Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011

 

                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 124
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/23-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 7o: «Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011»
 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23 – 03 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 10641/18.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
            ΑΠΟΝΤΕΣ 
       1. Μπάκουλης Δημήτριος
  
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα εννέα (19) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τρεις (3)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                       
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς             
 1. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος     
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
 6. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                             
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 11. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 12. Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 15. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
 16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
Προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλός κ. Μπάκουλης Δημήτριος.
Αποχώρησαν στο τέλος του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκουλης Δημήτριος, 2) Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος, 3) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 4) Καρπούζης Γρηγόριος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 124  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006 το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους καταρτίζει γενικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας έργα που πρέπει να εκτελεσθούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπισθεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋ/σμού. Φέτος , σύμφωνα με το άρθρο 63 περ. γ΄ του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή (αποτελούμενη από το Δήμαρχο και του Αντιδημάρχους) καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση των συμβουλίων δημοτικών –Τοπικών  κοινοτήτων (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και φέρει και την ευθύνη υλοποίησής του. Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 1/2011 απόφασή της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2011, σχέδιο του οποίου σας δόθηκε με την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για να το μελετήσετε και να θέσετε τις απόψεις –τοποθετήσεις σας στη σημερινή συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος κάλεσε όποιο δημοτικό Σύμβουλο ήθελε να τοποθετηθεί.
 
Γιώτης Κων/νος:  Έχω να παρατηρήσω ότι είναι ένα πρόγραμμα γενικόλογο και μικρής συνοχής. Απουσιάζουν έργα για την ανάπτυξη του αγροτικού πλούτου. Επίσης λείπουν δράσεις βελτίωσης της ορεινής ζώνης. Παρατηρώ πολλά χρήματα για κυκλοφοριακές μελέτες. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ακόμη δεν αγγίζουμε κάποια έργα που θα είναι πολύτιμα για την ανάπτυξη του τόπου μας όπως το Αεροδρόμιο Λεχαίου και τη λαϊκή Λεχαίου. Απουσιάζουν χρηματοδοτήσεις δράσεων για Βιοτεχνικό Πάρκο, Δεν υπάρχει κονδύλι ανάπτυξης έργων που θα συμβάλουν στο τουρισμό. Δεν διακρίνω παρεμβάσεις στις ακτοπλοϊκές γραμμές για να προσελκύσουμε τους Αθηναίους. Έχει εγκαταλειφθεί ο ΧΑΔΑ, δεν έχει καμία χρηματοδότηση . Σε περίοδο οικονομικής κρίσης το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν είναι φιλόδοξο. Στα επιμέρους έργα κανείς δεν έχει αντίρρηση. Είναι ελλειμματικό σε σχέση με τις ανάγκες του νέου Καλλικρατικού Δήμου και δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της εποχής μας και θα το καταψηφίσω.  
 
Κασίμης Χαράλαμπος: Σε πολλά σημεία ο κ. Γιώτης με καλύπτει. Η βασική διαφορά με τον κ. Γιώτη εγά το βρίσκω υπερβολικά φιλόδοξο με βάση της αντικειμενικές δυσκολίες. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα υπολείπεται κατά 4.000.000 € το περυσινό και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης έργων. Κάθε χρονιά που συζητάμε το τεχνικό πρόγραμμα δεν γίνεται ποτέ αποτίμηση –αξιολόγηση των προβλημάτων υλοποίησης  του τεχνικού προγράμματος της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να γνωρίζουμε πως θα ιεραρχήσουμε και στοχοθετήσουμε τα έργα. Απουσιάζουν από το τεχνικό πρόγραμμα  έργα ανάπτυξης της υπαίθρου, γραφείο για ευρωπαϊκά προγράμματα, υπόγειο γκαράζ της Πλατείας Π. Τσαλδάρη, οργάνωση πυροπροστασίας στις δασικές εκτάσεις του νέου Δήμου Κορινθίων, αξιοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης (ΤοΠΣΑ), μέτρα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και άλλα πολλά.
 
Τσαρμπού Ευφροσύνη: Το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στην εξυπηρέτηση των λαϊκών προβλημάτων. Απουσιάζουν βασικά έργα όπως αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, δημιουργία κατασκηνώσεων για τα παιδιά και πολλά άλλα. Για όλες αυτές τις ελλείψεις θα καταψηφίσω το Τεχν. Πρόγραμμα.
 
Κωνστατογιάννης Βασίλειος: Το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν έχει την απεικόνιση δυνατότητας Δήμου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Διακρίνω μια  μοιρολατρική διάθεση στο πρόγραμμα.  Φυσικά θα το καταψηφίσω.
 
Πούρος Γεώργιος: Θα συμφωνήσω με τις εισηγήσεις του κ. Γιώτη και του κ. Κασίμη ότι είναι ένα γενικόλογο Τεχνικό Πρόγραμμα με περιορισμένο κονδύλι. Αν οι Πρόεδροι των Δημοτικών –Τοπικών Κοινοτήτων συναινέσουν θα το ψηφίσω.
 
Οι Πρόεδροι (Καλλιμάνης –Αγιονορίου, Ανδρέου-Κορίνθου, Κορδώση-Κλένιας, Στέφης-Αγ. Ιωάννη, Δράκος-Χιλιομοδίου, Καρσιώτης-Αγγελοκάστρου και Αποστολόπουλος-Άσσου) δήλωσαν ότι τα περισσότερα από τα προτεινόμενα έργα έχουν συμπεριληφθεί στο προς ψήφιση Τεχνικό Πρόγραμμα.
 
Καμπούρης Χαράλαμπος: Πιστεύω ότι το τεχνικό πρόγραμμα αγγίζει όλα τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν οι δημοτικές ενότητες και ειδικά για τη δημοτ. Ενότητα Άσσου-Λεχαίου καλύπτει πολλά έργα ανάπτυξης.
 
Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος:  Φέτος το τεχνικό πρόγραμμα έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις των έργων ανά ενότητα. Να πω ότι λείπουν πολλά έργα ανάπτυξης , κατασκευής κ.λ.π γιατί περιμένουμε εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο, εφαρμόσιμο, ρεαλιστικό και θα αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα.
 
Δήμαρχος:  Το τεχνικό πρόγραμμα είναι φιλόδοξο, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και έχει χαρακτηριστικά. Τα έργα είναι ενοποιημένα ανά Δημοτική Ενότητα . Υπάρχουν έργα μικρά, καθημερινά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, αλλά και έργα μεγάλα που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα έργα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να ανακουφίσουμε τους κατοίκους. Νομίζω ότι η Τεχνική Υπηρεσία με τον Αντιδήμαρχο έκαναν το καλύτερο δυνατόν  για να φτιάξουν ένα τεχνικό πρόγραμμα που να περιλαμβάνει τα περισσότερα από τα προτεινόμενα έργα από τους Προέδρους των Κοινοτήτων των επικεφαλής των συνδυασμών του Συμβουλίου και ζητώ από το Σώμα να το ψηφίσετε.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων , την αριθμ.1/2011 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διατάξεις των άρθρων από 208 -210 του Ν. 3463/2006 και άρθρο 63 περ.γ΄ Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των : 1) Κων/νου Γιώτη, 2)Σωκράτη Τόγια, 3) Βασιλείου Ρούκη,4) Σπύρου Ζαχαριά, 5) Βασιλείου Κωνσταντογιάννη και 6) Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2011 όπως αυτό καταρτίσθηκε  
Όλα τα ανωτέρω έργα είναι αυτοτελή, λειτουργικά και αυτοχρησιμοποιούμενα.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εδ. β παρ. 2 του άρθρου 208 του Ν. 3463/06 έχει ληφθεί υπόψη το ποσοστό 30% για τα δημοτικά διαμερίσματα.
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 124 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ