Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Κορινθίων

 

                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 119
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/23-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 2o Η.Δ: «Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Κορινθίων».
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 03 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 10641/18.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
           ΑΠΟΝΤΕΣ 
       1. Μπάκουλης Δημήτριος
  
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα εννέα (19) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τρεις (3)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                       
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς              
 1. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος     
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
 6. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 11. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 12. Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 15. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
 16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
Προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπάκουλης Δημήτριος.
Αποχώρησαν στο τέλος του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκουλης Δημήτριος, 2) Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος, 3) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 4) Καρπούζης Γρηγόριος.         
 
 Απόφαση: 119 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι:
 
Σύμφωνα με τις παρ.1 & 2 του άρθρου 77του Ν.3852/10 ορίζεται :
«1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
 
2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.»
 
Έπειτα από την υπ’ αριθ. 5747/17-02-2011 προκήρυξη του Δήμου, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης έθεσαν κατόπιν σχετικής δήλωσής τους στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου τις υποψηφιότητες τους ως κατωτέρω:
– ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΡΡΙΚΑ) του Ιωάννη
- ΚΑΡΣΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παναγιώτη
- ΛΟΥΚΑΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου
- ΛΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη
- ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Παναγιώτη
- ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας πήρε το λόγο ο κ. Νταβαρίνος Παναγιώτης ο οποίος απέσυρε την υποψηφιότητά του για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.
Η κα Τσαρμπού Ευφροσύνη Δημοτική Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας δήλωσε ότι θα απέχει  από την ψηφοφορία.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία στην επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης ανάμεσα στους παραπάνω υποψήφιους, λαμβάνοντας υπόψη το εγνωσμένο κύρος και την εμπειρία του καθενός.
Έλαβε χώρα η Α΄ μυστική ψηφοφορία κατά την οποία, επί συνόλου σαράντα (40) ψηφισάντων δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν τριάντα εννέα (39) έγκυρα ένα (1 ) λευκό και έλαβαν:
 1. ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΡΡΙΚΑ) του Ιωάννη δέκα (10) ψήφους
 2. ΚΑΡΣΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παναγιώτη   μηδέν (0) ψήφους
 3. ΛΟΥΚΑΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου     μηδέν (0)  Ψήφους
 4. ΛΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη     είκοσι έξι (26)  Ψήφους
 5. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη   τρεις (3)  Ψήφους
 Επειδή δεν κατέστη δυνατή η επιλογή του συμπαραστάτη του Δημότη με την Α΄ ψηφοφορία καθότι δεν επετεύχθη η πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολούθησε Β΄ μυστική ψηφοφορία κατά την οποία επί συνόλου σαράντα (40) ψηφισάντων δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν τριάντα έξι (36) έγκυρα τέσσερα (4 ) λευκά και έλαβαν:
 
 1.  ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΡΡΙΚΑ) του Ιωάννη δέκα (10) ψήφους
 2. ΛΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη     είκοσι έξι (26)  Ψήφους
 Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να εκλέξει τον συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης διότι κανένας δεν συγκέντρωσε  τα  2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010.
   
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 119 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ