Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων στη Θεσσαλονίκη

 

 
                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 181
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 10/13-4-2011)
 
ΘΕΜΑ 20ο Η.Δ.: «Έγκριση μετάβασης των Δημοτικών Συμβούλων Πέτρου Λέκκα και Αντώνη Παππά στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή τους στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας».
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 13 – 04 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, ύστερα από την αριθμ. 13725/08.04.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 41. Μπάκουλης Δημήτριος
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
       ΚΑΝΕΝΑΣ 
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα  (09)
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.     ΚαψάσκηςΠαναγιώτης – Περιγιάλι           
7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
8.     Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
10. ΠαρασκευάςΠαναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
11. Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
12. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
4.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
7.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
8.     ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                             
9.     ΔόντηςΣταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 

 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 181  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  ότι με την υπ αριθμ. 41/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε εκλέξει  δύο (2) αντιπροσώπους για το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου  Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, τους 1) κ. Λέκκα Πέτρο Δημοτικό Σύμβουλο και  2) τον κ. Παππά Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο.
Σας κάνουμε γνωστό ότι οι αντιπρόσωποι του Δήμου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συνδέσμου  Ιαματικών Πηγών Ελλάδος υπάρχει ανάγκη να πάνε στην Θεσσαλονίκη  από  14-04-2011 έως 17-04-2011 για να συμμετέχουν στην πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου  και μελών Εκτελεστικής  Επιτροπής του Συνδέσμου για την διετία 2011-2012,  θα μετακινηθούν αεροπορικώς  και θα παραμείνουν  εκεί  για τρεις ημέρες.
 
 Η δαπάνη μετακίνησης των ανωτέρω θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 με τίτλο οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών του προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2011.
 
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη:
1) το άρθρο 140 του Ν.3463/06
2) τα άρθρα 1,3,4,6,8 και 9 του Ν. 2685/99
3)το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/10
 
                                                     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1) Εγκρίνει τη μετακίνηση του αντιπροσώπων, μελών του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2685/99. Συγκεκριμένα εγκρίνει την μετακίνηση των 1) κ. Λέκκα Πέτρου Δημοτικού Συμβούλου  και 2) κ. Παππά Αντωνίου  Δημοτικού Συμβούλου στην Θεσσαλονίκη  από  14-04-2011 έως 17-04-2011 προκειμένου να συμμετέχουν στην πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου  και μελών Εκτελεστικής  Επιτροπής του Συνδέσμου για την διετία 2011-2012. Το μέσο της μετακίνησης θα είναι αεροπλάνο.  Ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας είναι τρεις ημέρες.
 
 
2) Η δαπάνη μετακίνησης των ανωτέρω θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 με τίτλο οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών του προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2011.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  10 / 181/ 2011
   
 Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 15 -04 – 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ