Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση Α/θμιας Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισμού ζώων

 

                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 152
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 8/30-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση Α/θμιας Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 30 – 03 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 11678/24.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 41. Μπάκουλης Δημήτριος
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
       Κανένας 
 
 Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν εννέα (9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δεκατρείς (13).
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
4.    ΔόντηςΣταμάτιοςΓαλατάκι                                                                  
5.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
6.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
7.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
8.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
9.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.  Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
4. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
5.ΠαπαϊωάννουΚων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
6. ΓκούμαςΓεώργιοςΚόρφος                     
7.  ΠαρασκευάςΠαναγιώτηςΑγ.Βασίλειος   
8.  ΧριστοδούλουΠαναγιώτηςΑθίκια                                             
9.  Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
11.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
    

 
 
 
Απόφαση: 152 Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1765/16-3-2011 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ/ΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, με το οποίο ζητά να ορίσουμε έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση Α/θμιας επιτροπής για τον έλεγχο σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε ως τακτικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Ντιγκιρλάκη, αναπληρούμενο από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζήμο Κωνσταντίνο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ορίζει ως τακτικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Ζήμο, αναπληρούμενο από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Ντιγκιρλάκη, για την συγκρότηση Α/θμιας επιτροπής για τον έλεγχο σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.
 
 
 
 
 
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 152 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04-04-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ