Καθορισμός ωρών εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου

 

                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 110
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/08-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 12ο: «Καθορισμός ωρών εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου όλες τις
                      ημέρες του μήνα»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 08 – 03 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 8491/04.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Παρτσινέβελος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γιώτης Κων/νος
 24. Τόγιας Σωκράτης
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Πούρος Γεώργιος
 28. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 32. Τσάκωνας Γεώργιος
 33. Κασίμης Χαράλαμπος
 34. Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
36. Καρπούζης Γρηγόριος
37. Καμπάς Νικόλαος
      38.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Γκερζελής Ιωάννης
3. Γιάννου Νικολέττα
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (9)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς              Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Νικόλαος Καμπάς και στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.             
     Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 110   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρέθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο για την αντιμετώπιση εκτάκτων κ.λ.π. αναγκών.
Στα πλαίσια της γενικής προσπάθειας για τον καθαρισμό και την ευπρεπή εμφάνιση της πόλης θεωρείται απαραίτητη η καθημερινή και η επί εικοσιτετραώρου βάσης απασχόληση όλου του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας (οδηγοί, εργάτες, χειριστές μηχανημάτων) τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή για την καθαριότητα του χώρου της λαϊκής αγοράς, την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον καθαρισμό των οδών και των πάρκων, την καθαριότητα των ακτών, τη φύλαξη του χώρου στάθμευσης του μηχανοκίνητου στόλου καθώς και την κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου (εξυπηρέτηση των Νομικών Προσώπων που στερούνται τεχνικού προσωπικού).
Επίσης για την αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού, για την αποκατάσταση των βλαβών και αντικατάσταση των λαμπτήρων, τις ανάγκες του διακοσμητικού φωτισμού, θεωρείται απαραίτητη η εργασία έξι (6) ηλεκτρολόγων και για τις ανάγκες των κοιμητηρίων η απασχόληση τεσσάρων (4) εργατών κοιμητηρίων για το έτος 2011.
Κάθε Σάββατο θα απασχολούνται τέσσερις (4) υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών με την είσπραξη των τελών από μεμονωμένους πωλητές εποχιακών ειδών της λαϊκής αγοράς. Επιπλέον τις επίσημες αργίες και για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου θα απασχολείται ο υπάλληλος του Δήμου μας, ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα τελετάρχη.
Επίσης σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για την έκδοση αδειών ταφής Σάββατο όσο και Κυριακή, θα απασχολούνται τέσσερις (4) διοικητικοί υπάλληλοι.
Στο προσωπικό που θα απασχολείται το Σάββατο ή την Κυριακή θα δίδεται άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και μόνον όταν το μέτρο αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, λόγω αδυναμίας αναπληρώσεως, θα καταβάλλονται αυξημένες αποδοχές.
Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από όλο το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και κοιμητηρίων.
Επιπλέον για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας επιβάλλεται η απασχόληση των οκτώ (8) Δημοτικών Αστυνόμων όλες τις μέρες του μήνα.
        Το Δ.Σ. θα πρέπει ν΄ αποφασίσει για την αναγκαιότητα καθημερινής απασχόλησης του προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την αναγκαιότητα καθημερινής απασχόλησης όλου του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας (οδηγοί, εργάτες, χειριστές μηχανημάτων ) για την καθαριότητα του χώρου της λαϊκής αγοράς, την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον καθαρισμό των οδών και των πάρκων του Δήμου μας, την καθαριότητα των ακτών, τη φύλαξη του χώρου στάθμευσης του μηχανοκίνητου στόλου καθώς και την κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου (εξυπηρέτηση των Νομικών Προσώπων που στερούνται τεχνικού προσωπικού), όλες τις ημέρες του μήνα.
Για την αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού, για την αποκατάσταση των βλαβών και αντικατάσταση των λαμπτήρων, τις ανάγκες του διακοσμητικού φωτισμού θα παρέχεται εργασία από έξι (6) ηλεκτρολόγους όλες τις ημέρες του μήνα.
Για την αντιμετώπιση των αναγκών των κοιμητηρίων θα παρέχεται εργασία από τέσσερις (4) εργάτες κοιμητηρίων όλες τις ημέρες του μήνα.
Κάθε Σάββατο θα απασχολούνται τέσσερις (4) υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών με την είσπραξη των τελών από μεμονωμένους πωλητές εποχιακών ειδών της λαϊκής αγοράς. Επιπλέον τις επίσημες αργίες και για τις ανάγκες των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου θα απασχολείται ο υπάλληλος του Δήμου μας ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα τελετάρχη.
Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για την έκδοση αδειών ταφής Σάββατο όσο και Κυριακή, θα απασχολούνται τέσσερις (4) διοικητικοί υπάλληλοι.
Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας θα απασχολούνται οι οκτώ  (8) Δημοτικοί Αστυνόμοι όλες τις ημέρες του μήνα. 
Στο προσωπικό που θα απασχολείται το Σάββατο ή την Κυριακή ή τις επίσημες αργίες, θα δίδεται άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και μόνον όταν το μέτρο αυτό δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, λόγω αδυναμίας αναπληρώσεως, θα καταβάλλονται αυξημένες αποδοχές.
Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από όλο το προσωπικό των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Από την απασχόληση του παραπάνω προσωπικού θα προκληθεί δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των 251.000,00 € περίπου και θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2011, 10/6012, 20/6012, 45/6012 και 50/6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών».
Τα ανωτέρω ισχύουν για το έτος 2011.                  
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 110 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ