Απόφαση υπ΄ 5/48/21-03-2011

 Αριθμός Πρακτικού 5
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 21.03.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 10665/17.03.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκρ. και 9)Καρπούζης Γρ..
Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Κασίμης Χαρ..


ΑΠΟΦΑΣΗ 48η:
Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση διάθεσης πιστώσεωv», λέγει ότι σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου και θέτει υπόψη της Επιτροπής τις σχετικές εισηγήσεις, οι οποίες καθ΄ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
Α.
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων για υποχρεωτικές δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο
158 του Ν. 3463/2006.


Σύμφωνα με την περιπτ. δ. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού.
Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/3/2011,οι προϋπολογισμοί των Δήμων εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής,εάν δεν έχει ψηφισθεί ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης, με εξαίρεση την καταβολή των αποδοχών και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
Το δωδεκατημόριο αποτελεί το 1/12 του αθροίσματος των πιστώσεων του ίδιου τετραψήφιου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού έτους 2010 όλων των καταργούμενων ΟΤΑ ,όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τις τυχόν αναμορφώσεις μέχρι 31/12/2010. Το ποσό αυτό αποτελεί κατά κωδικό αριθμό το ανώτατο όριο της πίστωσης που μπορεί να διατεθεί ανά μήνα μέχρι την 31/3/2011.
Για το Δήμο μας στον οποίο συνενώνονται οι πέντε Δήμοι: Κορινθίων , Άσσου -Λεχαίου, Σαρωνικού, Τενέας, Σολυγείας.

1.- Στους ΚΑ 00/6712.0002 [Απόδοση στο Δημοτικό & Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Άσσου – Λεχαίου[ βάσει Φ.Ε.Κ ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 80.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγίας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 80.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 6.666,67 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
2.-Στους ΚΑ 00/6715 [Επιχορήγηση Δημοτικών ή Κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ ] των προϋπολογισμών έτους 2010 (Το 2011 μεταφέρεται στο ΚΑ 6712.0003 Επιχορήγηση βρεφονηπιακού Δ.Τενέας)των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγίας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 14.673,50 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό14.673,50 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.222,79 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
3.- Στους ΚΑ 00/6715 [Επιχορήγηση Δημοτικών ή Κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ] των προϋπολογισμών έτους 2010 (Το 2011 μεταφέρονται στο ΚΑ 6713.0002 )των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 40.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγίας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 40.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 3.333,33€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
4.- Στους ΚΑ 00/6715 [Επιχορήγηση Δημοτικών ή Κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ] των προϋπολογισμών έτους 2010 (Το 2011 μεταφέρονται στο ΚΑ 6713.0003 )των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγίας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 17.608,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 17.608,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.467,33€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
5.- Στους ΚΑ 00/6715.0001 [Επιχορήγηση στο Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κορινθίων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 390.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγίας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 390.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 32.500,00€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
6.- Στους ΚΑ 00/6715.0002 [Επιχορήγηση στη Φιλαρμονική Δήμου Κορινθίων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 273.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 273.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 22.750,00€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
7.-Στους ΚΑ 00/6715.0003 [Επιχορήγηση στο Α ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 80.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 80.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 6.666,67€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
8.-Στους ΚΑ 00/6715.0004 [Επιχορήγηση στο Β ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 78.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 78.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 6.500,00€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
9.-Στους ΚΑ 00/6715.0005 [Επιχορήγηση στο Γ ΚΑΠΗ Δ.Δ. Αρχ. Κορίνθου ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 40.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 40.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 3.333,33€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
10.-Στους ΚΑ 00/6715.0006 [Επιχορήγηση στο Δ ΚΑΠΗ Δ.Δ. Εξαμιλίων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 40.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 40.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 3.333,33€ [ποσό που αναλογεί
11.-Στους ΚΑ 00/6715.0008 [Επιχορήγηση στο Ε ΚΑΠΗ Δ.Δ. Ξυλοκέριζας ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 30.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 30.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 2.500,00€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
12.-Στους ΚΑ 00/6715.0009 [Επιχορήγηση στο ΣΤ ΚΑΠΗ Δήμου
Κορινθίων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 50.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 50.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 4.166,67€ [ποσό που αναλογεί]
13-Στους ΚΑ 00/6715.0011 [Επιχορήγηση στο Ζ ΚΑΠΗ Τ.Δ Σολομού ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 30.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας Ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 30.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 2.500,00€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
14-Στους ΚΑ 00/6715.0012 [Επιχορήγηση στο Πνευματικό Κέντρο Σολυγείας ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 20.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 20.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.666,67€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
15-Στους ΚΑ 00/6715.0013 [Επιχορήγηση στο Πνευματικό Κέντρο Σαρωνικού ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 16.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 16.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.333,33€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
16-Στους ΚΑ 00/6715.0014 [Επιχορήγηση στο ΚΑΠΗ Άσσου – Λεχαίου] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:

Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 25.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 25.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 2.083,33€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
17-Στους ΚΑ 00/6715.0015 [Επιχορήγηση στη Φιλαρμονική Τενέας ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 20.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 20.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.666,67€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
18-Στους ΚΑ 00/6715.0016 [Επιχορήγηση στο ΚΑΠΗ Τενέας ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγίας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 16.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 16.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.333,33€ [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
19-Στους ΚΑ 00/6491 [ Έξοδα Εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας δήλωση του Δήμου ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 3.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγίας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 3.000,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 250,00 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
20-Στους ΚΑ 15/6472.0001 [ Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 25.650,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγίας ποσό 1.500,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 27.150,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 2.262,50 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
21-Στους ΚΑ 15/6473.0001 [Έξοδα οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων]
των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 86.600,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγίας ποσό 3.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 89.600,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 7.466,66 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
22-Στους ΚΑ 15/6474.0001 [Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων ]
των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων Ποσό 29.600,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγίας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 29.600,00 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 2.466,66 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].

Ο νέος Δήμος σύμφωνα με την εκτίμηση των οικονομικών υπηρεσιών θα εξαντλήσει ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο του 2011 χωρίς να καταρτίσει προϋπολογισμό [που θα είναι και το ανώτατο όριο] και συνεπώς θα μπορεί να διαθέσει συνολικά πιστώσεις ύψους:
1.- 20.000,01 € [6.666,67 € Χ 3 μήνες = 20.000,01 € Από τον ΚΑ 00/6712.0002

2.- 3.668,37 € [1.222,79 € Χ 3 μήνες = 3.668,37] Από τον ΚΑ 00/6715[2010] ΚΑ00/6712.0003[2011]
3.- 9.999,99 € [3.333,33 € Χ 3 μήνες = 9.999,99 €] Από τον ΚΑ 00/6715 [2010] ΚΑ00/6713.0002 [2011]
4.- 4.401,99 € [1.467,33 Χ 3 μήνες = 4.401,99 €] Από τον ΚΑ 00/6715 [2010] ΚΑ00/6713.0003 [2011]
5.- 97.500,00 € [32.500,00 Χ 3μήνες = 97.500,00 € ] Από τον ΚΑ 00/6715.0001

6.- 68.250,00 € [22.750,00 Χ 3 μήνες = 68.250,00 €] Από τον ΚΑ 00/6715.0002

7.- 20.000,01 € [6.666,67 χ 3 μήνες = 20.000,01 €] Από τον ΚΑ 00/6715.0003

8.- 19.500,00 € [6.500,00 Χ 3 μήνες = 19.500,00 €] Από τον ΚΑ 00/6715.0004

9.- 9.999,99 € [3.333,33 Χ 3 μήνες = 9.999,99 € ] Από τον ΚΑ 00/6715.0005

10.- 9.999,99 € [3.333,33 Χ 3μήνες = 9.999,99 €] Από τον ΚΑ 00/6715.0006

11.- 7.500,00 € [2.500,00 Χ 3 μήνες = 7.500,00 €] Από τον ΚΑ 00/6712.0008

12.- 12.500,01 € [4.166,00 Χ 3 μήνες = 12.500,01 €] Από τον ΚΑ 00/6715.0009

13.- 7.500,00 € [2.500,00 Χ 3 μήνες = 7.500,00 € ] Από τον ΚΑ 00/6715.0011

14.- 5.000,01 € [ 1.666,67 Χ 3 μήνες = 5.000,01 € ] Από τον ΚΑ 00/6715.0012

15.- 3.999,99 € [ 1.333,33 Χ 3 μήνες = 3.999,99 € ] Από τον ΚΑ 00/6715.0013

16.- 6.249,99 € [2.083,33 Χ 3 μήνες = 6.249,99 €] Από τον ΚΑ 00/6715.0014

17.- 5.000,01 € [1.666,67 Χ 3 μήνες = 5.000,01 € ] Από τον ΚΑ 00/6715.0015

18.- 3.999,99 € [1.333,33 Χ 3 μήνες = 3.999,99 € ] Από τον ΚΑ 00/6715.0016

19.- 750,00 € [250,00Χ3μήνες = 750,00 €] Από τον ΚΑ 00/6491
20.- 12.500,01 € [4.166,67 Χ 3μήνες = 12.500,01 € ] Από τον ΚΑ 15/6472.0001
21.- 22.400,01 € [7.466,67 Χ 3μήνες = 22.400,01 €] Από τον ΚΑ 15/6473.0001
22.- 12.500,01 € [4.166,67 Χ 3 μήνες = 12.500,01€] Από τον ΚΑ 15/6474.0001

Β.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ


Σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς έτους 2010 των Δήμων που συνενώθηκαν στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων η συνολική δαπάνη
Α. για λιπάσματα και φυτοπροστατευτικό υλικό ανέρχεται στο ποσό των εικοσιοκτώ χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (28.049,65€). Αναλυτικά: Δήμος Κορινθίων (ΚΑ 35/6693.0001) ποσό 13.049,65€, Δήμος Άσσου-Λεχαίου (ΚΑ 35/6693.0001) ποσό 3.000,00€, Δήμος Σολυγείας (ΚΑ 35/6693) ποσό 4.000,00€ και Δήμος Τενέας (ΚΑ 35/6693) ποσό 8.000,00€.
Β. για σπόρους, φυτά, δενδρύλλια ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά ευρώ (106.557,00€). Αναλυτικά: Δήμος Κορινθίων (ΚΑ 35/6692.0001) ποσό 68.557,00€, Δήμος Άσσου – Λεχαίου (ΚΑ 35/6692.0001) ποσό 3.000,00€, Δήμος Σολυγείας (ΚΑ 35/6692) ποσό 30.000,00€ και Δήμος Τενέας (ΚΑ 35/6692.0001) ποσό 5.000,00€.
Για την κάλυψη των προσωρινών αναγκών της Υπηρεσίας παρακαλούμε όπως γίνουν προμήθειες για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο έτους 2011 ως εξής:
Για φάρμακα – λιπάσματα προμήθειες ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ (2.337,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά μήνα και
Για σπόρους – φυτά – δενδρύλλια προμήθειες ποσού οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά μήνα.

Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω εισηγήσεις και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 267 του Ν. 3852/2010 και 158 του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων για υποχρεωτικές δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006, πoυ εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του συνόλου των προϋπολογισμών έτους 2010 των συνενωμένων πλέον δήμων Κορινθίων, Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Τενέας και Σολυγείας ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ                                                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                   ΠΙΣΤΩΣΗ
00 6712.0002 Απόδοση στο Δημοτικό & Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Άσσου – Λεχαίου βάσει Φ.Ε.Κ.                                                                                                                                                               20.000,01
00 6715 (2010) 6712.0003 (2011) Επιχορήγηση Δημοτικών ή Κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ.                          3.668,37
00 6715 (2010) 6713.0002 (2011) Επιχορήγηση Δημοτικών ή Κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ.                          9.999,99
00 6715 (2010) 6713.0003 (2011) Επιχορήγηση Δημοτικών ή Κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ.                          4.401,99
00 6715.0001 Επιχορήγηση στο Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κορινθίων                     97.500,00
00 6715.0002 Επιχορήγηση στη Φιλαρμονική Δήμου Κορινθίων                                                          68.250,00
00 6715.0003 Επιχορήγηση στο Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων                                                                 20.000,01
00 6715.0004 Επιχορήγηση στο Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων                                                                19.500,00
00 6715.0005 Επιχορήγηση στο Γ΄ ΚΑΠΗ Δ.Δ. Αρχ. Κορίνθου                                                                9.999,99
00 6715.0006 Επιχορήγηση στο Δ΄ ΚΑΠΗ Δ.Δ. Εξαμιλίων                                                                         9.999,99
00 6715.0008 Επιχορήγηση στο Ε΄ ΚΑΠΗ Δ.Δ. Ξυλοκέριζας                                                                   7.500,00
00 6715.0009 Επιχορήγηση στο ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων                                                              12.500,01
00 6715.0011 Επιχορήγηση στο Ζ΄ ΚΑΠΗ Τ.Δ. Σολομού                                                                          7.500,00
00 6715.0012 Επιχορήγηση στο Πνευματικό Κέντρο Σολυγείας                                                              5.000,01
00 6715.0013 Επιχορήγηση στο Πνευματικό Κέντρο Σαρωνικού                                                            3.999,99
00 6715.0014 Επιχορήγηση στο ΚΑΠΗ Άσσου – Λεχαίου                                                                         6.249,99
00 6715.0015 Επιχορήγηση στη Φιλαρμονική Τενέας                                                                               5.000,01
00 6715.0016 Επιχορήγηση στο ΚΑΠΗ Τενέας                                                                                          3.999,99
00 6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής & ακίνητης περιουσίας δήλωση του Δήμου                               750,00
15 6472.0001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων                                                                                   12.500,01
15 6473.0001 Έξοδα οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων                                                            22.400,01
15 6474.0001 Έξοδα παρεμφερών δραστηριοτήτων                                                                               12.500,01
35 6693.0001 Λιπάσματα και φυτοπροστατευτικό υλικό                                                                       28.049,65
35 6692.0001 Σπόροι, φυτά, δενδρύλλια                                                                                                 106.557,00

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/48/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                                      Τα Μέλη
                                                                                                           Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                               Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                          Σταματάκης Μάριος
                                                                                                          Φόρτης Φώτιος
                                                                                                           Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                           Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                                           Τόγιας Σωκράτης
                                                                                                           Καρπούζης Γρηγόριος