Τροποποίηση της αριθμ. 105/8-3-2011 ΑΔΣ

 

                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 158
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 10/13-4-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ: «Τροποποίηση της αριθμ. 105/8-3-2011 ΑΔΣ περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 13 – 04 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, ύστερα από την αριθμ. 13725/08.04.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 41. Μπάκουλης Δημήτριος
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
       ΚΑΝΕΝΑΣ 
       Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν (09)
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 6.     ΚαψάσκηςΠαναγιώτης – Περιγιάλι           
  7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  8.    ΑνδριανόπουλοςΒασίλειος-K.Ασσος       
  9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
 10.ΠαρασκευάςΠαναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
4.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
7.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
8.     ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
9.     ΔόντηςΣταμάτιος-Γαλατάκι                                                                  
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Τροποποίηση της αριθμ. 105/8-3-2011 ΑΔΣ περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)»,  επειδή πρέπει σύντομα να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Απόφαση: 158 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα  έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου τα σχετικά στοιχεία του φακέλου, ως εξής:
 
1.- την αριθμ. 105/8-3-2011 ΑΔΣ,  περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
2.-  τις αριθμ. 1/2011 & 9/2011 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σύμφωνα με τις οποίες εκλέγονται στις θέσεις του κ. Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου και του κ. Τσάκωνα Γεωργίου ο κ. Ζήμος Κωνσταντίνος και η κα Τσαρμπού Ευφροσύνη.
3.- την από 11-3-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων της ΔΕΥΑΚ , περί εκλογής εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 4.- το με αριθμ. πρωτ. 927/4.4.2011 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, περί ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τον κ. Γιώτη ως επικεφαλή της μειοψηφίας να προτείνει ένα δημοτικό σύμβουλο ως τακτικό μέλος στη θέση του Γεωργίου Τσάκωνα, ο οποίος εξέπεσε της θέσης του με την ανωτέρω απόφαση του Πρωτοδικείου.
Oκ. Γιώτης πρότεινε ως τακτικό τον κ. Δημήτριο Μπάκουλη και αναπληρωματικό τον κ.  Βασίλειο Ρούκη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και τις διατάξεις του άρθρου 255 Ν. 3463/2006 και του Ν. 1069/80
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Τροποποιεί την αριθμ. 105/8-3-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, της οποίας η σύνθεση ως προς τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
1) Αλέξανδρος Πνευματικός, Δήμαρχος Κορινθίων-Πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον κ. Χαράλαμπο Καμπούρη.
2) Δημήτριος Τζαναβάρας, Δημοτικός Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενος από τον κ. Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο
 3) Γεωργία Μαλατέστα, δημότισσα , αναπληρούμενη από την κ. Θωμαϊς Βάσσου, δημότισσα επίσης.
 4) Φώτης Τζαναβάρας, δημότης, αναπληρούμενος από τον Γεώργιο Κουρεμένο, δημότη επίσης
 5) Μαρία Κούκου, δημότισσα, αναπληρούμενη από την Δήμητρα Μακρή, δημότισσα επίσης.
 6) Παναγιώτης Γκουργιώτης, δημότης, αναπληρούμενος από τον Λεωνίδα Σκούρτη, δημότη επίσης.
 7) Κων/νος Παρτσινέβελος, δημότης αναπληρούμενος από τον Γεώργιο Ντόντο, δημότη επίσης
 8) Σοφία Λέκκα, δημότισσα, αναπληρούμενη από την Σοφία Τσίλη, δημότισσα επίσης.
 9) Δημήτριος Μπάκουλης, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Βασίλειο Ρούκη, Δημοτικό Σύμβουλο.
 10) Κων/νος Τερζόπουλος, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.αναπληρούμενος από τον Ηλία Θεοδωρακόπουλο, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε επίσης και
11) Ανδρομάχη Ράνδου, εκπρόσωπος των εργαζομένων ΔΕΥΑΚ, αναπληρούμενη από τον Δημήτρη Λέκκα, εκπρόσωπο εργαζομένων ΔΕΥΑΚ επίσης.
Β.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και ισχύει για τη διετία 2011-2012.
            Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 105/8-3-2011 Α.Δ.Σ.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.    
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  10 / 158 / 2011
   
 Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 18 -04 – 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ