Αποδοχή χρηματοδότησης

 

                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 168
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 10/13-04-2011)
 
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: «Αποδοχή χρηματοδότησης 530.000 € για το έργο “Κατασκευή  
                         ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων – Α΄ ΦΑΣΗ” από το ΕΣΠΑ»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 13 – 04 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, ύστερα από την αριθμ. 13725/08.04.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 41. Μπάκουλης Δημήτριος
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
       ΚΑΝΕΝΑΣ 
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (09).
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.     ΚαψάσκηςΠαναγιώτης – Περιγιάλι           
7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
8.     Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
10.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
4.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
7.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
8.     ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
9.     ΔόντηςΣταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 

 
        Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 168  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με την οποία με την υπ’ αριθ. 554/31-03-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013”. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποδεχθεί τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων – Α΄ ΦΑΣΗ» ποσού 530.000,00 € και τους όρους που περιγράφονται στο Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης, πρέπει να εγγράψει το ανωτέρω έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2011 για την εκτέλεση του, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι πιστώσεις για την υλοποίηση του έργου αναγράφονται στην ΣΑΕΠ 0268 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με κωδικό πράξης 2011ΕΠ02680009 και θα αποδίδονται στον Τελικό Αποδέκτη μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού του ΕΣΠΑ (παρ. 22 του παραρτήματος III του Ν. 3845/2010).
     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρέθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
      «Με το έγγραφο αρ. Πρωτ. 443/18-02-2011 της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, μας ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση του έργου με τίτλο “Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων Α΄ φάση” με το ποσό των 530.000,00€, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ.
        Εσείς θα πρέπει να αποδεχθείτε την εν λόγω χρηματοδότηση για την υλοποίηση του παραπάνω έργου το οποίο έχει προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό έτους 2011, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα αυτού.
        Στα έσοδα του προϋπολογισμού 2011 έχει προβλεφθεί με ΚΑ 1321.0001 και τίτλο <<Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για το έργο “Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων Α΄ φάση” ποσού 530.000,00€ και στα έξοδα έχει προβλεφθεί με ΚΑ 30/7323.0022 & τίτλο “Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων Α΄ φάση” ποσού 530.000,00 €.
       Τέλος μετά την αποδοχή της ανωτέρω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, εσείς θα πρέπει να ψηφίσετε την διάθεση της ανωτέρω πίστωσης».
 
      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 554/31-03-2011 απόφαση ένταξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου, τις εισηγήσεις της Τεχνικής και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και μετά από ανταλλαγή μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
       1. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων Α΄ ΦΑΣΗ» ποσού 530.000,00 €, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013”, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 554/31-03-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου.
       Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2011 και η ανωτέρω χρηματοδότηση έχει προβλεφθεί στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2011 τόσο στα έσοδα στο ΚΑ 1321.0001 και τίτλο «Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για το έργο ”Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων – Α΄ ΦΑΣΗ” ποσού 530.000,00 € όσο και στα έξοδα στο ΚΑ 30/7323.0022 και τίτλο ”Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων Α΄ φάση” ποσού 530.000,00 €.
       Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
       2. Αποδέχεται τους όρους που περιγράφονται στο Σύμφωνο αποδοχής των όρων της υπ’ αριθ. 554/31-03-2011 απόφασης ένταξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου.
 
      Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
      Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 168 / 2011.
   
 
 Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18 -04 – 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ