Απόφαση υπ΄ αριθμ. 3/35/25-02-2011

 Αριθμός Πρακτικού 3
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 25.02.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 09.00 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 6238/21.02.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκρ. και 9)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 35η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση διάθεσης πιστώσεωv», λέγει ότι σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου και θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης για υποχρεωτικές δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με την περιπτ. δ. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού .

Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/3/2011,οι προϋπολογισμοί των Δήμων εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής,εάν δεν έχει ψηφισθεί ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης, με εξαίρεση την καταβολή των αποδοχών και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Το δωδεκατημόριο αποτελεί το 1/12 του αθροίσματος των πιστώσεων του ίδιου τετραψήφιου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού έτους 2010 όλων των καταργούμενων ΟΤΑ ,όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τις τυχόν αναμορφώσεις μέχρι 31/12/2010. Το ποσό αυτό αποτελεί κατά κωδικό αριθμό το ανώτατο όριο της πίστωσης που μπορεί να διατεθεί ανά μήνα μέχρι την 31/3/2011.

Για το Δήμο μας στον οποίο συνενώνονται οι πέντε Δήμοι: Κορινθίων , Άσσου -Λεχαίου, Σαρωνικού, Τενέας, Σολυγείας.

1.- Στους ΚΑ 8115[ Λοιπά έξοδα ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 376.593,68 €
Στο Δήμο Ασσου – Λεχαίου ποσό 7.229,99 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 49.210,31 €
Στο Δήμο Σολυγίας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 4.518,55 €
δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 437.552,53 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 36.462,71 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].

2.- Στους ΚΑ 10/7134.0001[ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & ηλεκτρονικά συγκροτήματα ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 30.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 10.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 4.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 4.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 10.000,00 €
δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό 58.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 4.833,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].

3.- Στους ΚΑ 10/7134.0002 [Προμήθεια λογισμικών ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου Ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού Ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας Ποσό 3.800,00 €
Στο Δήμο Τενέας Ποσό 10.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό 28.800,00 €
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 2.400,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].

4.- Στους ΚΑ 10/7134.0003 [Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού & τηλεφωνικού κέντρου ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 10.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 7.500,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό 17.500,00 €
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.458,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].

5.- Στους ΚΑ 30/7134.0001 [ Προμήθεια μηχανημάτων Η/Υ Τεχνικής υπηρεσίας ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 30.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 1.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό 31.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 2.583,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].

6.- Στους ΚΑ 30/7134.0002 [ Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικής Υπηρεσίας ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 2.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 2.000,00 €. Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 166,67 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].

7.- Στους ΚΑ 10/6265.0001[Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισμού ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 5.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 2.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 500,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 1.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό 8.500,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 708,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].

8.- Στους ΚΑ 10/6673.0001 [Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών & λοιπού εξοπλισμού]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 2.500,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 2.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 1.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό 5.500,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 458,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].

9.- Στους ΚΑ 20/6633.0001 [Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά και λοιπά) ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 10.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 2.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 €. Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.000,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].

10- Στους ΚΑ 30/6661.0005 [ Προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών για τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Καταστημάτων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 2.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.416,67€[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].

11.- Στους ΚΑ 15/6063.0001 [ Λοιπές παροχές σε είδος ( Μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι ) ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.250,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
12.- Στους ΚΑ 20/6063.0001 [Λοιπές παροχές σε είδος ( Μέσα ατομικής προστασίας – ΚΥΑ 53361/2.10.06 ) ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 40.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 3.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 1.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 1.800,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό των 60.800,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 5.066.67 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
13.- Στους ΚΑ 30/6063.0001 [ Λοιπές παροχές σε είδος ( Μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι ) υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 40.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 500,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό των 40.500,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 3.375,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
14.- Στους ΚΑ 35/6063.0001 [Λοιπές παροχές σε είδος ( Μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι )] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 50.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 700,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό των 50.700,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 4.225,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
15.- Στους ΚΑ 45/6063.0001 [ Λοιπές παροχές σε είδος ( Μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι )] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 35.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 350,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό των 35.350,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 2.945,83 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
16.- Στους ΚΑ 10/6643.0001 [Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 5.700,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 5.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 5.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 4.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 10.962,88 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό των 30.662,88 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 2.555,24€[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
17.-Στους ΚΑ 00/6451.0001 [ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 2.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 4.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 4.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 2.400,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 12.400,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.033,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
18.-Στους ΚΑ 15/6236.0006 [ Μίσθωση εορταστικού χωριού για τις εορτές Χριστουγέννων 2010 ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 45.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 45.000,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 3.750,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
19.-Στους ΚΑ 30/7322.0023 [ Πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την φιλοτέχνηση συμπλέγματος αγαλμάτων του Διογένη & Μεγ. Αλεξάνδρου στη συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου & Μ. Αλεξάνδρου ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 100.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 100.000,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 8.333,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
20.-Στους ΚΑ 15/6414.0001 [ Καταβολή προς το ΚΤΕΛ αποζημίωσης για την πραγματοποίηση αστικής συγκοινωνίας του Δήμου & συγκοινωνίας τοπικών διαμερισμάτων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 145.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 145.000,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 12.083,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
21.-Στους ΚΑ 10/6263.0001 [ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 5.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 9.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 4.500,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 2.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 20.500,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.708,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
22-Στους ΚΑ 20/6263.0001 [ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 115.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 22.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 17.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 4.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 1.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 159.000,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 13.250,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
23-Στους ΚΑ 20/6264.0001 [ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 45.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 12.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 2.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 4.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 63.000,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 5.250,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
24-Στους ΚΑ 30/6263.0001 [ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 10.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 26.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 10.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 46.000,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 3.833,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
25-Στους ΚΑ 30/6264.0001 [ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 11.500,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 30.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 1.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 3.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 4.500,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 50.000,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 4.166,67 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
26-Στους ΚΑ 35/6263.0001 [ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 47.909,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 2.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 64.909,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 5.409,08 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
27-Στους ΚΑ 35/6264.0001 [ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 3.500,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 1.200,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 4.700,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 391,67 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
28-Στους ΚΑ 45/6263.0001 [ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 3.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 3.000,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 250,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
29-Στους ΚΑ 15/6471.0001 [ Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 162.800,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 12.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 30.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 234.800,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 19.566,67 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
30-Στους ΚΑ 00/6443.0001 [ Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή Τοπικών εορτών ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 26.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 21.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 3.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 12.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 20.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 82.000,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 6.833,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
31-Στους ΚΑ 25/6262.0001 [ Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης και αντλιοστασίων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 30.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 36.400,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 10.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 91.400,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 7.616,67 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
32-Στους ΚΑ 25/6662.0001 [ Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών
ύδρευσης ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 60.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 90.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 39.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 15.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 204.000,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε17.000,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
33-Στους ΚΑ 20/6662.0001 [ Προμήθεια υλικών για συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 25.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 40.000,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε3.333,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
34-Στους ΚΑ 20/6662.0004 [ Προμήθεια υλικών για συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού (έτους 2010) ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 135.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 135.000,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε11.250,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
35-Στους ΚΑ 20/6699.0001 [ Λοιπές Προμήθειες αναλωσίμων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:

Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 2.338,33 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 30.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 11.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 15.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 58.338,33€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε4.861,53 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
36-Στους ΚΑ 20/6654.0001 [ Προμήθεια λοιπού υλικού ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 45.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 45.000,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 3.750,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
37-Στους ΚΑ 10/7133.0001 [Προμήθεια επίπλων και σκευών] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσό όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 25.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 6.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 10.000,00 €
δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 56.000,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 4.666,67€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
38-Στους ΚΑ 00/6073 [Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 5.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 6.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 3.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 1.500,00 €
δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 30.500,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 2.541,67€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].

Ο νέος Δήμος σύμφωνα με την εκτίμηση των οικονομικών υπηρεσιών θα εξαντλήσει ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο του 2011 χωρίς να καταρτίσει προϋπολογισμό [που θα είναι και το ανώτατο όριο] και συνεπώς θα μπορεί να διαθέσει συνολικά πιστώσεις ύψους:

1] 109.388,13 € [36.462,71€ Χ3 μήνες = 109.388,13 €] Από τον ΚΑ 8115

2] 14.499,99 € 4.833,33 Χ 3 μήνες = 14.499,99 €] Από τον ΚΑ 10/7134.0001

3] 7.200,00 € [ 2.400,00 Χ 3 μήνες = 7.200,00 €] Από τον ΚΑ 10/7134.0002

4] 4.374,99 € [1.458,33 Χ3 μήνες = 4.374,99 €] Από τον ΚΑ 10/7134.0003

5] 7.749,99 € [2.583,33 Χ 3 μήνες = 7.749,99 €] Από τον ΚΑ 30/7134.0001

6] 500,01 € [ 166,67Χ3μήνες= 500,01 €] Από τον ΚΑ 30/7134.0002


7] 2.124,99 [ 708,33 Χ3μήνες = 2.124,99 €] Από τον ΚΑ 10/6265.0001


8] 1.374,99 € [ 458,33 Χ 3 μήνες = 1.374,99 €] Από τον ΚΑ 10/6673.0001

9] 3.000,00 € [ 1.000,00Χ3μήνες = 3.000,00] Από τον ΚΑ 20/6633.0001

10] 4.250,01 € [1.416,67 Χ 3 μήνες = 4.250,01] Από τον ΚΑ 30/6661.0005

11] 3.750,00 € [ 1.250,00 Χ 3 μήνες = 3.750,00 €] Από τον ΚΑ 15/6063.0001

12] 15.200,01 € [5.066,67 Χ 3 μήνες =15.200,01€ ] Από τον ΚΑ 20/6063.0001

13] 10.125,00 € [ 3.375,00 Χ3 μήνες = 10.125,00 €] Από τον ΚΑ 30/6063.0001

14] 12.675,00 € [ 4.225,00 Χ 3 μήνες = 12.675,00 € ] Από τον ΚΑ 35/6063.0001

15] 8.837,49 € [ 2.945,83 Χ 3 μήνες = 8.837,49 €] Από τον ΚΑ 45/6063.0001

16] 7.665,72 € [ 2.555,24 Χ3 μήνες =7.665,72 €] Από τον ΚΑ 10/6643.0001

17] 3.099,99 € [ 1.033,33 Χ3 μήνες = 3.099,99 € ] Από τον ΚΑ 00/6451.0001

 

18] 11.250,00 € [ 3.750,00 Χ 3 μήνες = 11.250,00 €] Από τον ΚΑ 15/6236.0006

19] 24.999,99 € [ 8.333,33 Χ 3 μήνες =24.999,99 € Από τον ΚΑ 30/7322.0023

20] 36.249,99 € [ 12.083,33 Χ 3 μήνες = 36.249,99 €] Από τον ΚΑ 15/6414.0001

21] 5.124,99 € [ 1.708,33 Χ 3 μήνες = 5.124,99 €] Από τον ΚΑ 10/6263.0001

22] 39.750,00 € [ 39.750,00 Χ 3 μήνες = 39.750,00 €] Από τον ΚΑ 20/6263.0001

23] 15.750,00 € [ 5.250,00 Χ 3 μήνες = 15.750,00 €] Από τον ΚΑ 20/6264.0001

24] 11.499,99 € [ 3.833,33 Χ 3 μήνες = 11.499,99 €] Από τον ΚΑ 30/6263.0001

25] 12.500,01 € [4.166,67 Χ 3 μήνες = 12.500,01 € ] Από τον ΚΑ 30/6264.0001

26] 16.227,24 € [5.409,08 Χ 3 μήνες = 16.227,24 €] Από τον ΚΑ 35/6263.0001

27] 1.175,01 € [391,67 Χ 3 μήνες = 1.175,01 €] Από τον ΚΑ 35/6264.0001

28] 750,00 € [250,00 Χ 3 μήνες = 750,00 € ] Από τον ΚΑ 45/6263.0001

29] 58.700,01 € [ 19.566,67 Χ 3 μήνες = 58.700,01 €] Από τον ΚΑ 15/6471.0001

30] 20.499,99 € [6.833,33 Χ 3 μήνες = 20.499,99 €] Από τον ΚΑ 00/6443.0001

31] 22.850,01 € [7.616,67 Χ 3 μήνες =22.850,01 €] Από τον ΚΑ 25/6262.0001

32] 51.000,00 € [17.000,00 Χ 3 μήνες = 51.000,00€ ] Από τον ΚΑ 25/6662.0001

33] 9.999,99 € [3.333,33 Χ 3μήνες = 9.999,99 €] Από τον ΚΑ 20/6662.0001


34] 33.750,00 € [11.250,00 Χ 3 μήνες = 33.750,00 €] Από τον ΚΑ 20/6662.0004

35] 14.584,59 € [ 4.861,53 Χ 3 μήνες = 14.584,59 €] Από τον ΚΑ 20/6699.0001

36] 11.250,00 € [3.750,00 Χ 3 μήνες = 11.250,00 €] Από τον ΚΑ 20/6654.0001


37] 14.000,01 € [4.666,67 Χ 3 μήνες = 14.000,01 € Από τον ΚΑ 10/7133.0001


38] 7.625,01 € [2.541,67Χ 3 μήνες = 7.625,01 €] Από τον ΚΑ 00/6073


Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 267 του Ν. 3852/2010 και 158 του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων για υποχρεωτικές δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006, πoυ εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του συνόλου των προϋπολογισμών έτους 2010 των συνενωμένων πλέον δήμων Κορινθίων, Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Τενέας και Σολυγείας ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ                             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                  ΠΙΣΤΩΣΗ
00 8115            Λοιπά έξοδα                                                                                                                       109.388,13
10 7134.0001 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα                                            14.499,99
10 7134.0002 Προμήθεια λογισμικών                                                                                                          7.200,00
10 7134.0003 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικής Υπηρεσίας                                                       4.374,99
30 7134.0001 Προμήθεια μηχανημάτων Η/Υ Τεχνικής Υπηρεσίας                                                          7.749,99
30 7134.0002 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικής Υπηρεσίας                                                          500,01
10 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισμού                            2.124,99
10 6673.0001 Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών & λοιπού εξοπλισμού                                                   1.374,99
20 6633.0001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά και λοιπά)                                                   3.000,00
30 6661.0005 Προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών για τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Καταστημάτων                                                                                                                             4.250,01
15 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)                  3.750,00
20 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας – ΚΥΑ 53361/2-10-06)          3.999,99
30 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)                10.125,00
35 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)                 12.675,00
45 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)                   8.837,49
10 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                             7.665,72
00 6451.0001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                    3.099,99
15 6236.0006 Μίσθωση εορταστικού χωριού για τις εορτές Χριστουγέννων 2010                             11.250,00
30 7322.0023 Πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την φιλοτέχνηση συμπλέγματος αγαλμάτων του Διογένη & Μ. Αλεξάνδρου στη συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου & Μ. Αλεξάνδρου                           24.999,99
15 6414.0001 Καταβολή προς το ΚΤΕΛ αποζημίωσης για την πραγματοποίηση αστικής συγκοινωνία του Δήμου & συγκοινωνίας τοπικών διαμερισμάτων                                                                                       36.249,99
10 6263.0001 Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                     5.124,99
20 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                39.750,00
20 6264.0001 Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                15.750,00
30 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                11.499,99
30 6264.0001 Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                 12.500,01
35 6263.0001 Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                   16.227,24
35 6264.0001 Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                   1.175,01
45 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                      750,00
15 6471.0001 Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων                                                                               58.700,01
00 6443.0001 Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή Τοπικών εορτών                                                      20.499,99
25 6262.0001 Συντήρηση κι επισκευή δικτύου ύδρευσης και αντλιοστασίων                                    22.850,01
25 6662.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών ύδρευσης                                                           51.000,00
20 6662.0001 Προμήθεια υλικών για συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού                                                9.999,99
20 6662.0004 Προμήθεια υλικών για συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού (έτους 2010)                      33.750,00
20 6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                                        14.584,59
20 6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού                                                                                                  11.250,00
10 7133.0001 Προμήθεια επίπλων και σκευών                                                                                        14.000,01
00 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια                   7.625,01

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/35/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                                Τα Μέλη
                                                                                                     Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                    Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                                    Φόρτης Φώτιος
                                                                                                    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                    Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                                   Τόγιας Σωκράτης
                                                                                                   Καρπούζης Γρηγόριος