Καθορισμός Δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας

 

                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 150
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 8/30-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 11ο: «Καθορισμός Δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 30 – 03 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 11678/24.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 41. Μπάκουλης Δημήτριος
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
       Κανένας 
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν εννέα (9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δεκατρείς (13).
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
4.   Δόντης ΣταμάτιοςΓαλατάκι                                                                  
5.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
6.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
7.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
8.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
9.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
2.Καβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
4. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
5.  ΠαπαϊωάννουΚων/νοςΑρχ.Κόρινθος    
6.   ΓκούμαςΓεώργιος Κόρφος                  
7.  ΠαρασκευάςΠαναγιώτηςΑγ.Βασίλειος   
8.    ΧριστοδούλουΠαναγιώτηςΑθίκια                                            
9.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
11.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
    

  Απόφαση: 150   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η οικονομική επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 54/2011 απόφασή της, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τις δημοτικές ενότητες για το έτος 2011 και εφεξής:
Δημοτική Ενότητα Κορίνθου:
Να μην υπάρξει αναπροσαρμογή επί των τιμών της αριθμ. 378/2009 Α.Δ.Σ. (8,00€ ανά τ.μ. ετησίως).
Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου:
Να μην υπάρξει αναπροσαρμογή επί των τιμών της αριθμ. 161/2003 Α.Δ.Σ. (5,00€ ανά τ.μ. ετησίως).
Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού:
Να μην υπάρξει αναπροσαρμογή επί των τιμών της αριθμ. 169/2002 Α.Δ.Σ. (10,00€ ανά τ.μ. ετησίως).
Δημοτική Ενότητα Σολυγείας:
Να μην υπάρξει αναπροσαρμογή επί των τιμών της αριθμ. 38/2003 Α.Δ.Σ. (12,00€ ανά τ.μ. ετησίως).
Στην συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη του:
 το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06
 την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και
 την υπ’ αριθμ. 54/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την  
 επιβολή των τελών
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την μη αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων χρήσης αιγιαλού και παραλίας που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 378/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Κορινθίων, στην υπ’ αριθμ. 161/2003 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Άσσου – Λεχαίου, στην υπ’ αριθμ. 169/2002 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Σαρωνικού και στην υπ’ αριθμ.38/2003 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Σολυγείας, για το έτος 2011 και εφεξής.
Α) τέλος χρήσης αιγιαλού και παραλίας 8,00€ ανά τ.μ. ετησίως για τη Δημοτική Ενότητα Κορίνθου
Β) τέλος χρήσης αιγιαλού και παραλίας 5,00€ ανά τ.μ. ετησίως για τη Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
Γ) τέλος χρήσης αιγιαλού και παραλίας 10,00€ ανά τ.μ. ετησίως για τη Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού
Δ) τέλος χρήσης αιγιαλού και παραλίας 12,00€ ανά τ.μ. ετησίως για τη Δημοτική Ενότητα Σολυγείας
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 150 / 2011 .
 
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04-04-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ