Απόφαση υπ΄ αριθμ. 6/53/28-03-2011

 Αριθμός Πρακτικού 6
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28.03.2011


Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 08.15 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 11662/24.03.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκρ. και 9)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 53η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 1ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης – μικροαντικειμένων – εντύπων και υλικών μηχανογράφησης – λοιπού υλικού και λοιπών ειδών γραφείου», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. 5/82/22-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναθέσεων προμηθειών καυσίμων, ανταλλακτικών κ.λπ. (ΕΚΠΟΤΑ) για κατεπείγοντες λόγους, σύμφωνα με την οποία επιλέγεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, της προμήθειας γραφικής ύλης διοικητικών – οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών για το διάστημα από 01-01-2011 έως και 31-03-2011, λόγω της κατεπείγουσας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την έλλειψή τους για την εύρυθμη λειτουργία του νέου Δήμου, και το γεγονός ότι οι συμβάσεις προμήθειας των παραπάνω έχουν λήξει την 31/12/2010. Στη συνέχεια, θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. 2/2011 μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00€, η οποία έχει συνταχθεί από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Πέππα Ευθύμιο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., κι έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Περόγαμβρο Σπύρο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε..

Ακολούθως θέτει υπόψη της Επιτροπής τις προσφορές των εταιρειών «Κανελλάκης Ηλίας Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» και «ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ – Υιοί Δημ. Μπαφίτη Ο.Ε.», καθώς και το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής προσφορών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο και οι δύο ως άνω προσφορές καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και οι οικονομικές τους προσφορές δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της μελέτης, αλλά εκείνη που είναι πλέον συμφέρουσα για το Δήμο είναι η προσφορά της εταιρείας «Κανελλάκης Ηλίας Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», η οποία ανέρχεται σε σύνολο στο ποσό των 58.093,12€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ αυτή της εταιρείας «ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ – Υιοί Δημ. Μπαφίτη Ο.Ε.» ανέρχεται σε σύνολο για τα ίδια είδη στο ποσό των 59.826,15€. Ως εκ τούτου από την Επιτροπή προτείνεται η κατακύρωση της προμήθειας γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων, εντύπων και υλικών μηχανογράφησης, λοιπού υλικού και λοιπών ειδών γραφείου στην εταιρεία χονδρικού εμπορίου χαρτικών και βιβλίων «Κανελλάκης Ηλίας Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».

Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 5/82/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθμ. 2/2011 μελέτη της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, τις προσφορές των εταιρειών «Κανελλάκης Ηλίας Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» και «ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ – Υιοί Δημ. Μπαφίτη Ο.Ε.», το από 21-03-2011 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής κι αξιολόγησης προσφορών του άρθ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010, της περ. γ4 της παρ. 3 του άρθρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ, των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 23 και της παρ. 3 του άρθρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ, της παρ. 1δ του άρθρ. 72 του ν. 3852/10, καθώς και τη γνωμ. ΝΣΚ αρ. 164/2007, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων, εντύπων και υλικών μηχανογράφησης, λοιπού υλικού και λοιπών ειδών γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως και 31-03-2011, στην εταιρεία χονδρικού εμπορίου χαρτικών και βιβλίων «Κανελλάκης Ηλίας Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με την αριθμ. 2/2011 σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας προϋπολογισμού 60.000,00€, η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 58.093,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/53/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                      Τα Μέλη
                                                                                           Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                          Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                         Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                         Τόγιας Σωκράτης
                                                                                         Καρπούζης Γρηγόριος