Απόφαση υπ΄ αριθμ. 7/62/13-04-2011

 Αριθμός Πρακτικού 7
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 13.04.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Απριλίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13722/08.04.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκρ. και 9)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 62η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011», λέει ότι σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 έχει καταρτισθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες έλαβαν υπόψη τους τα οικονομικά στοιχεία και των πέντε συνενωμένων Δήμων, που αποτελούν πλέον τον διευρυμένο Δήμο Κορινθίων, κι έχει αξιολογηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, η οποία και το εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την περ. δ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010.
Στο σημείο αυτό παίρνει το λόγο ο κ. Χ. Κασίμης, ο οποίος λέει ότι θεωρεί πως η σημερινή συζήτηση είναι άνευ ουσιαστικού και τυπικού αντικειμένου. Λέει πως κατά τη γνώμη του η Δημοτική Αρχή δεν ακολουθεί αυτά που ο νόμος προβλέπει. Με άλλα λόγια ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή όφειλε να καταθέσει το σχέδιο προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία και θα κατάρτιζε τον προϋπολογισμό και θα τον κατέθετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ θα έπρεπε να είχε στην διάθεσή της τα στοιχεία της Απογραφής για να καταρτίσει τον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός εστάλη την Δευτέρα, 11-04-2011, το βράδυ στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πριν καν τον δει η αρμόδια Επιτροπή. Άρα, συνεχίζει, ο ρόλος της Οικονομικής Επιτροπής είναι διακοσμητικός και καλείται σήμερα σε συνεδρίαση για να επικυρώσει ήδη ειλημμένες αποφάσεις, χωρίς καν να της δοθεί ο εύλογος χρόνος να μελετήσει το σχέδιο προϋπολογισμού. Δηλώνει πως σε τέτοιου είδους παρωδία δεν μπορεί να συμμετάσχει και θα αποχωρήσει. Επιφυλάσσεται δε να τοποθετηθεί αναλυτικά στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος λέει πως θεωρεί πιο σωστό το ότι μοιράστηκε, μετά την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, και το σχέδιο του προϋπολογισμού στους Δημοτικούς Συμβούλους, διότι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα έχουν έτσι την ευκαιρία να ενημερωθούν επ΄ αυτού και να εκθέσουν τις απόψεις τους. Εκτός αυτού και το τυπικό κομμάτι της διαδικασίας έχει ακολουθηθεί βάσει όσων ορίζονται στο Ν. 3852/2010, και συγκεκριμένα η Εκτελεστική Επιτροπή έχει συνεδριάσει και είναι αυτή που εισηγείται το παρόν προσχέδιο προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή, και η παρούσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την σύνταξη του προϋπολογισμού 2011 προηγείται εκείνης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2011, που εμείς, ως Επιτροπή, θα συντάξουμε και θα φέρουμε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Χ. Κασίμης.
Ο κ. Τόγιας, παίρνοντας το λόγο, τονίζει ότι η άποψή του είναι ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να ψηφίζεται ομόφωνα, από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Παρόλα αυτά λέει πως θα μπορούσε το σχέδιο του προϋπολογισμού να είχε μοιραστεί λίγο ενωρίτερα, για να υπάρχει χρόνος να μελετηθεί καλύτερα από τα μέλη της Επιτροπής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζητά από τον κ. Καμπούρη Χαράλαμπο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, να παρουσιάσει εν συντομία το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2011.
Ο κ. Καμπούρης αναφέρει πως το σύνολο του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2011 ανέρχεται σε 79.737.732,09€. Έχουν συγκεντρωθεί και συμπεριληφθεί σ΄ αυτόν οι ενταλματοποιημένες οφειλές παρελθόντων ετών όλων των συνενωμένων Δήμων του «καλλικρατικού» Δήμου Κορινθίων, οι οποίες ανέρχονται στα 6.500.000,00€ περίπου. Επίσης, οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος έτους 2011, έχουν συμπεριληφθεί σ΄ αυτό το σχέδιο όπως ακριβώς έχουν, και ανέρχονται στο ποσό των 17.400.000,00€ περίπου. Ακόμα περιλαμβάνονται οι δαπάνες που προκύπτουν από τις νέες αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στο Δήμο μας, όπως οι αμοιβές των καθαριστριών των σχολείων, τα μισθώματα των σχολικών κτιρίων, οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών, οι δαπάνες λειτουργίας της Πολεοδομίας, της Πρόνοιας, της Τ.Υ.Δ.Κ. και του Κ.Ε.Π. της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ούτω καθεξής. Λέει πως ο Δήμος θα πρέπει να ξεκινήσει τις πληρωμές του, να ξεκινήσει τα συνεχιζόμενα έργα και λοιπά, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα και να σταθούμε ως Δήμος γερά και δυναμικά, μεσούσης και της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη πως ακόμα δεν έχει ο Δήμος έσοδα για όλες τις νέες αρμοδιότητες και υπηρεσίες που του έχουν εκχωρηθεί, και σε κάποιες απ΄ αυτές, όπως είναι τα έσοδα από την Πολεοδομία, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα εισπράττουμε ως Δήμος, διότι δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα από τις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους και είναι υπό συζήτηση τα έσοδα που θα διατεθούν στους Δήμους. Ακόμα και οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι που ήρθαν στο Δήμο μας, είναι λιγότεροι φέτος, παρόλο που στην εισηγητική τους έκθεση αναφέρεται ότι έχουν συμπεριληφθεί και δαπάνες που προκύπτουν από τις νέες αρμοδιότητες των Δήμων, όπως για παράδειγμα η Πρόνοια.
Συνεχίζοντας ο κ. Καμπούρης κάνει μία ανάλυση των πηγών εσόδων του Δήμου, καθώς και μία ανάλυση των κατηγοριών εξόδων του Δήμου, και καταλήγοντας λέει πως το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 είναι ειλικρινές, πραγματικό και ακριβές στις εγγραφές του και κατά προσέγγιση και στις προβλέψεις του και είναι βεβαίως ισοσκελισμένος όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα, τα οποία αμφότερα ανέρχονται στο ποσό των 79.737.732,09€.
Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρει πως δεν έχουν συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο προϋπολογισμού κάποιες δαπάνες για ορισμένα έργα που έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνουν, και για ορισμένα άλλα, τα οποία προτείνουν οι επιμέρους υπηρεσίες και Αντιδήμαρχοι του Δήμου μας, όπως καθαρισμός περιαστικών δασών, ψεκασμοί κοινοχρήστων χώρων, κατασκευή και συντήρηση αυτόματου δικτύου ύδρευσης, τοποθέτηση καθρεπτών διασταυρώσεων, τοποθέτηση και συντήρηση αναμεταδοτών τηλεοπτικών καναλιών σε ορισμένες περιοχές του Δήμου μας, όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκπομπής των τηλεοπτικών σημάτων κ.λπ., και ότι θα μελετηθεί η εξοικονόμηση χρημάτων προκειμένου να περιληφθούν μελλοντικά και αυτά με τροποποιήσεις του προϋπολογισμού.
Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, το προσχέδιο του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 63 και 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Χ. Κασίμη, ο οποίος και αποχώρησε εις ένδειξη διαμαρτυρίας, και Γρ. Καρπούζη)

Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων κι εξόδων του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2011, αφού επεξεργάστηκε και έλεγξε όλα τα κονδύλια των εσόδων κι εξόδων, που αναγράφονται αναλυτικά στο σχετικό μηχανογραφημένο έντυπο, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, ως εξής:

       ΕΣΟΔΑ
0   ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
01  ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ     318.000,00
02  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ          515.000,00
03  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ         8.330.779,40
04  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           2.013.103,38
05  ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ            2.176.844,91
06  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ         22.334.658,48
07  ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ              968.073,00
       ΣΥΝΟΛΟ:     36.656.459,17
1    ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
11  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ           1.245.584,00
12  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ        757.365,54
13  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ           5.636.581,37
14  ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ           159.278,32
15  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ          6.725.000,00
16  ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ             298.000,00
      ΣΥΝΟΛΟ:       14.821.809,23
2   ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ
21  ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ              3.195.000,00
22  ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ           1.840.000,00
       ΣΥΝΟΛΟ:          5.035.000,00
3   ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
31  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ        0,00
32  ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ       9.567.863,81
      ΣΥΝΟΛΟ:         9.567.863,81
4   ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
41  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ           5.898.000,00
42  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ             81.000,00
      ΣΥΝΟΛΟ:          5.979.000,00
5   ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
51  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ          7.677.599,88
       ΣΥΝΟΛΟ:           7.677.599,88
       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:        79.737.732,09

 


         ΕΞΟΔΑ
6    ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ       12.469.088,83
61  ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ           2.162.156,97
62  ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ           3.619.684,03
63  ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ            87.750,00
64  ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ           1.621.900,00
65  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ          320.540,97
66  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ           1.875.679,37
67  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ           13.962.562,98
68  ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ          100.000,00
      ΣΥΝΟΛΟ:         36.219.363,15
7    ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71  ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ         4.016.566,30
73  ΕΡΓΑ          16.057.958,14
74  ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ         1.306.405,88
75  ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)           40.000,00
      ΣΥΝΟΛΟ:         21.420.930,32
8    ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)             6.420.547,46
82  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ               5.979.000,00
85  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ               8.888.545,48
      ΣΥΝΟΛΟ:        21.288.092,94
9    ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
91  ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ       809.345,68
      ΣΥΝΟΛΟ:         809.345,68
     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:         79.737.732,09

       ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
00  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ             17.139.105,34
10  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ          3.272.641,98
15  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ            3.926.870,45
20  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ          7.154.398,00
25  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ             3.024.803,56
30  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ              19.661.380,34
35  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                     1.662.408,91
40  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                   959.638,29
45  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                 579.074,91
50  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                 259.971,69
70  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ               0,00
     ΣΥΝΟΛΟ:             57.640.293,47

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/62/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                                           Τα Μέλη
                                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                                     Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                               Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                                               Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                               Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                                              Τόγιας Σωκράτης
                                                                                                              Καρπούζης Γρηγόριος

Leave a Comment