθανασίου Κούτουλα, 9) Βασιλείου Ρούκη, 10) Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 11)Γεωργίου Τσάκωνα, 12) Βασίλειου Κωνσταντογιάννη, 13) Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα και 14) απέχοντος του Δημοτικού Συμβούλου  Γεωργίου Πούρου). 
 
Αποδέχεται-εγκρίνει τις αποφάσεις της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης και το θέμα αναπέμπεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων σύμφωνα με την προγενέστερη νόμιμη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
           
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
           Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 53/ 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ