Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
                                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  103
                     (Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/08-03-2011)
 
ΘΕΜΑ  5o : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων».
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 08 – 03 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 8491/04.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Παρτσινέβελος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γιώτης Κων/νος
 24. Τόγιας Σωκράτης
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Πούρος Γεώργιος
 28. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 32. Τσάκωνας Γεώργιος
 33. Κασίμης Χαράλαμπος
 34. Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
         1.   Καρπούζης Γρηγόριος
   2.   Καμπάς Νικόλαος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
5.      Γκερζελής Ιωάννης
6.      Γιάννου Νικολέττα
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (9)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς              Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                             
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Νικόλαος Καμπάς και στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.             
     Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 103 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης   «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι με την υπ’ αριθμ. 100/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
 Σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 103 του ν. 3852/10 στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει.Το νέο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη,ως εξής:
         Έξι (6) δημοτικούς σύμβουλους εκ των οποίων δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

         Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 
-         Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
-          Έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
-         .Τρείς (3) δημότες ή κάτοικους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για τη διετία 2011- 2012.

 
 
            Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου από την πλειοψηφία τους κ.κ.: Δράκο Παναγιώτη δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Λέκκα Πέτρο δημοτικό σύμβουλο,  Οικονόμου Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο αναπληρούμενο  από τον Κολοκούρη Νικόλαο δημοτικό σύμβουλο, Κεφάλα Σταύρο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Φιλιππακόπουλο Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο, Γκερζελή Ιωάννη δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Σταματάκη Μάριο δημοτικό σύμβουλο και τους κ.κ.:
Παρτσινέβελο Κων/νο δημότη, αναπληρούμενο από τον Σούκουλη Ανδρέα δημότη, Πιπίνη –Πετροπούλου Νάντια δημότισσα, αναπληρούμενη από την Τσίλη Σοφία δημότισσα, Διαμαντίδη Μαργαρίτα δημότισσα, αναπληρούμενη από την Βάσσου Θωμαίς δημότισσα.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει δύο (2) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
           Ο κ. Γιώτης Κων/νος πρότεινε τους κ.κ. Αθανασάκο Δημήτριο  και Σαρίδη Μαρία τακτικά μέλη και τους κ.κ. Λαγό Ανδρέα και Καραμαλίκη ΄Ερρικα- Μαρία αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα.
            Ο κ. Χαράλαμπος Κασίμης πρότεινε την κα. Δασκαλοπούλου Σοφία τακτικό μέλος και τον κ. Χαρμπίλα Αριστοκλή  αναπληρωματικό μέλος.
            Έγινε ψηφοφορία επί συνόλου δέκα έξι (16) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας και κατά πλειοψηφία  ψηφίστηκαν οι κ.κ. Αθανασάκος Δημήτριος και Σαρίδη Μαρία τακτικά μέλη και οι κ.κ. Λαγός Ανδρέας και Καραμαλίκη ΄Ερρικα- Μαρία αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα ως υποψήφια μέλη της  Σχολικής Επιτροπής από τη μειοψηφία, μειοψηφησάντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Κασίμη Χαράλαμπου, Αθανασάκου Θωμά, Δασκαλοπούλου Σοφίας και Πούρου Γεωργίου. 
Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση του Δημάρχου συμπληρωμένη με την πρόταση της μειοψηφίας, από την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
Επί τριάντα οκτώ (38) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων ψήφισαν (38).
Ομόφωνα ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προτάθηκε από το Δήμαρχο και τη μειοψηφία.
Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π. καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
Μετά από ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής ο κ. Δράκος Παναγιώτης  και Αντιπρόεδρος ο κ. Οικονόμου Γεώργιο.
.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και
·        την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
·        το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει
·        το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000
·        την αριθ. 99/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ». 
             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Τον ορισμό των παρακάτω δέκα τριών (13) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών, του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ως εξής:

Δράκο Παναγιώτη Δημοτικό Σύμβουλο  με αναπληρωματικό τον Λέκκα Πέτρο Δημοτικό Σύμβουλο.

 
Οικονόμου Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Κολοκούρη Νικόλαο.
Κεφάλα Σταύρο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Φιλιππακόπουλο Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο.
Γκερζελή Ιωάννη δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Σταματάκη Μάριο δημοτικό σύμβουλο.
Αθανασάκο Δημήτριο Δημότη,  αναπληρούμενο από τον Λαγό Ανδρέα δημοτη.
- Σαρίδη Μαρία δημότισσα, αναπληρούμενη από την Καραμαλίκη ΄Ερρικα- Μαρία δημότισσα.
- Γεώργα Χρήστο  Διευθυντή 2ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου αναπληρούμενο από τον Ζορμπά Αθανάσιο   Διευθυντή 3ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου.
-  Δράκο Ευάγγελο   Διευθυντή 4ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου αναπληρούμενο από τον Χρήστου Σπυρίδωνα  Διευθυντή 1ου Γυμνασίου Κορίνθου.
- Μπεκιάρη Γεώργιο εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων 2ου Γυμνασίου  Κορίνθου αναπληρούμενο από την Θώδη Ευτέρπη εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων 2ου Λυκείου Κορίνθου. 
-- Γεωργιάδη Ιωάννα εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας 2ου Γυμνασίου  Κορίνθου αναπληρούμενη από τον Δελή Παναγιώτη του Γεωργίου εκπρόσωπο του της μαθητικής κοινότητας  2ου Λυκείου Κορίνθου       

– Παρτσινέβελο Κων/νο δημότη, αναπληρούμενο από τον Σούκουλη Ανδρέα δημότη,

 
 - Πιπίνη –Πετροπούλου Νάντια δημότισσα, αναπληρούμενη από την Τσίλη Σοφία δημότισσα, 
– Διαμαντίδη Μαργαρίτα δημότισσα, αναπληρούμενη από την Βάσσου Θωμαίς δημότισσα.
 
 Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δράκος Παναγιώτης,Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Οικονόμου Γεώργιος.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.
Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.
Δ.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για τη διετία 2011- 2012.
.
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 103 / 2011 .
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment