Αίτηση Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 

                                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 135
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/23-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 28ο: «Αίτηση Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για παραχώρηση θέσης
                     στάθμευσης οχήματος – χρηματαποστολής επί της οδού Εθν. 
                     Αντίστασης 60»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 03 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 10641/18.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
           ΑΠΟΝΤΕΣ 
       1. Μπάκουλης Δημήτριος
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα εννέα (19) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τρεις (3).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                       
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        3. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς             
 1. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος     
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
 6. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 11. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 12. Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 15. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
 16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
Προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπάκουλης Δημήτριος.
Αποχώρησαν στο τέλος του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκουλης Δημήτριος, 2) Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος, 3) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 4) Καρπούζης Γρηγόριος.         
 
 
Απόφαση: 135  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
            «Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 4547/10-02-2011 αίτηση του ζητά τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση μιας θέσεως στάθμευσης έμπροσθεν των γραφείων του, που βρίσκονται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 60 για το αυτοκίνητο της χρηματαποστολής.
Η γνώμη της Υπηρεσίας κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε, είναι να δοθεί μία θέση στάθμευσης μήκους έξι (6) μέτρων και πλάτους δυόμισι (2,50) μέτρων επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 60.
Να τοποθετηθεί πινακίδα (Ρ – 20) στο μέσον του χώρου στάθμευσης και να αναγράφεται υποχρεωτικά στην πινακίδα «αυτοκίνητο χρηματαποστολής». Δεξιά κι αριστερά της πινακίδας αυτής και σε απόσταση 3,00 μ. Ο χώρος θα οριοθετηθεί και με δύο ταμπέλες (Ρ 40) ώστε να καθοριστεί ο χώρος των 6,00 μέτρων για το πάρκιν .
Στο οδόστρωμα θα διαγραμμιστούν οι διαστάσεις που θα καταλάβει το αυτοκίνητο, δηλαδή έξι (6) μέτρα επί δυόμισι (2,50) μέτρα πλάτος, με κίτρινο χρώμα. Η θέση αυτή καταργείται, όταν εκλείψουν οι αναφερόμενοι λόγοι για τους οποίους δίνεται ο χώρος στάθμευσης».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν. 3463/06
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ΑΤΕ – Κατάστημα Κορίνθου, επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 60 στην Κόρινθο για το αυτοκίνητο της χρηματαποστολής.  
Η θέση στάθμευσης που παραχωρείται θα έχει μήκος έξι (6) μέτρα και πλάτος δυόμισι (2,50) μέτρα επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 60 στην Κόρινθο, θα τοποθετηθεί πινακίδα (Ρ-20) στο μέσον του χώρου στάθμευσης και θα αναγράφεται υποχρεωτικά στην πινακίδα «αυτοκίνητο χρηματαποστολής». Δεξιά κι αριστερά της πινακίδας αυτής και σε απόσταση 3,00 μ. ο χώρος θα οριοθετηθεί και με δύο ταμπέλες (Ρ 40). Στο οδόστρωμα θα διαγραμμιστεί η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης.
Η θέση αυτή θα καταργείται, όταν εκλείψουν οι αναφερόμενοι λόγοι για τους οποίους δίνεται ο χώρος στάθμευσης.
Για την ανωτέρω παραχώρηση θέσης στάθμευσης το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα καταβάλει το ποσό των 700,00 € ετησίως.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 135 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ