Απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/44/08-03-2011

 Αριθμός Πρακτικού 4
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 08.03.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 08.30 μ.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 8592/04.03.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Φ. Φόρτης, Σ. Τόγιας και Γ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ. και 6)Κασίμης Χαρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 44η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων» λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Την 28.02.2011 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπ΄ αριθμ. 382/2010 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία εκδόθηκε επί της από 17-07-2006 αγωγής των Γεωργίου Ιωάν. Ρούμελη και λοιπών, απάντων κατοίκων Κατακαλίου Κορινθίας, κατά των Ν.Α. Κορινθίας και Δήμου Σαρωνικού, νυν Δήμου Κορινθίων, περί καταβολής αποζημίωσης στους ενάγοντες για ψυχική οδύνη που υπέστησαν από το θάνατο συγγενικού τους προσώπου, μετά από τροχαίο ατύχημα, που προκλήθηκε, κατά τους ενάγοντες, από λακκούβα που υπήρχε στο οδόστρωμα οδού αρμοδιότητας του Δήμου. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση κατά της ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 382/2010 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, θα παραστεί κατά τη συζήτησή της, θα καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και για το λόγο αυτό προτείνω τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Κωνσταντίνο Μιχαλόπουλο.
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Κωνσταντίνο Μιχαλόπουλο, στον οποίο δίνει την εντολή να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση κατά της υπ΄ αριθμ. 382/2010 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, να παραστεί κατά τη συζήτησή της, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.-
Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (αρθρ. 7 του Ν. 2753/99).-
……………………………………………………………………………………………………..……………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 4/44/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                                     Τα Μέλη
                                                                                                        Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                            Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                       Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                                       Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                      Κασίμης Χαράλαμπος