Απόφαση υπ΄ αριθμ. 7/55/13-04-2011

 Αριθμός Πρακτικού 7
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 13.04.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Απριλίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13722/08.04.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκρ. και 9)Καρπούζης Γρ..
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να προταχθεί το θέμα του ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων, ούτως ώστε να μελετήσουν στη το θέμα του προϋπολογισμού έτους 2011 του Δήμου μας με περισσότερη άνεση χρόνου.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να προταχθεί το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων».
ΑΠΟΦΑΣΗ 55η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων», ενημερώνει την Οικονομική Επιτροπή ότι έχει εκδοθεί η με αριθμό 155/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, επί αγωγής των κ.κ. Ελευθ. Σουρτζίδου, Παρασκ. Κανατά και Αδαμ. Λέκκα κατά του Δήμου Κορινθίων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, σύμφωνα με την οποία οι ενάγουσες είναι συγκύριες ενός ακινήτου στη θέση Κεραμιδάκι – Περιβόλια στην προέκταση της οδού Βασιλίσσης Σοφίας και ήδη Γ. Παπανδρέου και με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος να αποδώσει τμήμα του ακινήτου που, σύμφωνα με την απόφαση, έχει καταλάβει, έκτασης 915,24 τ.μ., από τον Απρίλιο του 2000 δημιουργώντας πεζόδρομο. Σύμφωνα επίσης με την αρ. 52/2004 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως έχει ανακληθεί η απαλλοτρίωση τμήματος του ακινήτου, που έλαβε χώρα με την αρ. 15709/1984 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας προς δημιουργία ζώνης παραλίας, όπως επίσης ανακλήθηκε και η με αρ. 2244/1998 πράξη εφαρμογής στην εν λόγω περιοχή. Από το Δήμο μας έχει ασκηθεί έφεση κατά της αριθμ. 155/2009 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα παρασταθεί κατά τη δικάσιμο που θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω έφεση, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να συντάξει απάντηση σε σχετική εξώδικο απάντηση, πρόσκληση και δήλωση των ανωτέρω εναγουσών, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 16-03-2011. Επίσης, την 08-04-2011 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμό 378/2010 απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Κορινθίων και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας υποχρεώνονται όπως εις ολόκληρον καταβάλλουν ως αποζημίωση στις ως άνω ενάγουσες τα εξής ποσά: 30.000,00€ στην πρώτη για ηθική βλάβη, 42.369,61€ στη δεύτερη για ηθική βλάβη και εισφορά που κατέβαλε για τελικώς ανακληθείσα πράξη εφαρμογής στην περιοχή και 30.000,00€ στην τρίτη για ηθική βλάβη. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση κατά της ως άνω απόφασης, θα παρασταθεί κατά τη συζήτησή της, θα καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Για το σύνολο των ανωτέρω δικαστικών ενεργειών ο Πρόεδρος προτείνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου μας τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Μάρκελλο Παύλο.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Μάρκελλο Παύλο, στον οποίο δίνει εντολή:
Α.- Να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο που θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ήθελε συζητηθεί η έφεση που έχει ασκήσει ο Δήμος Κορινθίων κατά της με αριθμό 155/2009 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.
Β.- Να συντάξει απάντηση σε σχετική εξώδικο απάντηση, πρόσκληση και δήλωση των αναφερομένων στο ιστορικό της παρούσης εναγουσών, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 16-03-2011.
Γ.- Να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση κατά της με αριθμό 378/2010 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, να παρασταθεί κατά τη συζήτησή της, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (άρθρ. 7 του Ν. 2753/99).
……………………………………………………………………………………………………..
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/55/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                                     Τα Μέλη
                                                                                                         Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                            Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                        Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                                        Φόρτης Φώτιος
                                                                                                        Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                        Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                                        Τόγιας Σωκράτης
                                                                                                         Καρπούζης Γρηγόριος