Σύσταση ν.π. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 162
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 10/13-4-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Σύσταση ν.π. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας».
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 13 – 04 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, ύστερα από την αριθμ. 13725/08.04.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 41. Μπάκουλης Δημήτριος 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
       ΚΑΝΕΝΑΣ 
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δεκατρείς (09)
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.     ΚαψάσκηςΠαναγιώτης – Περιγιάλι           
7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
8.     Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
10.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
4.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
7.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
8.     ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
9.     ΔόντηςΣταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 

 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 162 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης     ενημέρωσε τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η συγχώνευση και ενοποίηση όλων των ομοειδών Νομικών Προσώπων του Δήμου μας αποτελεί προγραμματικό σχεδιασμό της Διοίκησης.
Πλέον στα πλαίσια του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική Δομή της Αυτοδιοίκησης – Καλλικράτης) επιβάλλεται να υλοποιηθούν οι διαδικασίες και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια.
Ο Δήμος Κορινθίων προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Κορινθίων, Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας στους οποίους πριν την συγχώνευση λειτουργούσαν τα κατωτέρω Ν.Π..
 
1)Τo υπ’ αριθμ. 1316/18-04-1942 Νομοθετικό Διάταγμα (ΦΕΚ 115/Τ.Α./11-05-1942) περί σύστασης και δημιουργίας του Α΄ Εθνικού Παιδικού Σταθμού Κορίνθου.
2)Τo υπ’ αριθμ. 135/08-02-1977 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 44/Τ.Α./16-02-1977) περί ίδρυσης Β΄ Εθνικού Παιδικού Σταθμού Κορίνθου .
3)Τo υπ’ αριθμ. 559/31-07-1982 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 98/Τ.Α./23-08-1982) περί ίδρυσης Γ΄ Εθνικού Παιδικού Σταθμού Κορίνθου .
4)Τo υπ’ αριθμ. 432/05-10-1984 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 154/Τ.Α./10-10-1984) περί ίδρυσης Δ΄ Κρατικού Παιδικού Σταθμού Κορίνθου .
5)Τo υπ’ αριθμ. 221/25-04-1989 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 103/Τ.Α./26-04-1989) περί ίδρυσης  Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Λεχαίου και Τμήματος Βρεφών δυναμικότητας μέχρι 20 βρέφη στον Κρατικό Παιδικό Σταθμό Κορίνθου .
 
6)Τo υπ’ αριθμ. 216/26-05-1993 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 91/Τ.Α./14-06-1993) περί μεταφοράς του Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Λεχαίου στο Δήμο Κορίνθου με την ονομασία «Κρατικός Βρεφικός Σταθμός Κορίνθου» .
7)Τo υπ’ αριθμ. 224/09-09-1999 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 188/Τ.Α./20-09-1999) περί ίδρυσης του Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Εξαμιλίων με μεταφορά από τον Β΄ Κρατικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Αγίου Ιωάννου Ρέντη.
8)Την υπ’ αριθμ. Γ2β/3766/24-09-1999 απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας Θεόδωρου Κοτσώνη (ΦΕΚ 2005/Τ.Β./11-11-1999) περί μεταβίβασης των 6 Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Κορίνθου , στο Δήμο Κορινθίων.
9)Την υπ’ αριθμ. 18591/16-12-1999 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2278/Τ.Β./31-12-1999) περί σύστασης δημοτικού νομικού προσώπου με την επωνυμία Οργανισμός Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Κορινθίων, ύστερα από συγχώνευση των 6 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών .
10)Την υπ’ αριθμ. 6718/1629-05-1998 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 665/Τ.Β./03-07-1998) περί σύστασης Α΄ ΚΑΠΗ Κέντρου Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Κορινθίων, και ετήσια τακτική δημοτική επιχορήγηση 1.000.000 Δρχ.
11)Την υπ’ αριθμ. 3042/13-03-2003 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 426/Τ.Β./11-04-2003) περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Α΄ ΚΑΠΗ , ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
12)Την υπ’ αριθμ. 17039/06-12-2005 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1872/Τ.Β./30-12-2005) περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Α΄ ΚΑΠΗ , και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 80.000 €.
13)Την υπ’ αριθμ. 5350/27-04-2001 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 650/Τ.Β./29-05-2001) περί σύστασης του Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων, και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 1.000.000 Δρχ.
14)Την υπ’ αριθμ. 17037/06-12-2005 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1872/Τ.Β./30-12-2005) περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Β΄ ΚΑΠΗ , και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 78.000 €.
15)Την υπ’ αριθμ. 21504/20-12-2001 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 102/Τ.Β./31-01-2002) περί σύστασης του Γ΄ ΚΑΠΗ Αρχαίας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων, και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 1.000.000 Δρχ.
16)Την υπ’ αριθμ. 17035/06-12-2005 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1872/Τ.Β./30-12-2005) περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Γ΄ ΚΑΠΗ , και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 40.000 €.
17)Την υπ’ αριθμ. 11615/19-08-2003 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1291/Τ.Β./12-09-2003 περί σύστασης του Δ΄ ΚΑΠΗ Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων, και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 2.934,70 €.
 
18)Την υπ’ αριθμ. 17036/06-12-2005 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1872/Τ.Β./30-12-2005 περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Δ΄ ΚΑΠΗ , και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 40.000 €.
19)Την υπ’ αριθμ. 7659/11-07-2007 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1396/Τ.Β./03-08-2007 περί σύστασης του Ε΄ ΚΑΠΗ Ξυλοκέριζας Δήμου Κορινθίων, και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 30.000 €.
20)Την υπ’ αριθμ. 2382/11-03-2008 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 583/Τ.Β./04-04-2008 περί σύστασης του ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων, και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 50.000 €.
21)Την υπ’ αριθμ. 8500/02-09-2009 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2055/Τ.Β./24-09-2009 περί σύστασης του Ζ΄ ΚΑΠΗ Σολομού Δήμου Κορινθίων, και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 30.000 €.
22)Την υπ’ αριθμ. 27447/1289/13-06-2008 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1454/Τ.Β./24-07-2008 περί σύστασης του ΚΑΠΗ Δήμου Άσσου-Λεχαίου, και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 25.000 €.
23)Την υπ’ αριθμ. 9698/05-11-2010 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1862/Τ.Β./29-11-2010 περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΚΑΠΗ Δήμου Άσσου-Λεχαίου.
24)Την υπ’ αριθμ. 15378/24-10-2003 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1758/Τ.Β./27-11-2003) περί σύστασης δημοτικού νομικού προσώπου με την επωνυμία Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Άσσου-Λεχαίου και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 20.000 €.
25)Την υπ’ αριθμ.   17565/10-12-2003 νεώτερη απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1976/Τ.Β./31-12-2003) περί σύστασης δημοτικού νομικού προσώπου με την επωνυμία Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Άσσου-Λεχαίου και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 20.000 € και αντικατάστασης της προγενέστερης 15378/24-10-2003.
26)Την υπ’ αριθμ.   7459/13-07-2007 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1528/Τ.Β./17-08-2007) περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Άσσου-Λεχαίου , ως προς την διοίκηση και ετήσια τακτική δημοτική επιχορήγηση 80.000 €.
27)Την υπ’ αριθμ.   16319/29-09-2000 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1307/Τ.Β./30-10-2000) περί σύστασης δημοτικού νομικού προσώπου με την επωνυμία Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Τενέας με ετήσια τακτική δημοτική επιχορήγηση 5.000.000 Δρχ.
28)Την υπ’ αριθμ.   12710/20-11-2007 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1307/Τ.Β./30-10-2000) περί σύστασης δημοτικού νομικού προσώπου με την επωνυμία Α΄ ΚΑΠΗ Χιλιομοδίου Δήμου Τενέας με ετήσια τακτική δημοτική επιχορήγηση 16.000 €.
 
29)Την υπ’ αριθμ.   5595+6283/24-06-2009 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1469/Τ.Β./21-07-2009) περί προσαρμογής της Αναπτυξιακής και Κατασκευαστικής Δημοτικής Επιχείρησης σε κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορίνθου (ΔΗΚΕΚ) .
30)Την υπ’ αριθμ.   11171/16-12-2009 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 22/Τ.Β./18-01-2010) περί σύστασης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Άσσου-Λεχαίου με μετοχικό κεφάλαιο 30.000 €.
31)Την υπ’ αριθμ.   13597/27-08-2001 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1241/Τ.Β./25-09-2001) περί σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Τενέας.
32)Την υπ’ αριθμ.   7509+7250/24-07-2009 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1671/Τ.Β./14-08-2009) περί σύστασης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σαρωνικού.
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 Ν. 3852/10 και 239, 240  Ν. 3463/06
 
Εισηγούμαι τη λήψη απόφασης για σύσταση νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με συγχώνευση όλων των προαναφερόμενων νομικών προσώπων των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας, Τενέας.
 
Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
1) Οργανισμός Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Κορινθίων .
2) Α΄ ΚΑΠΗ Κέντρου Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Κορινθίων.
3) Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων.
4) Γ΄ ΚΑΠΗ Αρχαίας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων.
5) Δ΄ ΚΑΠΗ Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.
6) Ε΄ ΚΑΠΗ Ξυλοκέριζας Δήμου Κορινθίων.
7) ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων.
8) Ζ΄ ΚΑΠΗ Σολομού Δήμου Κορινθίων.
9) ΚΑΠΗ Δήμου Άσσου-Λεχαίου.
10) Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Άσσου-Λεχαίου.
11) Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Τενέας.
12) Α΄ ΚΑΠΗ Χιλιομοδίου Δήμου Τενέας.
13) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορίνθου (ΔΗΚΕΚ) .
14) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Άσσου-Λεχαίου.
15) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαρωνικού.
 σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
 
Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ως εξής:
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1- ΣΥΣΤΑΣΗ
 Συστήνεται στο Δήμο ΚορινθίωνΝομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010(Δημοτικός Κώδικας και Νέα Αρχιτεκτονική δομή της Αυτοδιοίκησης).
 
ΑΡΘΡΟ 2- ΕΔΡΑ
Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι η πόλη της Κορίνθου.
 
ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΚΟΠΟΣ
 Σκοπός του νεοσύστατου με την ως άνω συγχώνευση Νομικού Προσώπου είναι η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής, Μέριμνας και Αλληλεγγύης προς όφελος των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Κορινθίων και ειδικότερα:
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
·        Η παραμονή , η καθημερινή φύλαξη , η φροντίδα, η ημερήσια διατροφή, η διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των νηπίων των εργαζομένων γονέων και ιδιαίτερα των εργαζομένων μητέρων, καθώς επίσης η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική , κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και η φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.
·        Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα των βρεφών και των νηπίων και της τρίτης ηλικίας
·        Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 
ΚΑΠΗ
·        Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
·         Η παροχή κοινωνικής μέριμνας, ιατρικής περίθαλψης και υποστήριξης σε πολίτες της τρίτης ηλικίας και γενικότερα σε άτομα χρήζοντα βοήθειας στο πλαίσιο της ενίσχυσης του θεσμού της οικογένειας.
·        Η δημιουργία και λειτουργία χώρου ή χώρων συνάντησης ηλικιωμένων, ανάγνωσης βιβλίων, εντύπων, εφημερίδων, προσφοράς ειδών καφενείου, ζαχαροπλαστείου και αναλόγως της ζήτησης ζεστού γεύματος.
·        Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
·        Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.
·        Η προσφορά στους ηλικιωμένους οργανωμένης ψυχαγωγίας και αναψυχής [εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικές εκδηλώσεις, προβολή ταινιών, μουσικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις κλπ.].
·        Η απασχόληση των ηλικιωμένων σε ομάδες αυτενέργειας.
 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
·        Η δημιουργία κέντρου αγωγής υγείας και κέντρου συμβουλευτικής στήριξης.
·        Η παροχή κοινωνικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό και η διάθεση κατάλληλων χώρων
·        Η ιατρική εξέταση για πρόληψη και παροχή πρώτων βοηθειών άμεσης ανάγκης.
·        Η παροχή βοηθητικών υπηρεσιών σε ιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών ιατρείων
·        Η συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών ταμείων.
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
·        Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του οργανισμού βρεφονηπιακών σταθμών.
·        Η διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και η υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικού και προληπτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των θεσμού της οικογένειας που θα απευθύνονται σε παιδιά (σχολικής και προσχολικής ηλικίας), εργαζόμενους νέους και νέες, αλλά και σε ενήλικες.
·        Η ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών στον τομέα της πρόνοιας (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, Κοινωνικά προγράμματα, κλπ)
·         Η καλλιέργεια, ενίσχυση, προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων καθώς και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
·        Η συνεργασία, ο συντονισμός ή /και η δικτύωση με φορείς που σχεδιάζουν ή /και εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις που άπτονται των σκοπών του Ν.Π.
·        Η παροχή υλικής αρωγής σε ηλικιωμένους και άλλες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την παροχή ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.
·        Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
·        Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή ανάλογων υπηρεσιών.
·        Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της πόλης.
·        Η στήριξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών στο πλαίσιο των αντίστοιχων δημοτικών πολιτικών.
·        Η οργάνωση και λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση των μαθητών και των κατοίκων του Δήμου.
 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από:
πέντε (5) αιρετούς (Δήμαρχο ή δημοτικούς συμβούλους) που ορίζονται από τη πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
  δύο (2) δημοτικούς σύμβουλους, δημότες ή κατοίκους που  ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
 (8) δημότες ή κατοίκους χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με τους σκοπούς του νομικού προσώπου.
(1) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου, εφόσον ο αριθμός υπερβαίνει τους δέκα (10). Στην περίπτωση αυτή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μειώνεται ο αριθμός των δημοτών ή κατοίκων.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η ακριβής θητεία καθορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του 3463/2006 (ΚΔΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΟΡΟΙ
Α)Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων 484.000 € τουλάχιστον
Β)Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
Γ)Κάθε μορφής δωρεές, εισφορές, και κληροδοσίες
δ)Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών ή δικαιωμάτων χρήσης πραγμάτων που παρέχονται από το Ν.Π.
ε)Πρόσοδοι από την περιουσία του Ν.Π.
στ) Οι  επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το κράτος ή από οποιαδήποτε άλλο οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το νομικό πρόσωπο είτε προς το Δήμο για λογαριασμό του.
 Το Ν.Π.Δ.Δ αναλαμβάνει ως διάδοχος φορέας τα κοινωνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα των Κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα τα προγράμματα:
α) Βοήθεια στο Σπίτι των κοινωφελών επιχειρήσεων
β) Κοινωνική Μέριμνα της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης
γ) Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης.
Το Νομικό Πρόσωπο είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από τις συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης έργου, αναθέσεων κ.λπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Στο Νομικό Πρόσωπο περιέρχεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
Επίσης περιέρχεται και η κινητή περιουσία όλων των ΚΑΠΗ.
 
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται και των επιχειρήσεων που καταργούνται καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν και των επιχειρήσεων που καταργήθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιωμένο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν και επιχειρήσεις που καταργήθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του Δήμου Κορινθίων ποσού 484.000,00 €
 
                        Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, είδε τις συστατικές πράξεις των Ν.Π.Δ.Δ. και έχοντας υπόψη 1) τις διατάξεις των άρθρων 1,102,103 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006  2) την υπ΄ αριθμ. 9/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.  και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τησυγχώνευση όλων των προαναφερόμενων νομικών προσώπων των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας, Τενέας σε ένα ενιαίο  Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  και την κατάρτιση συστατικής πράξης ως  εξής.
ΑΡΘΡΟ 1- ΣΥΣΤΑΣΗ
 Συστήνεται στο Δήμο ΚορινθίωνΝομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010(Δημοτικός Κώδικας και Νέα Αρχιτεκτονική δομή της Αυτοδιοίκησης).
 
ΑΡΘΡΟ 2- ΕΔΡΑ
Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι η πόλη της Κορίνθου.
 
ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΚΟΠΟΣ
 Σκοπός του νεοσύστατου με την ως άνω συγχώνευση Νομικού Προσώπου είναι η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής, Μέριμνας και Αλληλεγγύης προς όφελος των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Κορινθίων και ειδικότερα:
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
·        Η παραμονή , η καθημερινή φύλαξη , η φροντίδα, η ημερήσια διατροφή, η διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των νηπίων των εργαζομένων γονέων και ιδιαίτερα των εργαζομένων μητέρων, καθώς επίσης η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική , κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και η φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.
·        Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα των βρεφών και των νηπίων και της τρίτης ηλικίας
·        Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 
ΚΑΠΗ
·        Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
·         Η παροχή κοινωνικής μέριμνας, ιατρικής περίθαλψης και υποστήριξης σε πολίτες της τρίτης ηλικίας και γενικότερα σε άτομα χρήζοντα βοήθειας στο πλαίσιο της ενίσχυσης του θεσμού της οικογένειας.
·        Η δημιουργία και λειτουργία χώρου ή χώρων συνάντησης ηλικιωμένων, ανάγνωσης βιβλίων, εντύπων, εφημερίδων, προσφοράς ειδών καφενείου, ζαχαροπλαστείου και αναλόγως της ζήτησης ζεστού γεύματος.
·        Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
·        Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.
·        Η προσφορά στους ηλικιωμένους οργανωμένης ψυχαγωγίας και αναψυχής [εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικές εκδηλώσεις, προβολή ταινιών, μουσικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις κλπ.].
·        Η απασχόληση των ηλικιωμένων σε ομάδες αυτενέργειας.
 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
·        Η δημιουργία κέντρου αγωγής υγείας και κέντρου συμβουλευτικής στήριξης.
·        Η παροχή κοινωνικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό και η διάθεση κατάλληλων χώρων
·        Η ιατρική εξέταση για πρόληψη και παροχή πρώτων βοηθειών άμεσης ανάγκης.
·        Η παροχή βοηθητικών υπηρεσιών σε ιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών ιατρείων
·        Η συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών ταμείων.
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
·        Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του οργανισμού βρεφονηπιακών σταθμών.
·        Η διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και η υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικού και προληπτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των θεσμού της οικογένειας που θα απευθύνονται σε παιδιά (σχολικής και προσχολικής ηλικίας), εργαζόμενους νέους και νέες, αλλά και σε ενήλικες.
·        Η ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών στον τομέα της πρόνοιας (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, Κοινωνικά προγράμματα, κλπ)
·         Η καλλιέργεια, ενίσχυση, προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων καθώς και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
·        Η συνεργασία, ο συντονισμός ή /και η δικτύωση με φορείς που σχεδιάζουν ή /και εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις που άπτονται των σκοπών του Ν.Π.
·        Η παροχή υλικής αρωγής σε ηλικιωμένους και άλλες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την παροχή ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.
·        Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
·        Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή ανάλογων υπηρεσιών.
·        Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της πόλης.
·        Η στήριξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών στο πλαίσιο των αντίστοιχων δημοτικών πολιτικών.
·        Η οργάνωση και λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση των μαθητών και των κατοίκων του Δήμου.
 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από:
πέντε (5) αιρετούς (Δήμαρχο ή δημοτικούς συμβούλους) που ορίζονται από τη πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
  δύο (2) δημοτικούς σύμβουλους, δημότες ή κατοίκους που  ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
(8) δημότες ή κατοίκους χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με τους σκοπούς του νομικού προσώπου.
(1) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου, εφόσον ο αριθμός υπερβαίνει τους δέκα (10). Στην περίπτωση αυτή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μειώνεται ο αριθμός των δημοτών ή κατοίκων.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η ακριβής θητεία καθορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του 3463/2006 (ΚΔΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΟΡΟΙ
Α)Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων 484.000 € τουλάχιστον
Β)Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
Γ)Κάθε μορφής δωρεές, εισφορές, και κληροδοσίες
δ)Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών ή δικαιωμάτων χρήσης πραγμάτων που παρέχονται από το Ν.Π.
ε)Πρόσοδοι από την περιουσία του Ν.Π.
στ) Οι  επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το κράτος ή από οποιαδήποτε άλλο οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το νομικό πρόσωπο είτε προς το Δήμο για λογαριασμό του.
 Το Ν.Π.Δ.Δ αναλαμβάνει ως διάδοχος φορέας τα κοινωνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα των Κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα τα προγράμματα:
α) Βοήθεια στο Σπίτι των κοινωφελών επιχειρήσεων
β) Κοινωνική Μέριμνα της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης
γ) Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης.
Το Νομικό Πρόσωπο είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από τις συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης έργου, αναθέσεων κ.λπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Στο Νομικό Πρόσωπο περιέρχεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
Επίσης περιέρχεται και η κινητή περιουσία όλων των ΚΑΠΗ.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται και των επιχειρήσεων που καταργούνται καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν και των επιχειρήσεων που καταργήθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιωμένο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν και επιχειρήσεις που καταργήθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του Δήμου Κορινθίων ποσού 484.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6715.0019, η επιβάρυνση του πρου/σμού για τα επόμενα έτη θα είναι αντίστοιχη και θα εγγράφεται στους ίδιους κωδικούς του εκάστοτε πρου/σμού.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 162 / 2011
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 15 -04 – 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ