Έγκριση υποβολής πρότασης

 

                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 122
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/23-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 5o Η.Δ: «Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠΕΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση της πράξης Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου- Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ  δαπάνης 49.350.000,00 €».
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 03 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 10641/18.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
           ΑΠΟΝΤΕΣ 
       1. Μπάκουλης Δημήτριος
 
 Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα εννέα (19) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τρεις (3)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς             
 1. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος     
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
 6. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                   
 10. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 11. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 12. Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 15. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
 16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
Προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπάκουλης Δημήτριος.
Αποχώρησαν στο τέλος του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκουλης Δημήτριος, 2) Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος, 3) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 4) Καρπούζης Γρηγόριος.         
 
 
Απόφαση: 122 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε  υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ότι  το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής με ανοιχτή πρόσκληση και με κωδικό πρόσκλησης 2.9, της Ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλλουν προτάσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων», με κωδικό θεματικής προτεραιότητας 46 «Επεξεργασία νερού (λύματα)».
Ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, να εγκρίνει την υποβολή πρότασης και τεχνικών δελτίων του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου- Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ» πρου/σμού 49.350.000,00 € βάσει των σχετικών μελετών για ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων», με κωδικό θεματικής προτεραιότητας 46 «Επεξεργασία νερού(λύματα)».
Κατόπιν κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, καθώς και του Ν. 3852/2010 και την πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2.9 του άξονα προτεραιότητας 2 « Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου- Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ» δαπάνης 49.350.000,00 € βάσει των σχετικών μελετών.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό  για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων, τεχνικών δελτίων και αιτήσεων, προκειμένου να υποβληθεί εγκαίρως το αίτημα χρηματοδότησης του έργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» του Υ. ΠΕ. ΚΑ.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 121 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ