Διαμαρτυρία προς την Κυβέρνηση

 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/23-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 1o Η.Δ: «Διαμαρτυρία προς την Κυβέρνηση για την παράβλεψη των αποφάσεων του Δήμου και των τοπικών κοινωνιών κατά τις επιχειρούμενες συγχωνεύσεις δημοτικών σχολείων στο Δήμο Κορινθίων».
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 03 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 10641/18.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
           ΑΠΟΝΤΕΣ 
       1. Μπάκουλης Δημήτριος
 
 Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα εννέα (19) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τρεις (3)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                       
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς             
 1. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος     
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
 6. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                   
 10. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 11. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 12. Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 15. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
 16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
Προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπάκουλης Δημήτριος.
Αποχώρησαν στο τέλος του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκουλης Δημήτριος, 2) Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος, 3) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 4) Καρπούζης Γρηγόριος.         
 
 
Απόφαση: 118 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι εμμένουμε στις αποφάσεις μας για την μη κατάργηση – συγχώνευση των Δημοτικών Σχολείων Αγγελοκάστρου, Αγιονορίου, Στεφανίου και Σπαθοβουνίου. Με την συγχώνευση δεν επιτυγχάνουμε μείωση του κόστους όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο αλλά αντίθετα θα έχουμε αύξηση και πολλά προβλήματα θα υπάρχουν με την μεταφορά των μαθητών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Το Δημοτικό Σχολείο Κλένιας στο οποίο μεταφέρονται τα Δημοτικά Σχολεία Αγιονορίου και Στεφανίου δεν διαθέτει την κατάλληλη κτιριακή υποδομή για να λειτουργήσει 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο  και δηλώνουμε ότι ο Δήμος δεν θα διαθέσει  χρήματα από ιδίους πόρους για έργα που είναι υποχρεωμένη η Κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει. 
            Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων και στους Προέδρους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων που  τοποθετήθηκαν   υπέρ της διατήρησης των Σχολείων στα χωριά τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εμμένει στην πρόταση της μη κατάργησης των Δημοτικών Σχολείων Αγγελοκάστρου, Αγιονορίου, Στεφανίου και Σπαθοβουνίου, όπως έχουν δρομολογηθεί από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τους παρακάτω λόγους :
α) Παιδαγωγικούς: Τα Σχολεία λειτουργούν άριστα εκπαιδευτικά, αφού μερικά εξ αυτών διαθέτουν  άριστη υλικοτεχνική υποδομή (Η/Υ, διαδραστικοί πίνακες κ.λ.π) όπως το Αγιονόρι και το Σπαθοβούνι. Η σχέση των μαθητών με τους δασκάλους είναι άριστη  και ο χρόνος που αφιερώνει ο διδάσκων στους μαθητές είναι υπεραρκετός για την εκπαιδευτική μάθηση.
β) Κοινωνικά: Τα υπό κατάργηση Σχολεία βρίσκονται σε περιοχές κτηνοτροφικές – γεωργικές και θα ερημώσουν, αφού θα αναγκαστούν οι παραγωγοί –γονείς να εγκαταλείψουν τις περιοχές αυτές και να εγκατασταθούν στις πόλεις ή στα πλησιέστερα χωριά.
γ) Γεωμορφολογικά: Τα χωριά είναι ορεινά, οι καιρικές συνθήκες πολύ συχνά δυσμενείς. Τα παιδιά είναι μικρά και θα αναγκάζονται  να ξυπνάνε στις 6 και 7 το πρωί  για να βρίσκονται στη στάση του λεωφορείου και να επιστρέφουν αντίστοιχα στις 3 και 4 το απόγευμα.
δ)  Κτιριακά: Τα υπό κατάργηση Σχολεία βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, ενώ η μεταφορά των παιδιών στα άλλα Σχολεία θα δημιουργήσει κτιριακό ζήτημα επειδή δεν διαθέτουν κατάλληλη κτιριακή υποδομή. Ιδιαίτερα το Δημοτικό Σχολείο Κλένιας δεν διαθέτει επαρκή αριθμό αιθουσών για να  λειτουργήσει 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο. 
Ο Δήμος Κορινθίων δηλώνει ότι δεν θα διαθέσει ούτε ένα ευρώ για επέκταση – διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, ούτε για τη μεταφορά των μαθητών από δημοτικούς πόρους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε επιτροπή με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Γεώργιο Φαρμάκη άμεσα να συναντηθεί με την Υπουργό Παιδείας, με όλους τους βουλευτές του Νομού και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για να εκθέσει τους ανωτέρω προβληματισμούς. 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 118 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ  ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ