Απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/43/08-03-2011

 Αριθμός Πρακτικού 4
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 08.03.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 08.30 μ.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 8592/04.03.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Φ. Φόρτης, Σ. Τόγιας και Γ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ. και 6)Κασίμης Χαρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 43η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων» λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 19/309/05-10-2010 απόφασή του αποφάσισε την αποδοχή της δωρεάς ακινήτου έκτασης 18.428,61 τ.μ. με τις υπάρχουσες οικοδομές, κειμένου στη θέση Μαγούλα (ΠΥΡΓΟΣ) Τ.Δ. Κορίνθου, που ανήκει στο Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», σύμφωνα με το αριθμ. 3398/07-8-2000 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου , με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Α του από Αύγουστο 2000 τοπογραφικού διαγράμματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Χρυσόστομου Γαλλίκα και ορίζεται βόρεια με ιδιοκτησία Χαντζιπουλάκη, νότια με ιδιοκτησία Γιαννακόπουλου, ανατολικά με ιδιοκτησία Αγγιστριώτη και δυτικά με αγροτικό δρόμο, το οποίο ακίνητο προορίζεται για λειτουργία προνοιακού – κοινωφελούς χαρακτήρα ιδρύματος, σύμφωνα με τους σκοπούς που αναφέρονται στο καταστατικό του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
Προκειμένου, εμείς να προβούμε στην υπογραφή του σχετικού δωρητηρίου συμβολαίου θα πρέπει να ορίσουμε αφενός μεν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα προβεί στους απαιτούμενους ελέγχους και θα παραστεί στην υπογραφή του συμβολαίου, αφετέρου δε συμβολαιογράφο για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου, για το λόγο δε αυτό προτείνω τo δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Παναγιώτη Λούμπα, συμβολαιογράφο δε την κ. Μαρία Γκέλη.-

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων και την παρουσία του κατά την υπογραφή του ως άνω σχετικού δωρητηρίου συμβολαίου το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Παναγιώτη Λούμπα.-
Β.- Ορίζει συμβολαιογράφο για τη σύνταξη του ως άνω σχετικού δωρητηρίου συμβολαίου την συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Μαρία Γκέλη.-
Η αμοιβή των ανωτέρω δικηγόρου και συμβολαιογράφου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (αρθρ. 7 του Ν. 2753/99).-
……………………………………………………………………………………………………..……………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 4/43/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                                     Τα Μέλη
                                                                                                          Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                               Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                          Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                                          Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                          Κασίμης Χαράλαμπος