Αντικατάσταση Γεωργίου Τσάκωνα από μέλος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου

 

                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 153
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 8/30-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 14ο: «Αντικατάσταση Γεωργίου Τσάκωνα από μέλος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 30 – 03 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 11678/24.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 41. Μπάκουλης Δημήτριος
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
       Κανένας 
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν εννέα (9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δεκατρείς (13).
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
4.   ΔόντηςΣταμάτιοςΓαλατάκι                                                                  
5.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
6.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
7.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
8.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
9.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
2.ΚαραβοκύρηςΑναστάσιος Σολωμός
3. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
4. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
5.ΠαπαϊωάννουΚων/νοςΑρχ.Κόρινθος    
6. ΓκούμαςΓεώργιοςΚόρφος                     
7.  ΠαρασκευάςΠαναγιώτηςΑγ.Βασίλειος   
8.  ΧριστοδούλουΠαναγιώτηςΑθίκια                                            
9.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
11.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
    

 Απόφαση: 153 Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 64/2011 Α.Δ.Σ. περί συγκρότησης Συντονισμού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με την οποία ορίστηκε ο κ. Γεώργιος Τσάκωνας ως τακτικό μέλος από τη μειοψηφία. Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1/2011 & 9/2011 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου εκλέγονται στις θέσεις του κ. Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου και του κ. Τσάκωνα Γεωργίου ο κ. Ζήμος Κωνσταντίνος και η κα Τσαρμπού Ευφροσύνη.
Ως εκ τούτου πρέπει να αντικατασταθεί ο κ. Τσάκωνας Γεώργιος από τακτικό μέλος του ανωτέρω συντονιστικού οργάνου και καλεί την μειοψηφία να προτείνει νέο μέλος. Από τη μειοψηφία προτάθηκε ο κ. Ρούκης Βασίλειος να μετέχει ως τακτικό μέλος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ 64/22-02-2011 Α.Δ.Σ. αντικαθιστώντας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσάκωνα Γεώργιο, από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ρούκη Βασίλειο προερχόμενο από τη μειοψηφία, να μετέχει ως τακτικό μέλος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
. 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 153 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04-04-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ