Απόφαση υπ΄ αριθμ. 3/32/20-02-2011

 Αριθμός Πρακτικού 3
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 25.02.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 09.00 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 6238/21.02.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκρ. και 9)Καρπούζης Γρ..

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως ως κατεπείγοντος του θέματος «Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης γεωτρήσεων στην Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων», διότι οι προηγούμενες μισθώσεις έχουν λήξει από 31-12-2010 και θα πρέπει κατεπειγόντως να καλυφθούν οι ανάγκες υδροδότησης των οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης, Κάτω Αλμυρής και Ντράσσας για οικιακή χρήση.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ως άνω θέματος προ ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 32η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης γεωτρήσεων στην Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. 5/80/22-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μίσθωσης γεωτρήσεων στο Σαρωνικό, σύμφωνα με την οποία υπάρχει αναγκαιότητα μίσθωσης γεωτρήσεων για κάλυψη αναγκών υδροδότησης των οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης, Αλμυρής και Ντράσσας της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στο υπάρχον υδρευτικό δίκτυο ώστε να μην προβεί ο Δήμος σε επιπλέον δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης, η μίσθωση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, με δημοπρασία, οι όροι της οποίας θα καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή, και ορίζει τριμελή επιτροπή γνωμοδότησης για την καταλληλότητα των υπό μίσθωση γεωτρήσεων αποτελούμενη από τους κ.κ. 1)Ντιγκιρλάκη Χαράλαμπο, δημοτικό σύμβουλο και Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο (ΑΔΣ 29/12-1-2011), 2) τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου και 3)Μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, που θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου.
Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 και αυτές του άρθρου 2 του Π.Δ. 270/1981, θα πρέπει να καθορίσει τους όρους για την ανωτέρω δημοπρασία.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την υπ΄ αριθμ. 5/80/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρ. 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας {προφορικής} για την μίσθωση γεωτρήσεων στην Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού για την κάλυψη αναγκών υδροδότησης των οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης, Κάτω Αλμυρής και Ντράσσας για οικιακή χρήση, ως εξής:

Α ρ θ ρ ο 1ο
Η δημοπρασία θα είναι φανερή, μειοδοτική και προφορική και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί από τον Δήμαρχο Κορινθίων, με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων οι γεωτρήσεις θα κριθούν κατάλληλες από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.
Α ρ θ ρ ο 2ο
Οι προς μίσθωση γεωτρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται στη Δ.Κ. Γαλατακίου και συγκεκριμένα στα όρια των οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης, Αλμυρής και Ντράσσας.
Η απαραίτητη ποσότητα νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 κυβικά ανά ώρα για τους οικισμούς Λουτρών Ωραίας Ελένης και Αλμυρής, και τουλάχιστον 8 κυβικά ανά ώρα για τον οικισμό Ντράσσας. Η παροχή της προαναφερόμενης ποσότητας θα πιστοποιείται με υδρομετρητές, που θα τοποθετηθούν σε έκαστη γεώτρηση. Το παρεχόμενο νερό πρέπει να είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση και αυτό να προκύπτει από χημικές εξετάσεις αρμοδίων φορέων.
Οι γεωτρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στο υπάρχον υδρευτικό δίκτυο ώστε να μην προβεί ο Δήμος σε επιπλέον δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης.
Α ρ θ ρ ο 3ο
Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Α.Κ. παρέχεται η δυνατότητα σύναψης χωρίς περιορισμούς, εκτός από εκείνους που ο Νόμος ορίζει, οποιασδήποτε σύμβασης, οποιουδήποτε περιεχομένου, με οποιοδήποτε πρόσωπο και σε οποιοδήποτε τόπο και χρόνο. Ύστερα από τα παραπάνω ορίζεται:
i) Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 4,80€ ανά ώρα μίσθωσης για γεώτρηση παρεχόμενης ποσότητας 8 κυβικών ανά ώρα.
ii) Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 10,80€ ανά ώρα μίσθωσης για γεώτρηση παρεχόμενης ποσότητας 18 κυβικών ανά ώρα.
iii) Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 18,00€ ανά ώρα μίσθωσης για γεώτρηση παρεχόμενης ποσότητας 30 κυβικών ανά ώρα.
Α ρ θ ρ ο 4ο
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι ενός (1) έτους, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμφωνητικού, και θα ανάγεται στη χρονική μονάδα της μιας (1) ώρας και θα προϋπολογισθεί κατωτέρω η χρονική διάρκεια μίσθωσης για κάθε μία των γεωτρήσεων.
Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα των ιδιοκτητών των γεωτρήσεων και με απόδειξη είσπραξης του ιδιοκτήτη.
Προϋπολογίζεται η χρονική διάρκεια μίσθωσης, όπως παρακάτω:
Α) Για τους οικισμούς Λουτρών Ωραίας Ελένης κι Αλμυρής:
1.Προϋπολογιζόμενη μίσθωση 2.055 ώρες από γεώτρηση με δυνατότητα παροχής 30 κυβικών ανά ώρα.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.055 ώρες * 18,00€ / ώρα = 36.990,00€.
2.Προϋπολογιζόμενη μίσθωση 740 ώρες από γεώτρηση με δυνατότητα παροχής 18 κυβικών ανά ώρα.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 740 ώρες * 10,80€ / ώρα = 7.992,00€.
3.Προϋπολογιζόμενη μίσθωση 1.045 ώρες από γεώτρηση με δυνατότητα παροχής 8 κυβικών ανά ώρα.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.045 ώρες * 4,80€ / ώρα = 5.016,00€.
Β) Για τον οικισμό Ντράσσας:
Προϋπολογιζόμενη μίσθωση 3.125 ώρες από γεώτρηση με δυνατότητα παροχής 8 κυβικών ανά ώρα.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.045 ώρες * 4,80€ / ώρα = 15.000,00€.

Α ρ θ ρ ο 5ο
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση σε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
Α ρ θ ρ ο 6ο
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Α ρ θ ρ ο 7ο
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες γεωτρήσεων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό, να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, έγγραφες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι μέχρι τις 26-04-2011.
………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/32/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                             Τα Μέλη
                                                                                                  Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                      Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                 Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                                 Φόρτης Φώτιος
                                                                                                 Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                 Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                                 Τόγιας Σωκράτης
                                                                                                 Καρπούζης Γρηγόριος