Σύσταση ν.π. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 163
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 10/13-4-2011)
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Σύσταση ν.π. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με συγχώνευση όλων των αντίστοιχων νομικών προσώπων των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας».
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 13 – 04 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, ύστερα από την αριθμ. 13725/08.04.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Ζήμος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γκερζελής Ιωάννης
 24. Καμπάς Νικόλαος
 25. Τζαναβάρας Δημήτριος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Ρούκης Βασίλειος
 32. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 33. Καρπούζης Γρηγόριος
 34. Γιάννου Νικολέττα
 35. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
 39. Πούρος Γεώργιος
 40. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 41. Μπάκουλης Δημήτριος
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
       ΚΑΝΕΝΑΣ 
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δεκατρείς (09)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
4.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.     ΚαψάσκηςΠαναγιώτης – Περιγιάλι           
7.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
8.     Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
10.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
4.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
5.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
7.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
8.     ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
9.     ΔόντηςΣταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 163 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η συγχώνευση και ενοποίηση όλων των ομοειδών Νομικών Προσώπων του Δήμου μας αποτελεί προγραμματικό σχεδιασμό της Διοίκησης.
Πλέον στα πλαίσια του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική Δομή της Αυτοδιοίκησης – Καλλικράτης) επιβάλλεται να υλοποιηθούν οι διαδικασίες και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια.
Ο Δήμος Κορινθίων προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Κορινθίων, Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας στους οποίους πριν την συγχώνευση λειτουργούσαν τα κατωτέρω Ν.Π..
 
1)Την υπ’ αριθμ. 667/22-02-1985 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 188/Τ.Β./09-04-1985) περί σύστασης Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Κορίνθου με ετήσια τακτική δημοτική επιχορήγηση 3.000.000 δραχμ.
2)Την υπ’ αριθμ. 17040/06-12-2005 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1872/Τ.Β./30-12-2005) περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου Κορίνθου και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 390.000 €.
3)Την υπ’ αριθμ. 5172/30-03-2001 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 670/Τ.Β./01-06-2001) περί συστάσεως του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κορίνθου
4)Την υπ’ αριθμ. 50773/4920/22-02-2008 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1795/Τ.Β./05-09-2008) περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Δημοτικού αθλητικού κέντρου και δημιουργίας Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης (ΔΟΝΑΚ), με νέους σκοπούς και ετήσια τακτική επιχορήγηση 100.000 € από το Δήμο Κορινθίων.
5) Το από 24-11-1948 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 306/Τ.Α./03-12-1948) περί συστάσεως Φιλαρμονικής Δήμου Κορίνθου
6)Την υπ’ αριθμ. 7794/31-05-2001 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 810/Τ.Β./27-06-2001) περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξεως της Φιλαρμονικής Κορίνθου και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 3.000.000 Δρχ.
7)Την υπ’ αριθμ. 3222/17-03-2003 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 427/Τ.Β./11-04-2003) περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξεως της Φιλαρμονικής Κορίνθου ως προς την διοίκηση του νομικού προσώπου.
8)Την υπ’ αριθμ. 3222/17-03-2003 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1873/Τ.Β./30-12-2005) περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξεως της Φιλαρμονικής Κορίνθου και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 293.000 €.
9)Την υπ’ αριθμ. 17132/02-12-2004 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1848/Τ.Β./13-12-2004) περί συστάσεως Οργανισμού Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Άσσου-Λεχαίου και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 40.000 €.
10)Την υπ’ αριθμ. 17731/08-12-1999 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2286/Τ.Β./31-12-1999) περί συστάσεως Πνευματικού Κέντρου Αθικίων Δήμου Σαρωνικού με το όνομα Ελένη Σωτηρίου Διδασκάλου και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 3.000.000 Δρχ.
11)Την υπ’ αριθμ. 12204/09-12-2007 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2304/Τ.Β./03-12-2007) περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης του Πνευματικού Κέντρου Αθικίων Δήμου Σαρωνικού και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 16.000 €. .
12)Την υπ’ αριθμ. 4906/19-04-2001 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 557/Τ.Β./15-03-2001) περί συστάσεως Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σολυγείας και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 2.000.000 Δρχ.
13)Την υπ’ αριθμ. 13331/10-12-2007 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 100/Τ.Β./28-01-2008) περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης του Πνευματικού Κέντρου Σολυγείας και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 20.000 €. .
14)Την υπ’ αριθμ. 3302/30-04-2010 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 788/Τ.Β./08-06-2010) περί συστάσεως Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τενέας και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 20.000 €.
15)Την υπ’ αριθμ. 12677/20-11-2007 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2415/Τ.Β./24-12-2007) περί συστάσεως Δημοτικής Φιλαρμονικής Δήμου Τενέας και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 20.000 €.
16)Την υπ’ αριθμ. 12677/20-11-2007 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2415/Τ.Β./24-12-2007) περί συστάσεως Δημοτικής Φιλαρμονικής Δήμου Τενέας και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 20.000 €.
17)Την υπ’ αριθμ. 11230/12-08-2003 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1370/Τ.Β./25-09-2003) περί συστάσεως Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Τενέας και ετήσιας τακτικής δημοτικής επιχορήγησης 17.608 €.
 
Τις διατάξεις των άρθρων 103 Ν. 3852/10 και 239 Ν. 3463/06
 
Εισηγούμαι τη λήψη απόφασης για σύσταση νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με συγχώνευση όλων των προαναφερομένων νομικών προσώπων των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας, Τενέας.
 
Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα:
1)Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κορίνθου.
2)Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης (ΔΟΝΑΚ).
3)Φιλαρμονική Δήμου Κορίνθου
4)Οργανισμός Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Άσσου-Λεχαίου.
5)Πνευματικό Κέντρο Αθικίων Δήμου Σαρωνικού.
6)Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σολυγείας.
7)Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τενέας.
8)Δημοτικής Φιλαρμονικής Δήμου Τενέας.
9)Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τενέας.
 σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
 
Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ως εξής:
 
ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ
Συστήνεται στο Δήμο Κορινθίων Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Δημοτικός Κώδικας και Νέα Αρχιτεκτονική δομή της Αυτοδιοίκησης).
 
ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΔΡΑ
Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι η πόλη της Κορίνθου.
 
ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΚΟΠΟΣ
 Σκοπός του νεοσύστατου με την ως άνω συγχώνευση Νομικού Προσώπου είναι η άσκηση Πολιτιστικής , Αθλητικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής προς όφελος των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Κορινθίων, όπως είναι η δημιουργία των υποδομών και των προϋποθέσεων για την καλλιέργεια, ανάπτυξη, προώθηση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στους τομείς της τέχνης και των γραμμάτων, της παιδείας και του αθλητισμού, σε συνδυασμό με την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους ώστε ο πολιτισμός με την ευρεία του έννοια να αποτελεί
βασικό στοιχείο στην καθημερινή ζωή και ειδικότερα:
           
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
            Τμήμα Φιλαρμονικής
Τμήμα Βιβλιοθήκης
            Τμήμα Θεάτρου και Κινηματογράφου
            Τμήμα Ωδείου
            Τμήμα Λαογραφίας και Λαϊκής Τέχνης
            Τμήμα Καλών Τεχνών
            Τμήμα Πνευματικής και Πολιτιστικής Κίνησης
            Τμήμα Αρχαιοτήτων και Μνημείων
            Τμήμα Χορωδίας
            Τμήμα Εκδόσεων
            Τμήμα Νεότητας
            Τμήμα Εκδηλώσεων
·        Η συμβολή στη μορφωτική , πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής του Δήμου Κορινθίων
·        Η ανάπτυξη του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των δημοτών
·        Η συγκέντρωση κάτω από ενιαίο φορέα των κάθε είδους καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου
·        Η δωρεάν ή με καταβολή εισφοράς παροχή μουσικής εκπαίδευσης στη νεολαία του Δήμου Κορινθίων και η ψυχαγωγία των δημοτών
·        Η συνέχιση λειτουργίας καθώς και η δημιουργία νέων εργαστηρίων και δομών όπως μουσικής, εικαστικών τεχνών, δημοτικού ωδείου, θεάτρου, κινηματογράφου, βιβλιοθήκης, χορωδίας, σχολών χορού, διδασκαλίας μουσικών οργάνων και παραδοσιακών χορών, βεστιαρίου κ.ά..
·        Υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων διεθνούς , εθνικού, περιφερειακού χαρακτήρα καθώς και η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η διαφύλαξη και διάδοση της λαϊκής παράδοσης, όπως αυτή έχει εξελιχθεί στο χρόνο.
·        Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών με τη διοργάνωση , παραγωγή και παρουσίαση πολιτιστικών και χορωδιακών εκδηλώσεων, καθώς και άλλων επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, η μετάκληση ελληνικών και ξένων συγκροτημάτων στους αντίστοιχους τομείς.
·        Η δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης
·        Η διοργάνωση δεξιώσεων, θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών προβολών.
·        Η δημιουργία και λειτουργία πινακοθήκης
·        Η διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής και λοιπών καλλιτεχνικών εκθέσεων
·        Η δημιουργία θεάτρου και χορευτικού ομίλου
·        Η δημιουργία τμήματος λαογραφίας και λαϊκής τέχνης
·        Η δημιουργία τμήματος εκδόσεων
·        Η προβολή και η διάδοση του βιβλίου
·        Η προβολή λογίων, καλλιτεχνών και γενικά ανθρώπων των γραμμάτων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου
·        Η ίδρυση λαογραφικού μουσείου
·        Η άνοδος του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου καθώς και η προστασία και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Νομού Κορινθίας γενικότερα.
·        Η διδασκαλία Θεωρητικών Μουσικής, η εκμάθηση μουσικών οργάνων (πνευστών, κρουστών, κ.λπ.), η κατάρτιση και συντήρηση της Φιλαρμονικής, η δημιουργία ορχήστρας ποικίλης Μουσικής, καθώς και η ένταξη και δημιουργία Χορωδιών.
·        Η συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής σε εκδηλώσεις (κοινωνικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου κ.λπ.), η συμμετοχή σε επίσημες και μη εμφανίσεις, η οργάνωση μουσικών συναυλιών, η παροχή ψυχαγωγίας και ευχαρίστησης των δημοτών, με την διοργάνωση εορτών, τελετών, και δεξιώσεων.
·        Η ίδρυση και λειτουργία Ωδείου
 
            ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
            Τμήμα Μαζικού Αθλητισμού
            Τμήμα Σχολικού Αθλητισμού
            Τμήμα Αθλητισμού Τρίτης Ηλικίας
            Τμήμα Αθλητισμού ΑΜΕΑ
            Τμήμα Στήριξης Αγωνιστικών Αθλημάτων
·        Υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων του πανεπιστημιακού , στρατιωτικού και εργοστασιακού αθλητισμού
·        Η προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού. Για την εκπλήρωση του σκοπού διαθέτει και λειτουργεί οργανωμένους χώρους με γυμναστικές και αγωνιστικές εγκαταστάσεις.
·        Η ανάπτυξη και υποστήριξη του Αθλητισμού για όλους και η υποστήριξη του Σωματειακού, Σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων και γενικά κάθε μορφής άθληση για τη διατήρηση και προβολή της αθλητικής παράδοσης της περιοχής του Δήμου Κορινθίων.
·         Η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεών, των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητικού πνεύματος και του ολυμπισμού σε όλους τους δημότες μακριά από τους φανατισμούς, βία, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους.
·        Η δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση των αθλητικών και πολιτιστικών κέντρων και γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής έτσι που να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες πνευματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και άθλησης των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των νέων.
·        Η συνεργασία με τους αθλητικούς φορείς (σωματεία, ενώσεις, κ.λπ.) για την ανάπτυξη και την πρόοδο του αθλητισμού και η λειτουργία επιτροπών για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας ανάπτυξης του αθλητισμού και πολιτισμού.
·        Η εφαρμογή αθλητικών προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες.
·        Η συνεργασία με τους συλλόγους καθηγητών, δασκάλων ιδιαίτερα με τους καθηγητές Φυσικής αγωγής και τους συλλόγους γονέων των σχολείων του Δήμου για την ανάπτυξη
φιλάθλου πνεύματος μεταξύ των μαθητών και μαθητριών και την επιβοήθηση ανάπτυξης
του αθλητισμού μεταξύ αυτών και δι΄ αυτών με τη διοργάνωση αγώνων, σεμιναρίων κ.α.
·        Η απόδοση ηθικών αμοιβών σε αθλητές και αθλήτριες και στο μέτρο του δυνατού η οικονομική τους στήριξη εφ΄ όσον απαιτείται και επιτρέπεται.
·        Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 
            ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
            Τμήμα Πυροπροστασίας και Προστασίας δασικού πλούτου
            Τμήμα Προστασίας Ακτών και Παραλιακού Μετώπου
            Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (Σεισμοί, Πλημμύρες, Χιονοπτώσεις)
        Η διαχείριση του περιβάλλοντος (φυσικού και δομημένου), η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
        Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με τον εμπλουτισμό και αξιοποίηση πρασίνου, την διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε αντίστοιχα θέματα, η προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα ρύπανσης, κυκλοφορίας και πρασίνου του Δήμου, η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και δημόσιους γενικά οργανισμούς, καθώς και με άλλους φορείς ή ιδιώτες.
        Η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.
·        Η υλοποίηση προγραμμάτων, που προωθούν και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.
·        Προγράμματα ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος, με σκοπό τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους δημότες και την εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής τους σε σχετικά προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης και σε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Δήμος.
·        Υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με βάση το σχεδιασμό του Δήμου.
·        Η στήριξη εθελοντικών ομάδων δράσης για την προστασία των δασών (πυρασφάλεια)
·        Η στήριξη εθελοντικών ομάδων δράσης σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις)
·        Ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από:
πέντε (5) αιρετούς (Δήμαρχο ή δημοτικούς συμβούλους) που ορίζονται από τη πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
 δύο (2) δημοτικούς σύμβουλους, δημότες ή κατοίκους που ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
 (8) δημότες ή κατοίκους χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με τους σκοπούς του νομικού προσώπου.
(1) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου, εφόσον ο αριθμός υπερβαίνει τους δέκα (10). Στην περίπτωση αυτή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μειώνεται ο αριθμός των δημοτών ή κατοίκων.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η ακριβής θητεία καθορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του 3463/2006 (ΚΔΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
-Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του δημοτικού αθλητικού Κέντρου (Κλειστό Γυμναστήριο, Κολυμβητήριο, Γήπεδα μπάσκετ, βόλλεϋ, τέννις) και του δημοτικού σταδίου ποδοσφαίρου
– Οι υπάρχουσες στην ιδιοκτησία του Δήμου αθλητικές εγκαταστάσεις και όσες στο μέλλον θα
 Περιέλθουν στο νομικό πρόσωπο καθ΄ οιονδήποτε τρόπο
ΑΣΣΟΣ ΛΕΧΑΙΟ
Το κλειστό γυμναστήριο του Λεχαίου
Τα γήπεδα μπάσκετ Κάτω Άσσου
Τα γήπεδα τέννις Κάτω Άσσου
Το minisoccer Άσσου
Το γήπεδο ποδοσφαίρου Κ. Άσσου
Παιδικές χαρές
Γήπεδο Λεχαίου
Τα οικοδομήματα και οι εγκαταστάσεις και τα πάσης φύσεως κτίρια που θα δημιουργηθούν στους παραπάνω χώρους.
ΤΕΝΕΑ
-Έκταση 30.000 τ.μ. , η οποία περιλαμβάνει :έναν αθλητικό χώρο έκτασης 6.400 τ.μ. με γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβο, αποδυτήρια 77 τ.μ. και ένα υπό κατασκευή κλειστό γυμναστήριο έκτασης 850 τ.μ. , στη θέση «Θυμαρέα» Δ.Δ. Χιλιομοδίου.
 
ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΟΡΟΙ
α)Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων 956.608 € τουλάχιστον
β)Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
γ)Κάθε μορφής δωρεές, εισφορές, και κληροδοσίες
δ)Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών ή δικαιωμάτων χρήσης πραγμάτων που παρέχονται από το Ν.Π.
ε)Πρόσοδοι από την περιουσία του Ν.Π.
στ) Οι  επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το κράτος ή από οποιαδήποτε άλλο οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το νομικό πρόσωπο είτε προς το Δήμο για λογαριασμό του.
 
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιωμένο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
 
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του Δήμου Κορινθίων ποσού 956.608,00 €
 
                        Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, είδε τις συστατικές πράξεις των Ν.Π.Δ.Δ. και έχοντας υπόψη 1) τις διατάξεις των άρθρων 1,102,103 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 2) την υπ΄ αριθμ. 9/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.  και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τησυγχώνευση όλων των προαναφερόμενων νομικών προσώπων των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας, Τενέας σε ένα ενιαίο  Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και την κατάρτιση συστατικής πράξης ως  εξής.
 
          ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ
Συστήνεται στο Δήμο Κορινθίων Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Δημοτικός Κώδικας και Νέα Αρχιτεκτονική δομή της Αυτοδιοίκησης).
 
ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΔΡΑ
Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι η πόλη της Κορίνθου.
 
ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΚΟΠΟΣ
 Σκοπός του νεοσύστατου με την ως άνω συγχώνευση Νομικού Προσώπου είναι η άσκηση Πολιτιστικής , Αθλητικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής προς όφελος των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Κορινθίων, όπως είναι η δημιουργία των υποδομών και των προϋποθέσεων για την καλλιέργεια, ανάπτυξη, προώθηση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στους τομείς της τέχνης και των γραμμάτων, της παιδείας και του αθλητισμού, σε συνδυασμό με την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους ώστε ο πολιτισμός με την ευρεία του έννοια να αποτελεί
βασικό στοιχείο στην καθημερινή ζωή και ειδικότερα:
           
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
            Τμήμα Φιλαρμονικής
Τμήμα Βιβλιοθήκης
            Τμήμα Θεάτρου και Κινηματογράφου
            Τμήμα Ωδείου
            Τμήμα Λαογραφίας και Λαϊκής Τέχνης
            Τμήμα Καλών Τεχνών
            Τμήμα Πνευματικής και Πολιτιστικής Κίνησης
            Τμήμα Αρχαιοτήτων και Μνημείων
            Τμήμα Χορωδίας
            Τμήμα Εκδόσεων
            Τμήμα Νεότητας
            Τμήμα Εκδηλώσεων
·        Η συμβολή στη μορφωτική , πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής του Δήμου Κορινθίων
·        Η ανάπτυξη του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των δημοτών
·        Η συγκέντρωση κάτω από ενιαίο φορέα των κάθε είδους καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου
·        Η δωρεάν ή με καταβολή εισφοράς παροχή μουσικής εκπαίδευσης στη νεολαία του Δήμου Κορινθίων και η ψυχαγωγία των δημοτών
·        Η συνέχιση λειτουργίας καθώς και η δημιουργία νέων εργαστηρίων και δομών όπως μουσικής, εικαστικών τεχνών, δημοτικού ωδείου, θεάτρου, κινηματογράφου, βιβλιοθήκης, χορωδίας, σχολών χορού, διδασκαλίας μουσικών οργάνων και παραδοσιακών χορών, βεστιαρίου κ.ά..
·        Υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων διεθνούς , εθνικού, περιφερειακού χαρακτήρα καθώς και η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η διαφύλαξη και διάδοση της λαϊκής παράδοσης, όπως αυτή έχει εξελιχθεί στο χρόνο.
·        Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών με τη διοργάνωση , παραγωγή και παρουσίαση πολιτιστικών και χορωδιακών εκδηλώσεων, καθώς και άλλων επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, η μετάκληση ελληνικών και ξένων συγκροτημάτων στους αντίστοιχους τομείς.
·        Η δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης
·        Η διοργάνωση δεξιώσεων, θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών προβολών.
·        Η δημιουργία και λειτουργία πινακοθήκης
·        Η διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής και λοιπών καλλιτεχνικών εκθέσεων
·        Η δημιουργία θεάτρου και χορευτικού ομίλου
·        Η δημιουργία τμήματος λαογραφίας και λαϊκής τέχνης
·        Η δημιουργία τμήματος εκδόσεων
·        Η προβολή και η διάδοση του βιβλίου
·        Η προβολή λογίων, καλλιτεχνών και γενικά ανθρώπων των γραμμάτων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου
·        Η ίδρυση λαογραφικού μουσείου
·        Η άνοδος του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου καθώς και η προστασία και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Νομού Κορινθίας γενικότερα.
·        Η διδασκαλία Θεωρητικών Μουσικής, η εκμάθηση μουσικών οργάνων (πνευστών, κρουστών, κ.λπ.), η κατάρτιση και συντήρηση της Φιλαρμονικής, η δημιουργία ορχήστρας ποικίλης Μουσικής, καθώς και η ένταξη και δημιουργία Χορωδιών.
·        Η συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής σε εκδηλώσεις (κοινωνικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου κ.λπ.), η συμμετοχή σε επίσημες και μη εμφανίσεις, η οργάνωση μουσικών συναυλιών, η παροχή ψυχαγωγίας και ευχαρίστησης των δημοτών, με την διοργάνωση εορτών, τελετών, και δεξιώσεων.
·        Η ίδρυση και λειτουργία Ωδείου
 
            ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
            Τμήμα Μαζικού Αθλητισμού
            Τμήμα Σχολικού Αθλητισμού
            Τμήμα Αθλητισμού Τρίτης Ηλικίας
            Τμήμα Αθλητισμού ΑΜΕΑ
            Τμήμα Στήριξης Αγωνιστικών Αθλημάτων
·        Υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων του πανεπιστημιακού , στρατιωτικού και εργοστασιακού αθλητισμού
·        Η προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού. Για την εκπλήρωση του σκοπού διαθέτει και λειτουργεί οργανωμένους χώρους με γυμναστικές και αγωνιστικές εγκαταστάσεις.
·        Η ανάπτυξη και υποστήριξη του Αθλητισμού για όλους και η υποστήριξη του Σωματειακού, Σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων και γενικά κάθε μορφής άθληση για τη διατήρηση και προβολή της αθλητικής παράδοσης της περιοχής του Δήμου Κορινθίων.
·         Η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεών, των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητικού πνεύματος και του ολυμπισμού σε όλους τους δημότες μακριά από τους φανατισμούς, βία, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους.
·        Η δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση των αθλητικών και πολιτιστικών κέντρων και γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής έτσι που να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες πνευματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και άθλησης των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των νέων.
·        Η συνεργασία με τους αθλητικούς φορείς (σωματεία, ενώσεις, κ.λπ.) για την ανάπτυξη και την πρόοδο του αθλητισμού και η λειτουργία επιτροπών για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας ανάπτυξης του αθλητισμού και πολιτισμού.
·        Η εφαρμογή αθλητικών προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες.
·        Η συνεργασία με τους συλλόγους καθηγητών, δασκάλων ιδιαίτερα με τους καθηγητές Φυσικής αγωγής και τους συλλόγους γονέων των σχολείων του Δήμου για την ανάπτυξη
φιλάθλου πνεύματος μεταξύ των μαθητών και μαθητριών και την επιβοήθηση ανάπτυξης
του αθλητισμού μεταξύ αυτών και δι΄ αυτών με τη διοργάνωση αγώνων, σεμιναρίων κ.α.
·        Η απόδοση ηθικών αμοιβών σε αθλητές και αθλήτριες και στο μέτρο του δυνατού η οικονομική τους στήριξη εφ΄ όσον απαιτείται και επιτρέπεται.
·        Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 
            ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
            Τμήμα Πυροπροστασίας και Προστασίας δασικού πλούτου
            Τμήμα Προστασίας Ακτών και Παραλιακού Μετώπου
            Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (Σεισμοί, Πλημμύρες, Χιονοπτώσεις)
        Η διαχείριση του περιβάλλοντος (φυσικού και δομημένου), η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
        Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με τον εμπλουτισμό και αξιοποίηση πρασίνου, την διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε αντίστοιχα θέματα, η προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα ρύπανσης, κυκλοφορίας και πρασίνου του Δήμου, η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και δημόσιους γενικά οργανισμούς, καθώς και με άλλους φορείς ή ιδιώτες.
        Η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.
·        Η υλοποίηση προγραμμάτων, που προωθούν και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.
·        Προγράμματα ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος, με σκοπό τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους δημότες και την εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής τους σε σχετικά προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης και σε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Δήμος.
·        Υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με βάση το σχεδιασμό του Δήμου.
·        Η στήριξη εθελοντικών ομάδων δράσης για την προστασία των δασών (πυρασφάλεια)
·        Η στήριξη εθελοντικών ομάδων δράσης σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις)
·        Ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από:
πέντε (5) αιρετούς (Δήμαρχο ή δημοτικούς συμβούλους) που ορίζονται από τη πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
 δύο (2) δημοτικούς σύμβουλους, δημότες ή κατοίκους που ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
 (8) δημότες ή κατοίκους χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με τους σκοπούς του νομικού προσώπου.
(1) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου, εφόσον ο αριθμός υπερβαίνει τους δέκα (10). Στην περίπτωση αυτή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μειώνεται ο αριθμός των δημοτών ή κατοίκων.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η ακριβής θητεία καθορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του 3463/2006 (ΚΔΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
-Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του δημοτικού αθλητικού Κέντρου (Κλειστό Γυμναστήριο, Κολυμβητήριο, Γήπεδα μπάσκετ, βόλλεϋ, τέννις) και του δημοτικού σταδίου ποδοσφαίρου
– Οι υπάρχουσες στην ιδιοκτησία του Δήμου αθλητικές εγκαταστάσεις και όσες στο μέλλον θα
 Περιέλθουν στο νομικό πρόσωπο καθ΄ οιονδήποτε τρόπο
ΑΣΣΟΣ ΛΕΧΑΙΟ
Το κλειστό γυμναστήριο του Λεχαίου
Τα γήπεδα μπάσκετ Κάτω Άσσου
Τα γήπεδα τέννις Κάτω Άσσου
Το minisoccer Άσσου
Το γήπεδο ποδοσφαίρου Κ. Άσσου
Παιδικές χαρές
Γήπεδο Λεχαίου
Τα οικοδομήματα και οι εγκαταστάσεις και τα πάσης φύσεως κτίρια που θα δημιουργηθούν στους παραπάνω χώρους.
ΤΕΝΕΑ
-Έκταση 30.000 τ.μ. , η οποία περιλαμβάνει :έναν αθλητικό χώρο έκτασης 6.400 τ.μ. με γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβο, αποδυτήρια 77 τ.μ. και ένα υπό κατασκευή κλειστό γυμναστήριο έκτασης 850 τ.μ. , στη θέση «Θυμαρέα» Δ.Δ. Χιλιομοδίου.
 
ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΟΡΟΙ
α)Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων 956.608 € τουλάχιστον
β)Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
γ)Κάθε μορφής δωρεές, εισφορές, και κληροδοσίες
δ)Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών ή δικαιωμάτων χρήσης πραγμάτων που παρέχονται από το Ν.Π.
ε)Πρόσοδοι από την περιουσία του Ν.Π.
στ) Οι  επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το κράτος ή από οποιαδήποτε άλλο οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το νομικό πρόσωπο είτε προς το Δήμο για λογαριασμό του.
 
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιωμένο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
 
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του Δήμου Κορινθίων ποσού 956.608,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6715.0019, η επιβάρυνση του πρου/σμού για τα επόμενα έτη θα είναι αντίστοιχη και θα εγγράφεται στους ίδιους κωδικούς του εκάστοτε πρου/σμού.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
          Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 163 / 2011
   
 Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 15 -04 – 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ