Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης

 

                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 8/30-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης σε πολύτεκνους, τρίτεκνους, ΑΜΕΑ και ανάπηρους πολέμου στις δημοτικές κοινότητες Άσσου –Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 30 – 03 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 11678/24.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 41. Μπάκουλης Δημήτριος
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
       ΚΑΝΕΝΑΣ 
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν εννέα (9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δεκατρείς (13).
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
2.     Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
3.      3.       Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
4.  ΔόντηςΣταμάτιοςΓαλατάκι                                                                  
5.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
6.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
7.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
8.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
9.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φίλης ΑναστάσιοςΚατακάλι                                                    2.  Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

3.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
7.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
8.    ΧριστοδούλουΠαναγιώτης-Αθίκια                                             
9.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
11.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
13.ΔράκοςΧρήστοςΧιλιομόδι                                            

 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 140  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η οικονομική επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 54/2011 απόφασή της, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μείωση τελών, καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης στις δημοτικές ενότητες Ασσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας για το έτος 2011 και εφεξής:
 
Α.- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
 
 Προτείνεται μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 40% και των τελών ύδρευσης κατά 50% σε πολυτέκνους, τριτέκνους, ΑΜΕΑ και αναπήρους πολέμου στις δημοτικές ενότητες Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας, των οποίων το μέγιστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται έως τα 35.000,00€. Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, όσον αφορά την Δ.Ε Κορινθίων, μειώνονται κατά 40% σε σχέση με το ποσοστό 30% που ίσχυε μέχρι 31-12-2010. Όσον αφορά τα δικαιολογητικά, που πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν προκειμένου να τύχουν των ανωτέρω μειώσεων, ισχύει η σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Κορινθίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202  του Ν. 3463/06
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 40% και των τελών ύδρευσης κατά 50% σε πολυτέκνους, τριτέκνους, ΑΜΕΑ και αναπήρους πολέμου στις δημοτικές ενότητες Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας, των οποίων το μέγιστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται έως τα 35.000,00€.
 Την μείωση των δημοτικών  τελών καθαριότητας και φωτισμού, όσον αφορά την Δ.Ε Κορίνθου, κατά 40% σε σχέση με το ποσοστό 30% που ίσχυε μέχρι 31-12-2010.
 Όσον αφορά τα δικαιολογητικά, που πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν προκειμένου να τύχουν των ανωτέρω μειώσεων, ισχύουν οι σχετικές  αποφάσεις  Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Κορινθίων 337/10-10-2007, 345/19-11-2008 και 16/14-10-2009. Τα δικαιολογητικά αυτά, όπως προβλέπονται στις εν λόγω αποφάσεις θα προσκομίζονται στην Οικονομική Υπηρεσία κάθε δύο (2) χρόνια για επανέλεγχο.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 140 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ