Απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/42/08-03-2011

 Αριθμός Πρακτικού 4
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 08.03.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 08.30 μ.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 8592/04.03.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Φ. Φόρτης, Σ. Τόγιας και Γ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ. και 6)Κασίμης Χαρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 42η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής της σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες.”

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατένειμε στο Δήμο Κορινθίων ποσό 1.582.838,16 € ως Επιχορήγηση για την καταβολή επιδομάτων σε ΑΜΕΑ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του αριθμ 6/108/08-03-201 απεδέχθει την ως άνω επιχορήγηση και δεσμεύτηκε να την εγγράψει στον Προϋπολογισμό έτους 2011 στην πίστωση με Κ.Α. 00/6718.0007 και τίτλο “Καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες” ποσού 1.582.838,16 €, για το χρονικό διάστημα από 1/1-28/2/2011.
Προκειμένου να διανεμηθεί το ανωτέρω ποσό στους δικαιούχους ΑΜΕΑ εσείς θα πρέπει να ορίσετε υπολόγους τους
1. Την υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων – Τμήμα Πρόνοιας κα Σταματία Σκούρτη του Ευθυμίου και της Κων/νας ΤΕ Δ/κού Λογιστικού με Α’ βαθμό (Α.Τ: ΑΒ 783535/25.10.2006, Α.Φ.Μ.: 028827351/ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ), η οποία θα διαχειριστεί το ποσό των 821.732,19 €, που στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό έτους 2011 θα αφορά τον Κ.Α. 00/6718.0011 και τίτλο “Επιδόματα σε βαριά αναπήρους ανίκανους προς εργασία” και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 15/5/2011.
2. Τον υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κο Σταματόπουλο Βασίλειο του Νικολάου και της Αγγελικής ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού βαθμός με Α.Δ.Τ.: Ι 917057 & Α.Φ.Μ.: 041555060 / ΔΟΥ ΝΕΜΕΑΣ, ο οποίος θα διαχειριστεί το ποσό των 761.105,97 €, που στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό έτους 2011 θα αφορά αναλυτικά τους Κ.Α.
Α) 00/6718.0012 ποσού 65.452,43 και τίτλο “Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία”
Β) 00/6718. 0018 ποσού 56.150,71 € και τίτλο “Βοηθήματα για παραπληγικούς δημοσίου”
Γ) 00/6718.0022 ποσού 71.939,16 € και τίτλο “Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους”
Δ) 00/6718.0019 ποσού 169.919,64 € και τίτλο “Επιδόματα σε τυφλούς”
Ε) 00/6718.0017 ποσού 38.869,04 € και τίτλο “Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους”
ΣΤ) 00 6718,0020 ποσού 37.789,65 € και τίτλο “Επιδόματα σε κωφάλαλους”
Ζ) 00/6718.0014 ποσού 267.742,68 € και τίτλο “Επιδόματα σε Β.Ν.Κ.”
Η) 00/6718.0015 ποσού 39.666,89 € και τίτλο “Επίδομα κίνησης σε παρ/κούς, τετρ/κούς, ακρ/νους”
Θ) 00/6718.0016 ποσού 10.592,57 € και τίτλο “Επίδομα στεγαστικής συνδρομής”
Ι) 00/6718.0024 ποσού 880,40 “Επίδομα προστασίας της μητρότητας”
Κ) 00/6718.0023 ποσού 2.102,80 € και τίτλο “Επίδομα Ομογενών προσφύγων”
και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 15/5/2011.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, οι οποίοι θα διαχειριστούν τους κωδικούς εξόδων του υπό σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2011 για την καταβολή των ως άνω αναφερομένων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το χρονικό διάστημα από 01-01-20011 έως 28-02-2011, τους κ.κ.:
1. Σταματία Σκούρτη του Ευθυμίου και της Κων/νας ΤΕ Δ/κού Λογιστικού με Α΄ βαθμό (Α.Δ.Τ. ΑΒ 783535/25-10-2006, ΑΦΜ 028827351/Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), Τμήμα Πρόνοιας, η οποία θα διαχειριστεί το ποσό των 821.732,19 €, που στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό έτους 2011 θα αφορά τον Κ.Α. 00/6718.0011 με τίτλο “Επιδόματα σε βαριά αναπήρους ανίκανους προς εργασία” και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 15/5/2011.
2. Σταματόπουλο Βασίλειο του Νικολάου και της Αγγελικής ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού (Α.Δ.Τ. Ι 917057, ΑΦΜ 041555060/Δ.Ο.Υ. Νεμέας), ο οποίος θα διαχειριστεί το ποσό των 761.105,97€, που στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό έτους 2011 θα αφορά αναλυτικά τους Κ.Α.:
Α) 00/6718.0012 ποσού 65.452,43 με τίτλο “Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία”,
Β) 00/6718. 0018 ποσού 56.150,71 € με τίτλο “Βοηθήματα για παραπληγικούς δημοσίου”,
Γ) 00/6718.0022 ποσού 71.939,16 € με τίτλο “Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους”,
Δ) 00/6718.0019 ποσού 169.919,64 € με τίτλο “Επιδόματα σε τυφλούς”,
Ε) 00/6718.0017 ποσού 38.869,04 € με τίτλο “Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους”,
ΣΤ) 00 6718,0020 ποσού 37.789,65 € με τίτλο “Επιδόματα σε κωφάλαλους”,
Ζ) 00/6718.0014 ποσού 267.742,68 € με τίτλο “Επιδόματα σε Β.Ν.Κ.”,
Η) 00/6718.0015 ποσού 39.666,89 € με τίτλο “Επίδομα κίνησης σε παρ/κούς, τετρ/κούς, ακρ/νους”,
Θ) 00/6718.0016 ποσού 10.592,57 € με τίτλο “Επίδομα στεγαστικής συνδρομής”,
Ι) 00/6718.0024 ποσού 880,40 με τίτλο “Επίδομα προστασίας της μητρότητας”,
Κ) 00/6718.0023 ποσού 2.102,80 € με τίτλο “Επίδομα Ομογενών προσφύγων”,
και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 15/5/2011.
……………………………………………………………………………………………………..……………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 4/42/2011.-


Ο Πρόεδρoς                                                                              Τα Μέλη
                                                                                                  Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                      Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                 Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                                 Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                 Κασίμης Χαράλαμπος

Leave a Comment