Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
                                    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  102
               (Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/08-03-2011)
 
ΘΕΜΑ  4o : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων».
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 08 – 03 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 8491/04.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Παρτσινέβελος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γιώτης Κων/νος
 24. Τόγιας Σωκράτης
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Πούρος Γεώργιος
 28. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 32. Τσάκωνας Γεώργιος
 33. Κασίμης Χαράλαμπος
 34. Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
         1.   Καρπούζης Γρηγόριος
   2.   Καμπάς Νικόλαος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
5.      Γκερζελής Ιωάννης
6.      Γιάννου Νικολέττα
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (9)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς              Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                             
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Νικόλαος Καμπάς και στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.             
     Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 102 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης   «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι με την υπ’ αριθμ. 99/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
 Σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 103 του ν. 3852/10 στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει.Το νέο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη,ως εξής:
         Έξι (6) δημοτικούς σύμβουλους εκ των οποίων δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

         Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 
-         Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
-         Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. 
-          

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για τη διετία 2011- 2012.

 
 
            Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου από την πλειοψηφία τους κ.κ.: Χριστοδουλόπουλο Χρήστο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Γκερζελή Ιωάννη δημοτικό σύμβουλο,  Λέκκα  Σοφία δημοτική σύμβουλο αναπληρούμενη από την κ. Διαμαντίδη Μαργαρίτα δημότισσα, Καμπά Νικόλαο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Βατουσιάδη Νικόλαο δημοτικό σύμβουλο, Λέκκα Πέτρο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Παππά Αντώνιο δημοτικό σύμβουλο και τους κ.κ.:
– Γεώργαρη – Μικρού Αθανασία δημότισσα, αναπληρούμενη από την Κούκου Μαρία δημότισσα.
– Βάσσου Θωμαίς  δημότισσα, αναπληρούμενη από την Μαλατέστα Γεωργία δημότισσα.
– Σκούρτη Λεωνίδα  δημότη, αναπληρούμενο από τον Τζαναβάρα Φώτιο δημότη.
– Ραντίτσα Κων/νο  δημότη, αναπληρούμενο από τον Μπονάτσο Βλάσσιο δημότη.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει δύο (2) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
           Ο κ. Γιώτης Κων/νος πρότεινε τους κ.κ. Κορδώση Χρήστο και Μπαιλάκη Παναγιώτα τακτικά μέλη και τους κ.κ. Μπάκουλη Δημήτριο  και Γλυνιαδάκη Αθανασία αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα.
            Ο κ. Χαράλαμπος Κασίμης πρότεινε την κα. Ξύδη Κων/να τακτικό μέλος και την κα. Γκριτσιά Αικατερίνη αναπληρωματικό μέλος.
            Έγινε ψηφοφορία επί συνόλου δέκα έξι (16) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας και κατά πλειοψηφία  ψηφίστηκαν οι κ.κ. Κορδώσης Χρήστος και Μπαιλάκη Παναγιώτα τακτικά μέλη και οι κ.κ. Μπάκουλης Δημήτριος και Γλυνιαδάκη Αθανασία αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα ως υποψήφια μέλη της  Σχολικής Επιτροπής από τη μειοψηφία, μειοψηφησάντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Κασίμη Χαράλαμπου, Αθανασάκου Θωμά, Δασκαλοπούλου Σοφίας και Πούρου Γεωργίου. 
Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση του Δημάρχου συμπληρωμένη με την πρόταση της μειοψηφίας, από την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
Επί τριάντα οκτώ (38) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων ψήφισαν (38).
Ομόφωνα ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προτάθηκε από το Δήμαρχο και τη μειοψηφία.
Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π. καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
Μετά από ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος  και Αντιπρόεδρος η κα. Λέκκα Σοφία.
.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και
·        την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
·        το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει
·        το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000
·        την αριθ. 99/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ». 
                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Τον ορισμό των παρακάτω δέκα τριών (13) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών, του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ως εξής:

Χριστοδουλόπουλο Χρήστο Δημοτικό Σύμβουλο  με αναπληρωματικό τον Γκερζελή Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο.

 
- Λέκκα Σοφία δημοτική σύμβουλο αναπληρούμενη από την Διαμαντίδη Μαργαρίτα δημότισσα.
- Καμπά Νικόλαο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Βατουσιάδη Νικόλαο δημοτικό σύμβουλο.
- Λέκκα Πέτρο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Παππά Αντώνιο δημοτικό σύμβουλο.
- Κορδώση Χρήστο Δημοτικό Σύμβουλο,  αναπληρούμενο από τον Μπάκουλη Δημήτριο δημοτικό σύμβουλο.
- Μπαιλάκη Παναγιώτα δημότισσα, αναπληρούμενη από την Γλυνιαδάκη Αθανασία δημότισσα.
- Αντωνίου Αλέξανδρο  Διευθυντή 8ου Δημοτικού Σχολείου, αναπληρούμενο από τον Σίμο Παναγιώτη  Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αλμυρής.
-  Ασημακόπουλο Κων/νο  Διευθυντή του ειδικού Δημοτικού Σχολείου  αναπληρούμενο από την Βανικιώτη Δήμητρα  Διευθύντρια του 9ου Δημοτικού Σχολείου.
- Γουγά Γεώργιο εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου αναπληρούμενο από την Μπασιάκου Θεοδώρα εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου.        

– Γεώργαρη – Μικρού Αθανασία δημότισσα, αναπληρούμενη από την Κούκου Μαρία δημότισσα.

 
– Βάσσου Θωμαίς  δημότισσα, αναπληρούμενη από την Μαλατέστα Γεωργία δημότισσα.
– Σκούρτη Λεωνίδα  δημότη, αναπληρούμενο από τον Τζαναβάρα Φώτιο δημότη.
– Ραντίτσα Κων/νο  δημότη, αναπληρούμενο από τον Μπονάτσο Βλάσσιο δημότη.
 Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Χριστοδουλόπουλος Χρήστος,Αντιπρόεδρος ορίζεται η Λέκκα Σοφία.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.
Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.
Δ.- Η θητεία των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για τη διετία 2011- 2012
.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 102 / 2011 .
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ