Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης

 

                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/23-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 6o ΗΔ: «Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 22 Ν.3614/07) μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, Δήμου Κορινθίων, Δήμου Βέλου-Βόχας και Δήμου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων για το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου-Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ΄΄»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 03 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 10641/18.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
           ΑΠΟΝΤΕΣ 
       1. Μπάκουλης Δημήτριος
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα εννέα (19) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τρεις (3)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                       
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς             
 1. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος     
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
 6. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 11. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 12. Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 15. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
 16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
Προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλός κ. Μπάκουλης Δημήτριος.
Αποχώρησαν στο τέλος του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκουλης Δημήτριος, 2) Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος, 3) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 4) Καρπούζης Γρηγόριος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 123  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι για την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου-Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ» , για το οποίο αιτούμεθα την ένταξη και χρηματοδότηση από το  ΕΠΠΕΡΑΑ, απαιτείται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των όμορων Δήμων Κορινθίων , Βέλου-Βόχας και Λουτρακίου –Αγ. Θεοδώρων και την  Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, σχέδιο της οποίας θέτω υπόψη σας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο , την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και τους Δήμους Βέλου-Βόχας και Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων, για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου-Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ», το περιεχόμενο της οποίας (προγραμματικής σύμβασης) κατ΄ άρθρον έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
 
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ – ΒΟΧΑΣ, ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.ΕΛ.»
 
Στην Κόρινθο, σήμερα την …………… (ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1.     του Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» και «Φορέας Υλοποίησης (Δικαιούχος)»
 
2.     του Δήμου Βέλου – Βόχας, που εδρεύει στο Ζευγολατιό Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο και
 
3.     του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Λογοθέτη
 
4.     της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ειδικό Γραμματέα καθηγητή Ανδρέα Ανδρεαδάκη
 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1.    Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
2.    Τις Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Κορινθίων, Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων και Βέλου – Βόχας με τις οποίες εγκρίνονται οι όροι της παρούσας.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
Ο Δήμος Κορινθίων, στο πλαίσιο του Αξονα 2 (Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ – ΒΟΧΑΣ, ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.ΕΛ.», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
 Με το εν λόγω έργο προβλέπεται η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων στους οικισμούς Ασσου – Κάτω Ασσου – Περιγιαλίου & Λεχαίου του Δήμου Κορίνθου καθώς και στους οικισμούς Βραχατίου και Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου – Βόχας, η μεταφορά των ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κορίνθου – Λουτρακίου και η επέκταση και αναβάθμιση της Ε.Ε.Λ. ώστε να αποκτήσει πρόσθετη δυναμικότητα και να μπορεί να ανταπεξέλθει στο πρόσθετο φορτίο. Επίσης στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων και οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.
 
Η υλοποίησή του υπόψη έργου αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και περιβαλλοντική αναγκαιότητα, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση (απουσία συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και με διαρκώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση) υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και δημιουργεί προβλήματα στο ευαίσθητο περιβάλλον (Κορινθιακός Κόλπος) και συνακόλουθα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική (τουριστική) δραστηριότητα.
 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 
Η διαχειριστική επάρκεια του Δικαιούχου (Δήμου Κορινθίων) πιστοποιείται με την υπ’ αριθμ. 8370/16.2.2009 επιβεβαίωση τύπου Α και Β, η οποία απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου.
Προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. 
 
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συμφωνία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και των τριών συμβαλλόμενων Δήμων στην υλοποίηση και λειτουργία του έργου (Πράξης) «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ – ΒΟΧΑΣ, ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.ΕΛ.» και ο καθορισμός της διαδικασίας. Το Εργο (Πράξη) περιλαμβάνει τα εξής:
β)   Αγωγός μεταφοράς (μαζί με τα απαιτούμενα αντλιοστάσια) των λυμάτων που έχουν συγκεντρωθεί (με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 1). Ο αγωγός μεταφοράς οδηγεί τα λύματα και τα ενσωματώνει στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Κορίνθου (υποέργο 2).
γ)   Εργα επέκτασης και αναβάθμισης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κορίνθου – Λουτρακίου, ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητά της και να δύναται να ανταποκριθεί στο πρόσθετο φορτίο (υποέργο 3).
δ)   Εκτέλεση των έργων αρχαιολογίας (υποέργο 4).
ε)   εκτέλεση των απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της Πράξης (υποέργο 5).
στ) Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην υλοποίηση της Πράξης (υποέργο 6).
 
Ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του Εργου και για τους σκοπούς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αναθέτουν στον Δήμο Κορινθίων να λειτουργήσει ως Φορέας Πρότασης και Δικαιούχος του Εργου, έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1.      Περαιτέρω ωρίμανση του Εργου (έλεγχος πληρότητας μελετών, προσαρμογή μελετών, σύνταξη και θεώρηση οριστικών μελετών).
2.      Οργάνωση και σχεδιασμό της υλοποίησης.
3.      Σύνταξη και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
4.      Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης.
5.      Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση και προσαρμογή των τευχών δημοπράτησης.
6.      Διενέργεια των σχετικών δημοπρασιών (Δημοπρατούσα Υπηρεσία).
7.      Υπογραφή των σχετικών δημοσίων συμβάσεων (Προϊσταμένη Αρχή).
8.      Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβάσεων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).
9.      Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του Προϋπολογισμού του Εργου.
10.Παραλαβή του Εργου (όλων των υποέργων) έως και την οριστική παραλαβή.
11.Παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία, με πλήρη τεχνική (“as built”) και οικονομική τεκμηρίωση.
 
Ο Δήμος Κορινθίων (Δικαιούχος), δια των αρμοδίων Οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα του Κυρίου του Εργου, της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία περί Εκτέλεσης Δημοσίων Εργων, Προμηθειών και ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών.
 
 
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Φορέας Χρηματοδότησης) αναλαμβάνει:
 • την αρμοδιότητα του «Φορέα Χρηματοδότησης» του έργου, κατά τις διατάξεις υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013, μεριμνώντας για την εγγραφή των προβλεπομένων από την Απόφαση Ενταξης στη σχετική ΣΑΕ και την εν συνεχεία απρόσκοπτη χρηματοδότησή.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 • Ο εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων συμμετέχει στην σύνθεση της Κοινής Επιτροπής μόνο για την φάση υλοποίησης του έργου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, την παραλαβή του και την οικονομική εκκαθάρισή του η Ειδική Γραμματεία Υδάτων αποσύρει την εκπροσώπησή της από την Κοινή Επιτροπή.
 2.2. Ο Δήμος Βέλου -Βόχας (Φορέας Λειτουργίας) αναλαμβάνει:
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 • Να παρέχει στον Δικαιούχο (Δήμο Κορινθίων) τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Δήμο Κορινθίων προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στον Δήμο Κορινθίων την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να προβαίνει στις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου.
 • Να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του, αναλαμβάνοντας:
α)   κατά ποσοστό 100% το τμήμα στο οποίο είναι αποκλειστικά κύριος (εσωτερικά δίκτυα και αντλιοστάσια εντός των ορίων του),
β)   κατ’ αναλογία 50% στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των έργων μεταφοράς (αγωγός μεταφοράς και αντλιοστάσια) και
γ)   την κατ’ αναλογία χρήσης συμμετοχή του στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου συνεισφέροντας ανάλογα με την χρησιμοποίηση.
Η αναλογία χρήσης των λειτουργικών δαπανών της Ε.Ε.Λ. θα καθοριστεί από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 5 της παρούσας) ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση Τεχνικής Επιτροπής που θα συγκροτηθεί από Μηχανικούς και των τεσσάρων συμβαλλόμενων μερών.
 • Να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 
2.3. Ο Δήμος Κορινθίων (Φορέας Πρότασης, Δικαιούχος, Φορέας Λειτουργίας) , και αναλαμβάνει:
 • Να συντάξει το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και να το υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
 • Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
 • Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.
 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Ο εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης οφείλει να κοινοποιεί στην Επιτροπή τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
 • Να αποστέλλει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία υλοποίησης του έργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
 • Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
 • Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τους λοιπούς συμβαλλόμενους στην παρούσα.
 • Να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου (εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης, για την ετήσια κατανομή πιστώσεων, κανονικότητα εκταμιεύσεων κλπ.).
 • Να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του, αναλαμβάνοντας:
α)   κατά ποσοστό 100% το τμήμα στο οποίο είναι αποκλειστικά κύριος (εσωτερικά δίκτυα και αντλιοστάσια εντός των ορίων του),
β)   κατ’ αναλογία 50% στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των έργων μεταφοράς (αγωγός μεταφοράς και αντλιοστάσια) και
γ)   την κατ’ αναλογία χρήσης συμμετοχή του στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου συνεισφέροντας ανάλογα με την χρησιμοποίηση.
Η αναλογία χρήσης των λειτουργικών δαπανών της Ε.Ε.Λ. θα καθοριστεί από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 5 της παρούσας) ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση Τεχνικής Επιτροπής που θα συγκροτηθεί από Μηχανικούς και των τεσσάρων συμβαλλόμενων μερών.
 
2.4. Ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Φορέας Λειτουργίας) αναλαμβάνει:
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 • Να παρέχει στον Δικαιούχο (Δήμο Κορινθίων) τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Δήμο Κορινθίων προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στον Δήμο Κορινθίων την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να προβαίνει στις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου.
 • Να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του, αναλαμβάνοντας την κατ’ αναλογία χρήσης συμμετοχή του στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου. 
Η αναλογία χρήσης των λειτουργικών δαπανών της Ε.Ε.Λ. θα καθοριστεί από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 5 της παρούσας) ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση Τεχνικής Επιτροπής που θα συγκροτηθεί από Μηχανικούς και των τεσσάρων συμβαλλόμενων μερών.
 • Να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 
Κάθε ένας από τους τρεις Δήμους που συμμετέχουν στην παρούσα υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5 της παρούσας) τα πλήρη οικονομικά και τεχνικά στοιχεία για τη λειτουργία του τμήματος του έργου για το οποίο έχει αρμοδιότητα (στοιχεία συντήρησης, στοιχεία τιμολογιακής πολιτικής, στοιχεία ποιοτικού ελέγχου, οικονομικά στοιχεία δαπανών και εσόδων κλπ.). Τα στοιχεία αυτά θα τηρούνται με ευθύνη της Κοινής Επιτροπής σε αρχείο που θα στεγάζεται στον χώρο των γραφείων διοίκησης της Ε.Ε.Λ. και θα υποβάλλονται από κάθε συμβαλλόμενο έως την 31/3 εκάστου έτους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα σε κάθε αρμόδιο εξουσιοδοτημένο Οργανο ελέγχου (Εθνικό ή Κοινοτικό).
 
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Διαχειριστικά Επαρκής Δικαιούχος (Δήμος Κορινθίων) έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους
 
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 49.350.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους και απροβλέπτων. Στον προϋπολογισμό αυτό έχουν συμπεριληφθεί και οι εκτιμήσεις για αναθεωρήσεις. Οι πόροι για την υλοποίηση των όσων προβλέπει η παρούσα θα προέρχονται από το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» 2007-2013, του ΥΠΕΚΑ.
 
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
 
Ο Δικαιούχος δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
4.1   Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια τριάντα (30) έτη, όσο και το χρονικό διάστημα λειτουργίας του έργου (χρονικός ορίζοντας αναφοράς για τον Τομέα «Περιβάλλον και Υδατα», βάσει του οδηγού ανάλυσης κόστους – οφέλους των επενδυτικών σχεδίων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 16/6/2008).
4.2   Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου (χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών) καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
4.3    Ημερομηνία έναρξης πλήρους λειτουργίας του έργου ορίζεται η 1/1/2015.
 
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κόρινθο.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
      έναν (1) εκπρόσωπο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του,
      έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων, με τον αναπληρωτή του,
      έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Βέλου – Βόχας με τον αναπληρωτή του και
      ένα (1) μέλος του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων με τον αναπληρωτή του.
 
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την εφαρμογή/υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας και τον τρόπο εφαρμογής της.
 
Επίσης η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα επιμερίζει τις δαπάνες ανά συμβαλλόμενο, για τα κοινά τμήματα του έργου και η απόφασή της είναι δεσμευτική (προς εφαρμογή) για όλους τους συμβαλλόμενους.
 
Επίσης με ευθύνη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση των εργασιών και την έναρξη πλήρους λειτουργίας του Εργου, θα συνταχθεί Κανονισμός Λειτουργίας των Κοινών Εγκαταστάσεων (έργα μεταφοράς και Ε.Ε.Λ.). Με τον Κανονισμό αυτό θα καθορίζονται η οργανωτική διάρθρωση και η οικονομική διαχείριση των κοινών εγκαταστάσεων και θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις εκάστου των συμβαλλομένων. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να εγκρίνουν τον Κανονισμό αυτό από τα αρμόδια αντίστοιχα Συλλογικά τους Οργανα.
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων ο οποίος θα οριστεί αρμοδίως. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής και το αρχείο της, τηρούνται με μέριμνα του Γραμματέα της, στον Δήμο Κορινθίων.
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση και τη λειτουργία του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 
Στις συνεδριάσεις της Κ.Ε. δύνανται να παρίστανται στελέχη της Ομάδας Υποστήριξης Δικαιούχων Εργων Υποδομών της ΜΟΔ, ως έχοντες συμβάλλει τεχνικά στην ωρίμανση του έργου, καθώς και στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ. Τα στελέχη τόσο της ΜΟΔ Α.Ε. όσο και του ΥΠΕΚΑ θα παρίστανται συμβουλευτικά και υποστηρικτικά, χωρίς να αποτελούν μέλη της Κ.Ε. και χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
 
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
 
 
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
 
6.1    Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ φέρει ακέραια την αστική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών του, του άρθρου 2, της παρούσας.
6.2    Ο Δήμος Κορινθίων φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών του, του άρθρου 2, της παρούσας.
6.3    Ο Δήμος Βέλου – Βόχας φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών του, του άρθρου 2, της παρούσας.
6.4    Ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών του, του άρθρου 2, της παρούσας.
6.5    Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα άλλα μέρη το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
 
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης (Δικαιούχος) ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης έναντι των λοιπών συμβαλλόμενων για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τους λοιπούς συμβαλλόμενους.
 
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
 
Ο Δικαιούχος (Δήμος Κορινθίων) εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τους λοιπούς συμβαλλόμενους έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
 
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου (η έδρα του Δικαιούχου).
 
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού των λοιπών συμβαλλόμενων (Ειδικής Γραμματείας υδάτων και Δήμων Βέλου – Βόχας και Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων) στον Δικαιούχο (Δήμο Κορινθίων), αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των αντίστοιχων Φορέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Δικαιούχο (Δήμο Κορινθίων) η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Δήμος Κορινθίων ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι των λοιπών συμβαλλόμενων, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Δήμου Κορινθίων.
 
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κλπ.) που θα συνταχθούν από τον Δήμο Κορινθίων (και τους προστιθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Δήμος Κορινθίων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία και των τριών συμβαλλόμενων Δήμων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, θα είναι δε, πάντοτε, στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας (30 έτη). Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στους αντισυμβαλλόμενους χωρίς την καταβολή αμοιβής.
 
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δικαιούχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των αντισυμβαλλόμενων, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
 
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία όλων των συμβαλλομένων μερών.
 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεταισε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ.
 
Β.- Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων   (Φορέας Υλοποίησης του έργου) τον Αντιδήμαρχο κ. Χαράλαμπο Ντιγκιρλάκη για την Κοινή επιτροπή Παρακολούθησης με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Χαράλαμπο Καμπούρη.
 
Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό , Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και ότι άλλο απαιτηθεί για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.
 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 123 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ