Συγχώνευση Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου από την (ΔΑΚΕΚ)

 

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  101
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/08-03-2011)
 
ΘΕΜΑ  3o : «Συγχώνευση με απορρόφηση της (ΔΑΕΚΑΑΠ) Δημοτικής
Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας από την (ΔΑΚΕΚ)»  Δημοτική Ανώνυμη  Κατασκευαστική Εταιρεία Κορίνθου.
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 08 – 03 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 8491/04.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Παρτσινέβελος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γιώτης Κων/νος
 24. Τόγιας Σωκράτης
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Πούρος Γεώργιος
 28. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 32. Τσάκωνας Γεώργιος
 33. Κασίμης Χαράλαμπος
 34. Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
         1.   Καρπούζης Γρηγόριος
   2.   Καμπάς Νικόλαος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
5.      Γκερζελής Ιωάννης
6.      Γιάννου Νικολέττα
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (9)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς              Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Νικόλαος Καμπάς και στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.             
     Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 101 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι στο νέο Δήμο Κορινθίων λειτουργούν δύο (2) ανώνυμες εταιρείες.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 3852/2010 και την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ ο Δήμος πρέπει να προβεί στην συγχώνευση των δύο ανώνυμων εταιρειών σε μία ανώνυμη εταιρεία.
 
Ο Δήμος Κορινθίων προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Κορινθίων, Άσσου Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας στους οποίους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι εξής επιχειρήσεις:
 
1. «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»  με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Κ.Ε.Κ.», συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 231/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6412/23-6-2009, απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12605/22-10-2009.
2. «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»  με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Ε.Κ.Α.Α.Π.», συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 232/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6414/23-6-2009, απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11870/2-10-2009.
Προτείνω την συγχώνευση με απορρόφηση της «Δ.Α.Ε.Κ.Α.Α.Π.» από την «Δ.Α.Κ.Ε.Κ.», σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993,  του άρθρου 110 του Ν. 3852/2010 και την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ.
Η διαδικασία αυτής της συγχώνευσης προβλέπει να καθορισθεί η ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, καθώς και ο ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο ισολογισμού μετασχηματισμού.  
 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
1.      την εισήγηση του προέδρου,
2.      τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920,
3.      τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993,  
4.      τις διατάξεις του άρθρου  110 του Ν.3852/2010,
5.      την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ,
6.      Τη σύσταση της «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»   και ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 Τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Ε.Κ.Α.Α.Π.», που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 232/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6414/23-6-2009, απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11870/2-10-2009 από την «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»  με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Κ.Ε.Κ.», που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 231/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6412/23-6-2009, απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12605/22-10-2009, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και του άρθρου 110 του Ν. 3852/2010 και την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ.
Καθορίζει ως ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού και λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού, την 28-02-2011.
 Ορίζει για τον έλεγχο του ισολογισμού μετασχηματισμού   τον Ορκωτό Ελεγκτή Γεώργιο Καρύδη με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 13431 της ελεγκτικής εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
  
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 101 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ