Αίτηση Κων/νου Κουστένη για απότμηση πεζοδρομίου

 

 
                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 182
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 10/13-4-2011)
 
ΘΕΜΑ 21ο Η.Δ.: «Αίτηση Κων/νου Κουστένη για απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Περιάνδρου 80β για το υπό ίδρυση στεγασμένο παρκινγκ αυτοκινήτων»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 13 – 04 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, ύστερα από την αριθμ. 13725/08.04.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 41. Μπάκουλης Δημήτριος
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
       ΚΑΝΕΝΑΣ 
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα  (09)
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.     ΚαψάσκηςΠαναγιώτης – Περιγιάλι           
7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
8.     Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
10. ΠαρασκευάςΠαναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
11. Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
12. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
4.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
7.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
8.     ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
9.     ΔόντηςΣταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 

 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 182 O Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
        «Με την υπ’ αριθμ. 2060/25 – 01 – 2011 αίτησή του προς το Δήμο, ο Κωνσταντίνος Κουστένης, ζητά απότμηση του πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο επί της οδού Περιάνδρου 80Β στην Κόρινθο, για το υπό ίδρυση στεγασμένο πάρκιν Αυτοκινήτων. 
      Το πεζοδρόμιο έχει πλάτος 3,50 μέτρα και δεν δημιουργείται πρόβλημα κυκλοφορίας στις καθέτους της οδού Περιάνδρου οδούς από την αιτούμενη απότμηση.
            Η Τεχνική Υπηρεσία συναινεί να δοθεί η άδεια απότμησης του πεζοδρομίου στη ζητούμενη θέση της οδού Περιάνδρου 80Β στην Κόρινθο, κατά την νοητή κάθετο από την είσοδο – έξοδο του υπό ίδρυση στεγασμένου πάρκιν Αυτοκινήτων.
Η απότμηση του κρασπέδου και του πεζοδρομίου, οφείλει να γίνει σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας, θα έχει πλάτος 3.50 μ.. Εκατέρωθεν της απότμησης να τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ – 40), μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλάκας με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού με την επιγραφή «Είσοδος Πάρκιν Αυτοκινήτων». Το οδόστρωμα στο πλάτος της ράμπας να διαγραμμιστεί με κίτρινη διαγράμμιση.
Απαγορεύεται ρητώς το πεζοδρόμιο να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων ή ως χώρος απόθεσης διάφορων αντικειμένων σχετιζομένων ή μη με την λειτουργία του υπό ίδρυση Πάρκιν Αυτοκινήτων. Αυτονόητη είναι η υποχρέωση των ιδιοκτητών του υπό ίδρυση πάρκιν Αυτοκινήτων να διατηρούν καθαρό τον χώρο.
Επίσης απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου (π.χ. εκσκαφή, υπερύψωση) πλην της απότμησης του ρείθρου του πεζοδρομίου.
 
Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της».
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 1 § 2 Ν. 2465/2007 και μετά από ανταλλαγή απόψεων.
           
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
           
Αποδέχεται την με αριθμ. πρωτ. 2060/25–01–2011 αίτηση του Κωνσταντίνου Κουστένηκαι χορηγεί άδεια απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Περιάνδρου 80Β στην Κόρινθο, για την είσοδο – έξοδο του υπό ίδρυση Πάρκιν Αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
           
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  10 / 182 2011
   
 
 Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 18 -04 – 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ