Περίληψη υπ΄ αριθμ. 10530/16-03-2011 για μίσθωση γεωτρήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Κόρινθος, 16.03.2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 10530
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι


Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να προβεί στη μίσθωση γεωτρήσεων στην Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου, για κάλυψη των επειγουσών αναγκών υδροδότησης των οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης, Αλμυρής και Ντράσσας για οικιακή χρήση.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι ενός (1) έτους, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμφωνητικού, και θα ανάγεται στη χρονική μονάδα της μιας (1) ώρας, με προϋπολογισμένη χρονική διάρκεια μίσθωσης για κάθε μία των γεωτρήσεων.
Σχετικά με το επιτευχθησόμενο μίσθωμα ορίζονται τα εξής:
1. Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 4,80€ ανά ώρα μίσθωσης για γεώτρηση παρεχόμενης ποσότητας 8 κυβικών ανά ώρα.
2. Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 10,80€ ανά ώρα μίσθωσης για γεώτρηση παρεχόμενης ποσότητας 18 κυβικών ανά ώρα.
3. Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 18,00€ ανά ώρα μίσθωσης για γεώτρηση παρεχόμενης ποσότητας 30 κυβικών ανά ώρα.
Οι προς μίσθωση γεωτρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται στη Δ.Κ. Γαλατακίου και συγκεκριμένα στα όρια των οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης, Αλμυρής και Ντράσσας. Η απαραίτητη ποσότητα νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 κυβικά ανά ώρα για τους οικισμούς Λουτρών Ωραίας Ελένης και Αλμυρής, και τουλάχιστον 8 κυβικά ανά ώρα για τον οικισμό Ντράσσας. Η παροχή της προαναφερόμενης ποσότητας θα πιστοποιείται με υδρομετρητές, που θα τοποθετηθούν σε έκαστη γεώτρηση. Το παρεχόμενο νερό πρέπει να είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση και αυτό να προκύπτει από χημικές εξετάσεις αρμοδίων φορέων. Οι γεωτρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στο υπάρχον υδρευτικό δίκτυο ώστε να μην προβεί ο Δήμος σε επιπλέον δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης.
Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου (Κολιάτσου 32, β’ όροφος, κ. Χουρσαλά Ειρήνη και σε περίπτωση απουσίας της κ. Σούκουλης Αντώνης).


Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ