Επιλογή Τράπεζας για συνεργασία με το Δήμο

 

                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 170
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 10/13-4-2011)
 
ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: «Επιλογή Τράπεζας για συνεργασία με το Δήμο»
 
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 13 – 04 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, ύστερα από την αριθμ. 13725/08.04.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 41. Μπάκουλης Δημήτριος
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
       ΚΑΝΕΝΑΣ 
 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (09)
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  6.    ΚαψάσκηςΠαναγιώτης– Περιγιάλι           
  7.     Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  8.    ΑνδριανόπουλοςΒασίλειος-K. Άσσος       
  9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
 10.ΠαρασκευάςΠαναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
4.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
7.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
8.     ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
9.     ΔόντηςΣταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 

 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 Απόφαση: 170 Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επιλογή Τράπεζας για τις τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου» και έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:
 1.- Την αριθμ. 84/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
2.- Την επιστολή του Δήμου προς τις Τράπεζες για υποβολή προσφοράς.
 
3.- Τις προσφορές δέκα πέντε  (15) Τραπεζών,
 
4.- Την αριθμ. πρωτ. 12.964/4-04-2011 νέα επιστολή του Δήμου προς τις πέντε (5) επικρατέστερες Τράπεζες για βελτίωση προσφορών.
 
5.- Το από 11-04-2011 πρακτικό της ορισθείσας επιτροπής το οποίο καθ΄ όλον το περιεχόμενό του έχει ως εξής:
Ο Δήμος Κορινθίων ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 84/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε προσφορές από 17 τράπεζες που διατηρούν
 
υποκαταστήματα στην πόλη της Κορίνθου προκειμένου να συνεργαστεί στις καταθέσεις και τα λοιπά τραπεζικά προϊόντα που ενδιαφέρουν το Δήμο μας.
            Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 15 τράπεζες και υπέβαλαν προσφορά εμπρόθεσμα:
1.      ALPHA BANK
2.      ATTIKA BANK
3.      ΓΕΝΙΚΗ
4.      CITIBANK
5.      ΕΘΝΙΚΗ
6.      ΕΜΠΟΡΙΚΗ
7.      EUROBANK
8.      ΚΥΠΡΟΥ
9.      MARFIN
10.MILLENIUM
11.ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.POST BANK
13.PROBANK
14.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
15.Τ.ΒΑΝΚ
Η συσταθείσα με την ανωτέρω απόφαση επιτροπή, αφού αξιολόγησε το σύνολο των ανωτέρω προσφορών και έλαβε υπόψη της τη μέχρι σήμερα συνεργασία με τις τράπεζες στις οποίες διατηρεί η διατηρούσε τραπεζικούς λογ/σμούς έκρινε προς το συμφέρον του Δήμου να ζητήσει διευκρινιστικές –συμπληρωματικές προσφορές από πέντε (5) τράπεζες με την υπ΄ αριθμ. 12964/4-4-11 επιστολή.
Πράγματι ανταποκρίθηκαν και οι πέντε (5) τράπεζες (MARFIN, EMPORIKI, PROBANK, POSTBANKκαι ΕΘΝΙΚΗ).
Μετά από όλα τα ανωτέρω η Επιτροπή αξιολόγησης έλαβε υπόψη της:
1.      Το ποσοστό επιτοκίου του έντοκου λογ/σμού όψεως, στον οποίο θα τηρούνται οι καταθέσεις του Δήμου για τη ταμειακή διαχείριση.
2.      Το ποσοστό επιτοκίου ων προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας ενός(1), τριών (3) και έξι (6) μηνών, στις οποίες θα τοποθετούνται τα χρηματικά διαθέσιμα για καλύτερη αξιοποίηση
3.      Τα οικονομικά οφέλη που δίδονται για τους εργαζόμενους του Δήμου, τόσο στους λογ/σμούς μισθοδοσίας τους, όσο και επιπλέον χορηγία στο Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου
4.      Την ετήσια χορηγία για τις πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου και των νομικών του προσώπων
5.      Το δίκτυο των τραπεζών σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να εξοφλούνται οφειλές προς το Δήμο από κατοίκους άλλων περιοχών εκτός Κορινθίας
6.      Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των εργαζομένων του Δήμου με αναλήψεις από τους λογ/σμούς μισθοδοσίας μέσω των γκεσέ ή των ΑΤΜς σε όλη την Ελλάδα
7.      Τα επιτόκια στους καταθετικούς και χορηγητικούς λογ/σμούς μισθοδοσίας των εργαζομένων του Δήμου
8.      Τις απαλλαγές από έξοδα ή προμήθειες σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα που ενδιαφέρουν το Δήμο (μπλοκ επιταγών, extrait, τραπεζικές επιταγές, εγγυητικές επιστολές, εμβάσματα κλπ)
Και κατέληξε στην παρακάτω πρόταση κατάταξης των κυριοτέρων προσφορών:
 

Τράπεζα
Επιτόκιο όψεως
Επιτόκιο προθεσμίας 3 μηνών
Ετήσια
χορηγία
Προμήθειες έξοδα
Χορηγία στους εργαζόμενους
POST BANK
 4,10%
     4,70%
10.000 €
 Απαλλαγή
 2.000 €
EMPORIKI BANK
 4,25%
     3,50%
    –
 Απαλλαγή
      –
PROBANK
 4,05%
    4,90%
 2.000 €
 Απαλλαγή
      500 €

 Η Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιλογή της POSTBANK. Για τις προθεσμιακές καταθέσεις όμως να επιλέγεται κάθε φορά από την αρμόδια επιτροπή, που έχει συσταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, η Τράπεζα ή Τράπεζες που θα προσφέρουν το καλύτερο επιτόκιο, για το συμφέρον του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το επιτόκιο, αφετέρου την φερεγγυότητα του τραπεζικού ιδρύματος για την διασφάλιση των καταθέσεών μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τ΄ ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συνεργασία του Δήμου με την Τράπεζα «POSTBANK» υποκατάστημα Κορίνθου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντίστασης 60 και Νοταρά, για τις τραπεζικές του συναλλαγές, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Κορινθίων να υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα και τη σύμβαση για την έναρξη της συνεργασίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
          Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 170 / 2011
   
 Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 18 -04 – 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Leave a Comment