Απόφαση υπ΄ αριθμ. 5/50/21-03-2011

 Αριθμός Πρακτικού 5
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 21.03.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 10665/17.03.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκρ. και 9)Καρπούζης Γρ..
Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Κασίμης Χαρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 50η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων» λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Την 10.08.2010 κοινοποιήθηκε στον τέως Δήμο Άσσου – Λεχαίου, νυν Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, με δικαστικό επιμελητή η από 29-06-2010 ανακοπή (κατ΄ άρθρο 583 επ. ΚπολΔ) του Αθανασίου Ράμμου του Νικολάου, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, κατά της υπ΄ αρ. 3160/2010 «Ατομικής Ειδοποίησης» του Δήμου Άσσου – Λεχαίου, της υπ΄ αρ. 5807/2004 Τριπλότυπης Κατάστασης Βεβαίωσης και του οικείου υπ΄ αρ. 31/2004 Βεβαιωτικού – Χρηματικού Καταλόγου του Δήμου Άσσου – Λεχαίου, της υπ΄ αρ. 176/2006 Τριπλότυπης Κατάστασης Βεβαίωσης και του οικείου υπ΄ αρ. 4/2006 Βεβαιωτικού – Χρηματικού Καταλόγου του Δήμου Άσσου – Λεχαίου, καθώς και κατά πάσης άλλης συναφούς με τις ως άνω πράξεως του Δημοσίου, η οποία έχει κατατεθεί ενώπιον του Μονομελούς Κορίνθου και της οποίας δικάσιμος έχει οριστεί η 18-05-2011. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα παρασταθεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 18-05-2011 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω ανακοπή, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση, εφόσον η ως άνω απόφαση θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, θα παρασταθεί κατά τη συζήτησή της, θα καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως και για τον λόγο αυτό προτείνω την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Στρίφτη Παναγούλα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Στρίφτη Παναγούλα, στην οποία δίνει την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 18-05-2011 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω ανακοπή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση, εφόσον η ως άνω απόφαση θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, να παρασταθεί κατά τη συζήτησή της, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.
Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (αρθρ. 7 του Ν. 2753/99).-
……………………………………………………………………………………………………..……………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 5/50/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                          Τα Μέλη
                                                                                               Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                    Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                               Σταματάκης Μάριος
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                               Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                               Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                              Τόγιας Σωκράτης
                                                                                               Καρπούζης Γρηγόριος