Απόφαση υπ΄ αριθμ. 6/52/28-03-2011

 Αριθμός Πρακτικού 6
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28.03.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 08.15 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 11662/24.03.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκρ. και 9)Καρπούζης Γρ..

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως ως κατεπείγοντος του θέματος «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων», διότι σήμερα, μετά από επιστολή που κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής ο κ. Γρ. Καρπούζης, έλαβε γνώση για δικαστική υπόθεση του τέως Δήμου Σολυγείας, της οποίας η δικάσιμος έχει οριστεί για 06-04-2011 και για την οποία είχε οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Καρπούζης, ο οποίος όμως, λόγω της ιδιότητάς του ως Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, δεν επιθυμεί να χειρίζεται πλέον την ως άνω υπόθεση.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ως άνω θέματος προ ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 52η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την από 23-03-2011 επιστολή του ο δικηγόρος, Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της παρούσης επιτροπής κ. Γρηγόριος Καρπούζης, μας ενημέρωσε ότι στις 06-04-2011 εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου η με αύξοντα αριθμό κατάθεσης δικογράφου 369/ΕΓ369/10 αγωγή εργατικών διαφορών της Ασημίνας Πέρρα του Παναγιώτη, κατοίκου Ισθμίων, κατά του τέως Δήμου Σολυγείας, της οποίας δικάσιμος έχει ορισθεί η 06-04-2011. Ο εν λόγω δικηγόρος έχει οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του τέως Δήμου Σολυγείας και, όπως ήδη αναφέρθηκε, λόγω της ιδιότητάς του ως Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της παρούσης επιτροπής, δεν επιθυμεί πλέον να χειρίζεται την ανωτέρω υπόθεση. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε άλλον πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα παρασταθεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 06-04-2011 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αγωγή, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση, εφόσον η ως άνω απόφαση θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, θα παρασταθεί κατά τη συζήτησή της, θα καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και για τον λόγο αυτό προτείνω τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Λέκκα Σπυρίδωνα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Λέκκα Σπυρίδωνα, στον οποίο δίνει την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 06-04-2011 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αγωγή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση, εφόσον η ως άνω απόφαση θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, να παρασταθεί κατά τη συζήτησή της, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (αρθρ. 7 του Ν. 2753/99).-
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/52/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                             Τα Μέλη
                                                                                                   Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                        Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                   Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                                  Φόρτης Φώτιος
                                                                                                   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                   Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                                  Τόγιας Σωκράτης
                                                                                                   Καρπούζης Γρηγόριος