Απόφαση υπ΄ αριθμ. 7/57/13-04-2011

 Αριθμός Πρακτικού 7
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 13.04.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Απριλίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13722/08.04.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκρ. και 9)Καρπούζης Γρ..

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να προταχθεί το θέμα του ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων, ούτως ώστε να μελετήσουν στη το θέμα του προϋπολογισμού έτους 2011 του Δήμου μας με περισσότερη άνεση χρόνου.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να προταχθεί το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 57η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Την 30-03-2011 επιδόθηκε στο Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης απαλλοτρίωσης των Ευάγγελου Τασσόπουλου του Χαραλάμπους και λοιπών κατά του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει κατατεθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και της οποίας δικάσιμος έχει οριστεί η 28-09-2011. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα παρασταθεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 28-09-2011 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση, εφόσον η ως άνω απόφαση θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, θα παρασταθεί κατά τη συζήτησή της, θα καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως και για τον λόγο αυτό προτείνω την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα, στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 28-09-2011 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση, εφόσον η ως άνω απόφαση βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, να παρασταθεί κατά τη συζήτησή της, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (άρθρ. 7 του Ν. 2753/99).
……………………………………………………………………………………………………..
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/57/2011.-
Ο Πρόεδρoς                                                                                   Τα Μέλη
                                                                                                         Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                              Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                         Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                                         Φόρτης Φώτιος
                                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                         Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                                         Τόγιας Σωκράτης
                                                                                                         Καρπούζης Γρηγόριος