Καθορισμός τελών Άρδευσης στην Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου

 

                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 144
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 8/30-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Καθορισμός τελών Άρδευσης στην Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 30 – 03 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 11678/24.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 41. Μπάκουλης Δημήτριος
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
       ΚΑΝΕΝΑΣ 
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν εννέα (9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δεκατρείς (13).
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
4.     ΔόντηςΣταμάτιοςΓαλατάκι                                                                  
5.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
6.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
7.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
8.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
9.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
2.    ΚαραβοκύρηςΑναστάσιοςΣολωμός
3.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
5.     ΠαπαϊωάννουΚων/νοςΑρχ.Κόρινθος    
6.     ΓκούμαςΓεώργιοςΚόρφος                     
7.     ΠαρασκευάςΠαναγιώτηςΑγ.Βασίλειος   
8.    ΧριστοδούλουΠαναγιώτηςΑθίκια                                            
9.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
11.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
    

 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 Απόφαση: 144  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η οικονομική επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 54/2011 απόφασή της, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό δημοτικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2011 και εφεξής:
Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου:
 
Να μην υπάρξει αναπροσαρμογή επί των τιμών των αριθμ. 178/2005 εγκριτική 18314/13-12-2005  και 158/2003  Α.Δ.Σ. (α. 10,00€ ανά ώρα, β. 3,77€ ανά στρέμμα).
 
Στην συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη του:
 το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06
 την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
 την υπ’ αριθμ. 54/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την επιβολή των τελών
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την μη αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης και  αυλάκων  που αναφέρονται στις  υπ αριθμ. 178/2005 και 158/2003 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  Άσσου – Λεχαίου  αντίστοιχα, για το έτος 2011 και εφεξής, ήτοι:
 
Α) τέλος άρδευσης 10 € ανά παρεχόμενη ώρα άρδευσης, για τη Δημοτική Κοινότητα Άσσου και τη Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου
Στη Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου και στη Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου δεν υπάρχουν αρδευτικά συγκροτήματα και δεν επιβάλλεται τέλος.
            Β) Τέλος χρήσης αυλάκων 3,77 € ανά στρέμμα σε όλη τη Δημοτική Ενότητα Άσσου –Λεχαίου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 144 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01-04-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ