Πρόσκληση συνεδρίασης της 9ης Μαϊου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                                                          Κόρινθος, 04.05.2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 16828
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Στ. Κεφάλα
2]Παν. Δράκο
3]Μαρ. Σταματάκη
4]Φωτ. Φόρτη
5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
6]Χαρ. Κασίμη
7]Σωκρ. Τόγια
8]Γρ. Καρπούζη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 9η Μαϊου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2011)» προϋπολογισμού 121.770,00€.
2. Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.
3. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ