Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης

 

                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 160
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 10/13-4-2011)
 
ΘΕΜΑ 3ο ΕΗΔ: «Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου για τη πράξη «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) στα κτίρια του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κορίνθου το Έργον του Αποστόλου Παύλου και του ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 13 – 04 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, ύστερα από την αριθμ. 13725/08.04.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 41. Μπάκουλης Δημήτριος
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
       ΚΑΝΕΝΑΣ 
 
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν (09)

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
8.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
10.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
4.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
7.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
8.     ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
9.     ΔόντηςΣταμάτιος – Γαλατάκι                                                                   
 

 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου για τη πράξη «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) στα κτίρια του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κορίνθου το Έργον του Αποστόλου Παύλου και του ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»,
 επειδή λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ την 15.4.2011 (πρόσκληση ΥΠΕΚΑ αρ. πρωτ. 180331/Π49/19-7-10, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 166578/Π98/11-3-2011 όμοια). Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Απόφαση: 160 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας , η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Λαμβάνοντας υπόψη:
1.- Την ανοικτή πρόσκληση με κωδικό 1,5 της ειδικής υπηρεσίας Διαχείριση Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για υποβολή Προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 και κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 43 με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων την 15-4-2011.
2.- Τα αιτήματα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, η οποία επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση πράξης με τίτλο «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και Εξοικονόμησης Ενάργειας (ΕΞ.Ε) στο κτίριο του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κορίνθου το Έργον του Αποστόλου Παύλου» & ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε.) στο κτίριο του ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» ΣΤΟ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
3. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Πρότυπα Έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας )Α.Π.Ε.) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε.) στο κτίριο του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κορίνθου το Έργον του Αποστόλου Παύλου».
Το Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 3614/2007 ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ , ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Της ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. 
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, τις διατάξεις του άρθρου 22 Ν. 3614/2007 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, για την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ, για την υλοποίηση της πράξης : «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε.) στο κτίριο του ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, το περιεχόμενο της οποίας (προγραμματικής σύμβασης) έχει ως εξής:
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Ε.Ξ.Ε.) στο κτίριο του ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
 
Στην Κόρινθο, σήμερα την … – 04 – 2011, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. Tης Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, που εδρεύει στην Κόρινθο Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διονύσιο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, ως «Κύριος του Έργου» και
2. τον Δήμο Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο Κορινθίας (Οδός Κολιάτσου 32), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον αξιότιμο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα, χάριν συντομίας, «Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης».
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1.    Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
2.    Το Ν. 3840/20100 (ΦΕΚ 53Α/31-3-2010) Αποκέντρωση , απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.
3.    . Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκρονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
4.    Την αριθμ. ………/2011 Απόφαση του Ιερού Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, για την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή αυτής.
5.    Την αριθμ. …………2011. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, για την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή αυτής.
6.    Το με αριθ. πρωτ. ……..… έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α.) 2007-2013 – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας» — ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 43 «Ενεργειακή Απόδοση, Συμπαραγωγή, Διαχείριση Ενέργειας»», προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Ε.Ξ.Ε.) στο κτίριο του ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής, χάριν συντομίας, «το Έργο».
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 Δεδομένου ότι, για τον Κύριο του Έργου, δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας Α, επιπλέον διαθέτει την αυτοδιοικητική αρμοδιότητα και εγγύτητα που απαιτείται για την υλοποίηση του και διαχείριση του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. 
 
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Ε.Ξ.Ε.) στο κτίριο του ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» («το Έργο»), από τον Κύριο του Έργου, στον Φορέα Υλοποίησης.
Το συγκεκριμένο έργο συνίσταται, περιληπτικά, σε μία σειρά κατασκευαστικών επεμβάσεων και ενεργειών επί του υφιστάμενου κτιριακού κελύφους του εν λόγω κτιρίου και επί του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών του (υποέργο 1) και σε μία σειρά υποστηρικτικών μελετών και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (υποέργο 2). Ο αποκλειστικός στόχος όλων των ανωτέρω ενεργειών, και στα δύο υποέργα, εστιάζεται τόσο στην ενεργειακή αναβάθμιση (εξοικονόμηση συνολικής δαπανούμενης ενέργειας) όσο και στην μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα του συνολικού έργου συνίσταται στην προφανή ανάγκη εξοικονόμησης των συνολικών ενεργειακών δαπανών του συγκεκριμένου δημόσιου κτιρίου, καθώς και στην βελτιστοποίηση της ενεργειακής του λειτουργίας, με τις επακόλουθες αντίστοιχες θετικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό λειτουργίας του συγκεκριμένου δημόσιου οργανισμού.
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει, στο Φορέα Υλοποίησης, να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου, έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες  :
 
1)               Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη
 μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2)               Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3)               Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, για την ένταξη
   της στο ΕΠ
4)               Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5)               Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με
τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
6)               Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
7)               Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8)               Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9)               Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος
 του προϋπολογισμού του Έργου.
10)                Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών
  έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
11)                Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με
   πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
 
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
 
2.1.                  Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει :
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 • Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου.
 • Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
 • Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 
2.2.                  Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει :
 • Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 • Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
 • Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
 • Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
 • Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
 • Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.
 
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης – διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους.
 
‘ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
3.1.   Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων Εξακοσίων Εξήντα Επτά Ευρώ (275.667,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.
 
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
 
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της, που υπερβαίνουν τους 6 μήνες, γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κόρινθο Κορινθίας
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
      έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
      έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
      ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα χρηματοδότησης της Πράξης με τον αναπληρωτή του.
 
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο φορέας χρηματοδότησης ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
 
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
 
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
 
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.
 
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
 
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
 
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου.
 
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
10.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
 
10.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
 
10.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστιθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
 
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 
            Για την Ιερά Μητρόπολη                       Για τον Δήμο Κορινθίων
                     Κορίνθου                                                  Ο Δήμαρχος
                    † Διονύσιος                                  Αλέξανδρος Πνευματικός
 
2.- Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων   (Φορέας Υλοποίησης του έργου) τον Αντιδήμαρχο κ. Χαράλαμπο Ντιγκιρλάκη για την Κοινή επιτροπή Παρακολούθησης με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Μιχαήλ Περόγαμβρο.
 
3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό , Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και ότι άλλο απαιτηθεί για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων .
 
Β.- Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, για την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ, για την υλοποίηση της πράξης : «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε.) στο κτίριο του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κορίνθου το Έργον του Αποστόλου Παύλου», σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, το περιεχόμενο της οποίας (προγραμματικής σύμβασης) έχει ως εξής:
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
 
«Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Ε.Ξ.Ε.) στο κτίριο του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κορίνθου το Έργον του Αποστόλου Παύλου»
 
Στην Κόρινθο, σήμερα την … – 04 – 2011, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
 
1     της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, που εδρεύει στην Κόρινθο Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διονύσιο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, ως «Κύριος του Έργου»
και
 
2     τον Δήμο Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο Κορινθίας (Οδός Κολιάτσου 32), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον αξιότιμο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα, χάριν συντομίας, «Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης».
 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
 
7.    Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
8.    Το Ν. 3840/20100 (ΦΕΚ 53Α/31-3-2010) Αποκέντρωση , απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.
9.    . Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκρονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
10.Την αριθμ. ………/2011 Απόφαση του Ιερού Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, για την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή αυτής.
11.Την αριθμ. …………2011. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, για την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή αυτής.
12.Το με αριθ. πρωτ. ……..… έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
 
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α.) 2007-2013 – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας» — ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 43 «Ενεργειακή Απόδοση, Συμπαραγωγή, Διαχείριση Ενέργειας»», προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Ε.Ξ.Ε.) στο κτίριο του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κορίνθου το Έργον του Αποστόλου Παύλου», η οποία θα αναφέρεται στο εξής, χάριν συντομίας, «το Έργο».
 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 Δεδομένου ότι, για τον Κύριο του Έργου, δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας Α, και επιπλέον διαθέτει την αυτοδιοικητική αρμοδιότητα και εγγύτητα που απαιτείται για την υλοποίηση του και διαχείριση του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. 
 
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Ε.Ξ.Ε.) στο κτίριο του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κορίνθου το Έργον του Αποστόλου Παύλου» («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου, στον Φορέα Υλοποίησης.
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει, στο Φορέα Υλοποίησης, να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου, έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες  :
 
12)            Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
13)            Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
14)            Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, για την ένταξη της στο ΕΠ
15)            Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
16)            Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
17)            Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
18)            Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
19)            Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
20)            Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
21)                Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
22)                Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
 
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
 
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
 
2.1.                  Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει :
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 • Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου.
 • Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
 • Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 
2.2.                  Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει :
 • Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 • Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
 • Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
 • Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
 • Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
 • Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.
 
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης – διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους.
 
‘ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
3.1.   Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων Τριάντα Μίας Χιλιάδων Εξακοσίων Τριάντα Ευρώ (331.630,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.
 
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
 
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της, που υπερβαίνουν τους 6 μήνες, γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κόρινθο Κορινθίας
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
      έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
      έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
      ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα χρηματοδότησης της Πράξης με τον αναπληρωτή του.
 
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο φορέας χρηματοδότησης ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
 
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
 
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
 
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.
 
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
 
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
 
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου.
 
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
10.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
 
10.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
 
10.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστιθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
 
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
            Για την Ιερά Μητρόπολη                       Για τον Δήμο Κορινθίων
                     Κορίνθου                                                  Ο Δήμαρχος
                    † Διονύσιος                                  Αλέξανδρος Πνευματικός
 
2.- Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων   (Φορέας Υλοποίησης του έργου) τον Αντιδήμαρχο κ. Χαράλαμπο Ντιγκιρλάκη για την Κοινή επιτροπή Παρακολούθησης με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Μιχαήλ Περόγαμβρο.
3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό , Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και ότι άλλο απαιτηθεί για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων .
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.         
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 160 / 2011
   
 Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 15 -04 – 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ