Έγκριση εκδήλωσης

 

                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 137
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/23-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση εκδήλωσης στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας       
                      Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα “Κληρονομιά του Νερού”»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 03 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 10641/18.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
           ΑΠΟΝΤΕΣ 
       1. Μπάκουλης Δημήτριος
 
     Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα εννέα (19) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τρεις (3).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                       
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        3. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς             
 1. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος     
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
 6. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                   
 10. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 11. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 12. Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 15. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
 16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι           
 Προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπάκουλης Δημήτριος.
Αποχώρησαν στο τέλος του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκουλης Δημήτριος, 2) Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος, 3) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 4) Καρπούζης Γρηγόριος.         
 
 
Απόφαση: 137  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι την 18η Απριλίου κάθε έτους γιορτάζεται η παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με την UNESCO. Η φετινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην κληρονομιά του νερού.
            Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε να διοργανώσει ο Δήμος σχετική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ιωάννης Λώλος και θα έχει βασικό θέμα αναφοράς του το Αδριάνειο Υδραγωγείο. Το κόστος της παραπάνω εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 € για την κάλυψη δαπανών εκτύπωσης αφισών και προσκλήσεων, φιλοξενίας καθηγητών – ομιλητών, μικροφωνικής εγκατάστασης και projector και ταχυδρομικών τελών. Πρόκειται για μία εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος, σύμφωνα με το άρθρο 158 § 3α του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/06
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Κληρονομιά του Νερού» στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας πολιτιστικής κληρονομίας, την 18η Απριλίου 2011 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου.
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.500,00 € για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης για την εκτύπωση αφισών και προσκλήσεων, φιλοξενία καθηγητών – ομιλητών, μικροφωνική εγκατάσταση και projector και ταχυδρομικά τέλη.
Η πίστωση για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα προβλεφθεί στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2011 και η διάθεσή της θα γίνει με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 137 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ