Απόφαση υπ΄ αριθμ. 7/56/13-04-2011

 Αριθμός Πρακτικού 7
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 13.04.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Απριλίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13722/08.04.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκρ. και 9)Καρπούζης Γρ..
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να προταχθεί το θέμα του ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων, ούτως ώστε να μελετήσουν στη το θέμα του προϋπολογισμού έτους 2011 του Δήμου μας με περισσότερη άνεση χρόνου.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να προταχθεί το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων».
ΑΠΟΦΑΣΗ 55η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της αρμόδιας για τις άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : «Ορισμός δικηγόρου»

Ο Δήμος μας στις 15/3/2011 παρέλαβε και πρωτοκόλλησε εννιά (9) παραβάσεις βεβαιωμένες από το Αστυνομικό τμήμα Κορίνθου σε βάρος του Μανθόπουλου Μιχαήλ του Παναγιώτη ιδιοκτήτη ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟΥ που λειτουργεί στην οδό Πυλαρινού 81 στην Κόρινθο.

Όταν ένα κατάστημα έχει υποπέσει σε τρεις (3) συνεχόμενες παραβάσεις εντός του έτους συνιστούν λόγω προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ180/79 όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 231/89, ΠΔ 457/90 και ΠΔ 36/94 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.2307/95.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση το Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου βεβαίωσε εννιά (9) συνεχόμενες παραβάσεις εντός του έτους σε βάρος του ανωτέρω καταστήματος, παραβάσεις που αφορούν α)χρήση μουσικών οργάνων, στερούμενος άδειας λειτουργίας τους από την Υπηρεσία μας ήτοι κατά παράβαση του άρθρου 3 της ΑΔ 3/96 και β) υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου μέγιστης ηχοστάθμης κατά παράβαση της ΥΔ. Α5/3010/85.

Με το αριθμ. 10357/16-03-2011 έγγραφό μας η Υπηρεσία μας κάλεσε τον κ. Μανθόπουλο Μιχαήλ του Παναγιώτη να εκθέσει τις απόψεις του.

Ο κ. Μανθόπουλος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου μας με αριθμ. πρωτ. 10840/18-3-2011 την έκθεση των απόψεών του.

Λόγω σοβαρότητας του θέματος θεωρώ ότι απαιτείται γνωμάτευση νομικού συμβούλου για το τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Υπηρεσία μας την συγκεκριμένη περίπτωση .-

Ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό του κ. Πίκουλα Παναγιώτη, ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου μας, προκειμένου να μελετήσει την ανωτέρω υπόθεση και να συντάξει σχετική γνωμάτευση προς το Δήμο μας.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τον δικηγόρο κ. Πίκουλα Παναγιώτη, στον οποίο δίνει εντολή να μελετήσει την ανωτέρω υπόθεση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Μανθόπουλου Μιχαήλ του Παναγιώτη και να συντάξει σχετική γνωμοδότηση προς το Δήμο μας.
Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (άρθρ. 7 του Ν. 2753/99).
……………………………………………………………………………………………………..
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/55/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                          Τα Μέλη
                                                                                               Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                    Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                               Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                              Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                              Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                              Τόγιας Σωκράτης
                                                                                              Καρπούζης Γρηγόριος