Αίτηση της ΠΕΛΑΝ Α.Ε.

 

                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 114
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/08-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 16o : «Αίτηση της ΠΕΛΑΝ Α.Ε. για την περισυλλογή και ανακύκλωση
                       των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 08 – 03 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 8491/04.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Παρτσινέβελος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γιώτης Κων/νος
 24. Τόγιας Σωκράτης
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Πούρος Γεώργιος
 28. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 32. Τσάκωνας Γεώργιος
 33. Κασίμης Χαράλαμπος
 34. Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
36. Καρπούζης Γρηγόριος
37. Καμπάς Νικόλαος
      38.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Γκερζελής Ιωάννης
3. Γιάννου Νικολέττα
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (9)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς              Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Νικόλαος Καμπάς και στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.             
     Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 114  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο ημερήσιας διάταξης θέμα παρέθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου την από 04/03/2011 επιστολή της εταιρείας «ΠΕΛΑΝ Α.Ε.» η οποία έχει ως εξής:
<<Η «ΠΕΛΑΝ ΑΕ» είναι μία πλήρως αδειοδοτημένη εταιρία στον χώρο της ανακύκλωσης με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγίες. Η πιστοποίηση των υπηρεσιών της αφορά τόσο στη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών μέχρι την οριστική διάλυσή τους όσο και την ασφαλή μεταφορά τους. Η εταιρία λειτουργεί ως μονάδα ανακύκλωσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής επίσημο μέλος της ΕΔΟΕ. Είναι επίσης το κέντρο παραλαβής για την περιοχή της Πελοποννήσου της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ για τα απόβλητα ηλεκτρονικού ηλεκτρικού εξοπλισμού και λαμπτήρων. Τέλος διαχειρίζεται Στερεά μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η εταιρία μας συνεργάζεται με πλήθος δήμων στην συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Πρόθεση της εταιρείας είναι να ξεκινήσουμε τη συνεργασία κα με τον δήμο Κορινθίων. Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι αναλαμβάνουμε όλη την απαιτούμενη διαδικασία εντελώς ΔΩΡΕΑΝ χωρίς ΚΑΜΙΑ χρέωση για τον δήμο. Συλλέγουμε τα εγκαταλελειμμένα οχήματα τα ανακυκλώνουμε και εκδίδουμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταστροφής. Σκοπός της εταιρίας μας μαζί με το δήμο σας είναι να παραδώσουμε στους πολίτες ένα δήμο καθαρό από εγκαταλελειμμένα οχήματα. Οχήματα που μολύνουν το περιβάλλον και καταλαμβάνουν πολλές θέσεις parking, οι οποίες είναι πολύτιμες για τον δήμο. Το καθαρό περιβάλλον είναι μία υπόθεση όλων μας>>.
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου σχέδιο της σχετικής σύμβασης.
            Η υποχρέωση των Δήμων να κινήσουν τη διαδικασία προκειμένου να οδηγηθούν σε οριστική καταστροφή τα εγκαταλελειμμένα οχήματα της περιοχής τους σε αδειοδοτημένες μονάδες της ΕΔΟΕ πηγάζει από το άρθρο 9 παρ 3 του Προεδρικού Διατάγματος αρ. 116 ΦΕΚ 81 της 05/03/2004.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 9 παρ. 3 του Προεδρικού Διατάγματος αρ. 116 / ΦΕΚ 81/2004.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την αίτηση για συνεργασία με την αδειοδοτημένη εταιρία «ΠΕΛΑΝ ΑΕ» για την δωρεάν περισυλλογή και ανακύκλωση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στην περιοφέρεια του νέου Δήμου Κορινθίων και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό για να υπογράψει σύμβαση με την ανωτέρω εταιρία σύμφωνα με το σχέδιο που ετέθη υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου.    
 
 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 114 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ